W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Impreza masowa

Organizowanie imprezy, która zgodnie z obowiązującymi przepisami uznawana jest jako impreza masowa, wymagaga zgłoszenia do opiniowania przez Komendanta Miejskiego/Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Dokumenty umożliwiające przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w przedmiotowym zakresie wyszczególnia ponizsza lista:

 • Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być prowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
   
  • Oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  • Oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  • Oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody , gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  • Informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
 • Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
 • Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.
 • Informację o:
  • Liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej.
  • Przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  • Liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej.
 • Osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię i nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia.
 • Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy podwyższonego ryzyka.
 • Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących dźwięk i obraz.
 • Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.
 • Program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej.
 • Regulamin obiektu (terenu) wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej.
 • Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej.
 • Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
 • Potwierdzenie powiadomienia miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej.

Przedmiotowe przepisy stanowią również, że organ może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:

 • Kopii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.), dotyczących m .in. badania: instalacji gazowych, przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji elektrycznej o piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
 • Dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 53 ust. 1 (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie masowej).
 • Pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego – w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Materiały

Wniosek o wydanie opinii w sprawie organizacji imprezy masowej
wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_w​_sprawie​_organizacji​_imprezy​_masowej.pdf 0.05MB
Dokumenty wymagane do opinii na imprezę masową
dokumenty​_wymagane​_do​_opinii​_na​_impreze​_masową.pdf 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}