W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu lub upoważniony zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu we wtorki w godzinach 9.00 - 11.00 oraz 15.30 - 17.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem pod nr tel. 48 36 88 900.

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu koordynacją rozpatrywania skarg i wniosków zajmuje się Wydział Kadr od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Telefon kontaktowy (48) 36 88 940.

                                         

Skargi/wnioski można składać:

- listownie na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, ul. Romualda Traugutta 57, 26-600 Radom

- osobiście w sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, przy ul. Romualda Traugutta 57, w godz. 7:30-15:30

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres radom@mazowsze.straz.pl

- faxem na nr (48) 36 88 909

 

Ważne! Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 

Skarga/wniosek powinny zawierać:

- imię i nazwisko wnoszącego,

- dokładny adres do korespondencji.

 

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu (KM PSP w Radomiu) informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie  informuje, że:

Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu (26-600 Radom, ul. Traugutta 57, tel. 48 36 88 900, fax. 48 36 88 909, email: radom@mazowsze.straz.pl ).

 Administratora wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisząc na adres poczty elektronicznej ochrona.danych@mazowsze.straz.pl

Podane przez Panią(a) dane osobowe przetwarzane są w celu spełnienia obowiązku prawnego związanego z rozpatrzeniem skargi, wniosku lub petycji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c) RODO w związku z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów właściwego w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz ustawy o petycjach.

Przetwarzaniem objęte są dane osobowe wskazane w treści skargi, wniosku lub petycji oraz inne niezbędne w procesie ich rozpatrzenia.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej, jednakże mogą być przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Podane przez Panią(a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji a następnie archiwizowane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ma Pani(-) prawo żądania dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawienia), prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto, ma Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a w przypadku ich niepodania złożony wniosek, skarga lub petycja mogą zostać bez rozpatrzenia.

Dane osobowe przekazane zostały Administratorowi przez osobę składającą wniosek, skargę lub petycję. Mogą być także pozyskiwane w procesie rozpatrzenia wniosku, skargi lub petycji także od innych stron postępowania, w szczególności od organów państwowych, instytucji publicznych i niepublicznych, ze źródeł publicznie dostępnych oraz od osób, których wniosek, skarga lub petycja dotyczy.

Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Sposoby doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Dokumenty w formie elektronicznej można również kierować do KM PSP w Radomiu za pośrednictwem poczty elektronicznej (bez potwierdzania UPP), na adres: radom@mazowsze.straz.pl lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30) do Sekretariatu Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu na następujących nośnikach danych:

1. pamięć masowa USB.

2. płyta CD/DVD.

W tym przypadku klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej.

 

Wymogi formalne dla dokumentów elektronicznych

Doręczone do KM PSP w Radomiu dokumenty elektroniczne muszą spełniać poniższe wymogi:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes (poczta elektroniczna i osobiście).

Wielkość doręczanego dokumentu wraz z wszystkimi załącznikami dołączanymi do jednego formularza nie może przekroczyć 5 MB – w przypadku doręczania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 971) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 113 z póź. zm.), akceptowalne formaty załączników to:

DOC, DOCX, RTF,

ODT, TXT,XML,

PDF, XPS,XLS, XLSX,ODS,

GIF, TIF, TIFF, JPG, JPEG, PNG, SVG

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.03.2022 12:58 st. kpt. Marcin Gierczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Kadr KM PSP w Radomiu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przyjmowanie i załatwianie spraw 2.0 21.03.2022 12:59 st. kpt. Marcin Gierczak
Przyjmowanie i załatwianie spraw 1.0 21.03.2022 12:58 st. kpt. Marcin Gierczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}