W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Petycje

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. 2014r., poz. 1195), przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3. oznaczenie adresata petycji;
  4. wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w imieniu którego petycja jest wnoszona.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

Petycje można składać w następujący sposób:

  • w godzinach pracy Urzędu w Kancelarii Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego - Warszawa ul. Senatorska 12 pokój nr 28;
  • listownie na adres: Główny Inspektorat Farmaceutyczny, ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa z dopiskiem „Petycja”;
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP);
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gif@gif.gov.pl

Materiały

Klauzula informacyjna - petycje
Klauzula​_informacyjna-​_petycje.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.11.2019 08:13 Dominika Walczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Maliszewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 1.0 19.11.2019 08:13 Dominika Walczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP