W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zdalne zabezpieczenie środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1 podczas epidemii COVID-19

07.05.2020

złote blistry po tabletkach na czarnym tle.

Informujemy, że w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 zabezpieczenie przez inspektorów ds. wytwarzania środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1 przewidziane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 (Dz. U. z 2012 r. Poz. 236) będzie odbywało się w sposób zdalny, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających bezpośrednią transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym.

Wnioskodawca powinien złożyć w wersji papierowej lub przesłać elektronicznie* do GIF wniosek o zamiarze zabezpieczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1, zawierający:

  • dla środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1 lub ich mieszanin:

a)    nazwę środka odurzającego, substancji psychotropowej, prekursorów kategorii 1 lub ich mieszanin;
b)    nazwę handlową;
c)    ilość;
d)    numer serii;
e)    datę ważności;

  •  dla produktów leczniczych:

a)    nazwę międzynarodową lub handlową;
b)    ilość;
c)    dawkę;
d)    numer serii;
e)    datę ważności.

W celu dokonania zabezpieczenia, wyznaczony inspektor ds. wytwarzania skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kategorii 1, celem ustalenia terminu zabezpieczenia oraz omówienia kwestii technicznych (m.in. określenia programu, za pomocą którego będzie zrealizowana transmisja obrazu i dźwięku, sprawdzenia jakości połączenia, sposobu nagrania zabezpieczenia i przekazania nagrania do GIF, sposobu przesyłania dokumentów: pocztą lub elektronicznie). Wybór programu, udostępnienie połączenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa transmitowanych danych leżą po stronie wnioskodawcy.

Po wyznaczeniu terminu zabezpieczenia do wnioskodawcy zostanie przesłany:

  • e-mailem: skan zawiadomienia oraz skan upoważnienia do przeprowadzenia zabezpieczenia na wskazany we wniosku adres poczty mailowej (oryginały dokumentów będą przesyłane pocztą wraz  z podpisanym protokołem z zabezpieczenia)

lub

  • elektronicznie*: zawiadomienie o terminie zabezpieczenia i upoważnienie inspektora.

W celu wykonania zabezpieczenia inspektor ds. wytwarzania połączy się zdalnie z osobą odpowiedzialną za środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kategorii 1, wnioskodawcy i z jej udziałem będzie przeprowadzał czynności zabezpieczające.


Po zakończeniu zabezpieczenia przesyłane są:

  • pocztą: oryginały upoważnienia i zawiadomienia, 3 egzemplarze protokołu zabezpieczenia oraz mailem wzór formularza protokołu zniszczenia (do wypełnienia w 3 egzemplarzach)

lub

  • elektronicznie*: protokół zabezpieczenia, formularz protokołu zniszczenia (do wypełnienia).

Po otrzymaniu ww. dokumentów osoba odpowiedzialna za środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kategorii 1 obecna podczas zabezpieczenia podpisuje otrzymane protokoły, a następnie jeden z nich odsyła do GIF pocztą lub elektronicznie*.

Po zniszczeniu zabezpieczonych środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 oryginał protokołu zniszczenia należy niezwłocznie przesłać pocztą lub elektronicznie* do GIF.

W przypadku braku możliwości wykonania zniszczenia w terminie określonym w protokole zabezpieczenia Wnioskodawca powinien powiadomić o tym fakcie GIF i określić nowy termin.

* Informacja jak podpisać dokument elektronicznie i przekazać go do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego została przedstawiona w artykule:  „Ważne informacje dotyczące organizacji pracy urzędu!” .