W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje, skargi i wnioski

Komendant Miejski PSP w Siedlcach st. bryg. Andrzej Celiński przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu, tj. poniedziałek w godz. 14:00 - 16:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem komendanta miejskiego PSP tel. (25) 644 24 13.

 

Skargi i wnioski można składać:

 • Listownie -  na adres:
  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce
 • Osobiście – w Kancelarii Ogólnej przy ul. Czerwonego Krzyża 45
  od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
 •  Za pośrednictwem ePUAP: /kmpspsiedlce/SkrytkaESP
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  na adres: sekretariat@siedlce-straz.pl  z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
 •   Faksem na numer:   (25) 644 - 59 - 78

WAŻNE!  Skargi / wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinien zawierać:

1.   Imię i  nazwisko wnoszącego.
1.   Dokładny adres do korespondencji

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


 

PETYCJE

W 2022 r. w Komendzie Miejskiej PSP nie rozpatrywano petycji.

Ustawa o petycjach wypełnia obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, o którym mówi art. 63 Konstytucji RP. Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

W petycji można domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje. Można to zrobić w interesie: publicznym, czyli wszystkich obywateli, podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym, innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą.

Petycje można kierować do wszystkich organów władzy publicznej, np. Sejmu i Senatu, premiera, ministra, rady gminy czy powiatu, burmistrza lub marszałka województwa, organizacji lub instytucji społecznych wykonującej zadania publiczne.

Petycję można złożyć w formie listownej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji – w wypadku petycji indywidualnych to imię i nazwisko, miejscowość z kodem pocztowym, ulica z numerem domu i lokalu; w wypadku petycji zbiorowych, np. w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób, to nazwa każdego z tych podmiotów i dane osoby je reprezentującej, a także adres zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów;
 • wskazanie adresata petycji;
 • określenie przedmiotu petycji.
Anonimy nie są rozpatrywane. Petycja musi być podpisana:
 • składaną listownie podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca;
 • składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.12.2020 11:14 st. sekc. Daria Lipińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjno-Kadrowy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje, skargi i wnioski 5.0 14.04.2023 09:31 Daria Lipińska
Petycje, skargi i wnioski 4.0 05.07.2022 10:45 Daria Lipińska
Petycje, skargi i wnioski 3.0 27.01.2022 11:13 Daria Lipińska
Petycje, skargi i wnioski 2.0 28.01.2021 10:31 st. sekc. Daria Lipińska
Petycje, skargi i wnioski 1.0 16.12.2020 11:14 st. sekc. Daria Lipińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}