W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.gov.pl/web/kmpsp-siedlce zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
  • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej; napisy będą stopniowo dodawane do starszych filmów.

Deklarację sporządzono 2020-12-01 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Daria Lipińska, adres poczty elektronicznej sekretariat@siedlce-straz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 644 24 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostęp do budynku głównego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach jest przy ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce.

Główne wejście, oznaczone jako „A”, znajduje się na I piętrze, a dostęp do niego jest wyłącznie schodami. W budynku nie ma windy.

Przy budynku KM PSP Siedlce znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem poprzez wejście „A”. 

Nie jest możliwa obsługa interesantów w języku migowym. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.12.2020 11:13 st. sekc. Daria Lipińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjno-Kadrowy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 18.10.2021 11:01 st. sekc. Daria Lipińska
Deklaracja dostępności 1.0 16.12.2020 11:13 st. sekc. Daria Lipińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}