W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zakończenie budowy

Zakończenie budowy budynku, w zależności od jego rodzaju i przeznaczenia, w przypadkach wyszczególnionych w przepisach budowlanych, wymaga zgłoszenia do właściwego Komendanta Miejskiego/Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Dokumenty umożliwiające przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie odbioru budynku.

 

 • pełnomocnictwo lub upoważnienie wystawione przez podmiot kontrolowany dla osoby wyznaczonej do jego reprezentowania podczas kontroli oraz do podpisania protokołu.
 • opłata skarbowa za wystawione upoważnienie w kwocie 17,00 zł na rachunek Urzędu Miasta Radomia:
  Pekao SA II/O Radom 52 124032591111001013406544
 • decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i o udzieleniu pozwolenia na budowę.
 • projekt budowlany (projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany).
 • projekty architektoniczno-budowlane branżowe, w tym projekty urządzeń przeciwpożarowych.
 • *dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów lub na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej*
 • dokumentację powykonawczą.
 • dziennik budowy wraz z wpisem kierownika budowy o jej zakończeniu.
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.
 • oświadczenie kierownika robót elektrycznych o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.
 • *scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.
 • *matrycę sterowań urządzeń przeciwpożarowych.
 • deklaracje własności użytkowych, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne w języku polskim na zastosowane w obiekcie wyroby budowlane i urządzenia przeciwpożarowe służące ochronie przeciwpożarowej.
 • protokoły z przeprowadzonych odpowiednich dla danego urządzenia przeciwpożarowego prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania (przeciwpożarowy wyłącznik prądu, system sygnalizacji pożaru, system oddymiania, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, dźwiękowy system ostrzegawczy, system sygnalizacyjno - odcinający dopływ gazu)
 • *protokoły z wykonania zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz ogniochronnego przejść i przepustów instalacyjnych oraz elementów budowlanych
 • protokoły badań i sprawdzeń instalacji użytkowych (elektrycznych, piorunochronnych, gazowych, wentylacyjnych, kominowych).
 • *umowę pomiędzy właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem obiektu budowlanego (abonentem),a operatorem systemu monitoringu pożarowego o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego.
 • protokół potwierdzający wymagane zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów i wewnętrznego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych.
 • dokumenty związane z postępowaniem z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi, w tym w szczególności:
   
  • instrukcje w języku polskim dotyczące przeznaczenia i funkcjonowania systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic,
  • karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej opracowane oddzielnie dla każdego systemu ochrony przeciwpożarowej zawierającego co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych,
  • certyfikaty personelu uprawniające do wykonywania poszczególnych czynności, w tym do: dokonywania wpisu do Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, instalacji, kontroli szczelności, konserwacji, serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej oraz odzysku i unieszkodliwiania systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic,
  • certyfikaty przedsiębiorcy uprawniające do instalacji, konserwacji lub serwisowaniu systemów ochrony przeciwpożarowej.

*Jeśli jest wymagane

Materiały

Zawiadomienie o zakonczeniu budowy
zawiadomienie​_o​_zakonczeniu​_budowy.pdf 0.33MB
Dokumenty wymagane podczas odbioru budynku
dokumenty​_wymagane​_podczas​_odbioru​_budynku.pdf 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}