W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

Główny Inspektorat Farmaceutyczny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Data publikacji strony internetowej: 29.11.2019
Data ostatniej dużej aktualizacji: 28.11.2019.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, lub stanowią przekierowanie do materiałów znajdujących się na stronach internetowych innych instytucji.
  2. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.


Oświadczenie sporządzono dnia 27.11.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Dominiką Walczak, Biuro Dyrektora Generalnego, e-mail: gif@gif.gov.pl, tel. +48 22 635 99 66.
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

  1. Dane osoby zgłaszającej żądanie.
  2. Wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi.
  3. Sposób kontaktu.


Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Urząd zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, urząd zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek umożliwiający wezwanie pracownika ochrony, który przy użyciu schodołaza przetransportuje osobę niepełnosprawną  do budynku. Ponadto drzwi wejściowe budynku oraz winda przystosowane są do swobodnego przejazdu wózka inwalidzkiego.

Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze, I oraz III piętrze budynku.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne do budynku znajduje się wewnątrz dziedzińca po prawej stronie od wejścia z ulicy Senatorskiej 12. Recepcja znajduje się na wprost wejścia, kancelaria po prawej stronie od wejścia do budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem urzędu, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: gif@gif.gov.pl lub na numer faksu: 22 831 02 44. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło. Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 3 dni robocze przed planowaną datą wizyty w urzędzie.

Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania decyzji i komunikatów w druku powiększonym.