W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przeciwdziałanie korupcji

Przeciwdziałanie  Korupcji

W Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym  istnieje wiele mechanizmów antykorupcyjnych. Szczegółowe informacje o najważniejszych z nich znajdziesz na tej stronie.

GIF ustaliło, jakie obszary i jakie stanowiska mogą być narażone na korupcję, a następnie przyjęło procedury antykorupcyjne, by ograniczyć ryzyko z nią związane.

Obszarem działalności Głównego Inspektora Farmaceutycznego potencjalnie najbardziej narażonym na ryzyko korupcji to kontakty z klientami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych inspekcji z zakresu obrotu hurtowego oraz procesu wytwarzania produktów leczniczych.

Najważniejsze mechanizmy antykorupcyjne to:

 1. Polityka Antykorupcyjna GIF - procedura wewnętrzna zakładająca zobowiązanie do utrzymania wewnętrznego systemu powiadamiania i reagowania na nieprawidłowości, obserwowania nieprawidłowości mogących stanowić zagrożenia, monitorowanie w systemie kontroli zarządczej ryzyk korupcyjnych, stanowisk zagrożonych zdarzeniami korupcyjnymi oraz dokumentów wewnętrznych pod kątem doskonalenia systemu eliminującego zagrożenia korupcyjne.
 2. Wyznaczenie ryzyk korupcyjnych oraz stanowisk zagrożonych korupcją. Obszar działalności potencjalnie najbardziej narażony na ryzyko korupcji to obszar kontaktów z klientami zewnętrznymi.
 3. Procedury określające zasady kontaktów w klientami zewnętrznymi.
 4. Mechanizm zgłaszania przez pracowników nieprawidłowości i zagrożeń korupcyjnych gwarantujący anonimową ścieżkę powiadomień.
 5. Mechanizm zapobiegania konfliktowi interesów na stanowiskach wykonujących zadania nadzoru farmaceutycznego, w tym ustalenie zasad dodatkowego zatrudnienia/zajęć zarobkowych.
 6. Procedura postępowania z prezentami wskazująca na zakaz przyjmowania prezentów.
 7. Edukacja antykorupcyjna i budowanie kultury antykorupcyjnej - GIF prowadzi szkolenia w ramach procesów adaptacji, służby przygotowawczej, szkoleń cyklicznych. GIF powołał Koordynatora Działań Antykorupcyjnych oraz Doradcę Etycznego.

Działania antykorupcyjne skierowane do pracowników Inspektoratu:

 • Adaptacja

Adaptacja polega na wdrożeniu nowego pracownika Inspektoratu  poprzez zapoznanie go z miejscem pracy oraz obowiązującymi w nim zasadami. Adaptacja odbywa się poprzez szereg szkoleń wewnętrznych prowadzonych przez trenerów wewnętrznych (pracowników Inspektoratu). Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące  stanu prawnego dotyczącego etyki w służbie cywilnej i  korupcji oraz rozwiązań antykorupcyjnych, które obowiązują w Inspektoracie. Szkolenie prowadzi Koordynator Działań Antykorupcyjnych.

 • Służba przygotowawcza

Pracownicy, którzy rozpoczynają pracę w służbie cywilnej, muszą odbyć służbę przygotowawczą. Jej celem jest przygotowanie ich do właściwego wykonywania obowiązków. W ramach służby przygotowawczej w Inspektoracie obowiązkowe jest szkolenie e-learningowe z zakresu etyki i przeciwdziałania korupcji. Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące  stanu prawnego dotyczącego etyki w służbie cywilnej i  korupcji oraz rozwiązań antykorupcyjnych, które obowiązują w Inspektoracie. 

 • Koordynator Działań Antykorupcyjnych
 • Doradca Etyczny

W Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym  został wyznaczony Doradca Etyczny. Do jego zadań należy:

 • doradzanie i przekazywanie informacji pracownikom w sprawie właściwego postępowania i zagadnień etycznych;
 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, które dotyczą kwestii etycznych i walki z korupcją;
 • wspieranie, opiniowanie i inicjowanie działań dotyczących przeciwdziałania i zapobiegania korupcji w urzędzie. 
 • Obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym
 • Obowiązek składania oświadczeń o braku konfliktu interesów

Zgodnie z art. 114a ustawy- Prawo Farmaceutyczne, Główny Inspektor Farmaceutyczny, zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego, wojewódzki inspektor farmaceutyczny, zastępca wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, inspektorzy farmaceutyczni, inspektorzy do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, inspektorzy do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz osoby wykonujące w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym czynności związane z nadzorem nad produktami leczniczymi, substancjami czynnymi lub substancjami pomocniczymi składają oświadczenia o braku konfliktu interesów.

 • Procedura postępowania z prezentami

W Inspektoracie obowiązuje Procedura postępowania z prezentami. Zgodnie z tą procedurą na pracowników został nałożony ogólny zakaz przyjmowania prezentów, niezależnie od ich wartości.

 • Procedura postępowania w sytuacjach korupcyjnych

W Inspektoracie  obowiązuje Procedura postępowania w sytuacjach korupcyjnych. Jej celem jest zapewnienie szybkiej i skutecznej reakcji na zdarzenia korupcyjne lub podejrzenie takich zdarzeń.

Zgłoszenie informacji o korupcji

O każdym przypadku korupcji możesz poinformować:

 • policję,
 • prokuraturę,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne

Pamiętaj, że o korupcji możesz także powiadomić

 • Głównego Inspektora Farmaceutycznego
 • Ministra Zdrowia

.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.02.2020 14:17 Dominika Walczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Maliszewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przeciwdziałanie korupcji 1.0 24.02.2020 14:17 Dominika Walczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}