W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Główny Inspektor Farmaceutyczny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 12.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  • listownie: ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą
  • telefonicznie: 22 635 99 66

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: iod@gif.gov.pl lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w szczególności do załatwienia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, a także w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w tym w przepisach RODO. Szczegółowa podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od treści wystąpienia i charakteru sprawy.

Podanie danych, z zastrzeżeniem szczególnych przepisów prawa, jest dobrowolne, i jest niezbędne do prowadzenia sprawy, w szczególności w trybie właściwych przepisów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania (poprawiania), a także prawo usunięcia danych, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Materiały

Klauzula informacyjna- praktyki
Klauzula​_informacyjna-​_praktyki2.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna- skargi i wnioski
Klauzula​_informacyjna-​_skargi​_i​_wnioski.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna - petycje
Klauzula​_informacyjna-​_petycje.docx 0.01MB
Klauzula informacyjna - dostęp do informacji publicznej
Klauzula​_informacyjna​_–​_dostęp​_do​_informacji​_publicznej.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna - wolontariat
Klauzula​_informacyjna-​_wolontariat.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna - patronat honorowy
Klauzula​_informacyjna-​_patronat​_honorowy.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2019 15:00 Dominika Walczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Maliszewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona Danych Osobowych 1.0 18.11.2019 15:00 Dominika Walczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}