W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zmiany w zakresie zasad realizowania projektów w Programach MKiDN 2020

29.04.2020

fot. Danuta Matloch

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński, podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w programach ministra realizowanych w 2020 roku. Wprowadzone zmiany mają na celu wsparcie wnioskodawców w realizacji projektów, które uzyskały dotację, a ze względu na sytuację epidemiologiczną muszą ulec zmianom.

W ramach 32 programów ministra kultury realizowanych jest w całym kraju kilka tysięcy projektów, które zapewniają wynagrodzenia dla setek ludzi kultury, przedstawicieli środowisk twórczych. Z dotacji korzystają przede wszystkim instytucje kultury, organizacje pozarządowe. W tym roku udało nam się zwiększyć łączny budżet programów do prawie 390 mln zł, nie licząc dodatkowych 80 mln przeznaczonych na realizację programu „Kultura w sieci”. Zależy nam na tym, aby projekty były w jak największym stopniu realizowane, a środki – racjonalnie wydatkowane. Dlatego maksymalnie upraszczamy procedury związane z koniecznością dokonywania zmian w realizacji i rozliczaniu projektów” – mówi minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński.

Najważniejsze zmiany dotyczące wszystkich programów

W przypadku, gdy beneficjent będzie potrzebował wprowadzić zmiany w zakresie zadania (nawet bardzo poważne) oraz zmniejszyć wkład własny, wystarczy, że zwróci się o to pismem złożonym drogą elektroniczną do instytucji zarządzającej.

Nowe, uproszczone, procedury pozwolą dyrektorom instytucji podejmować takie decyzje samodzielnie w sytuacji, gdy wystąpienie realizatora projektu będzie w ich opinii uzasadnione. Ułatwi to szybkie dostosowanie zakresu zadania do sytuacji w kraju. Dotyczyć to będzie również przypadków gdy beneficjent będzie chciał zmienić rodzaj zadania np. na realizowany wyłącznie online (patrz niżej).

W przypadku 30 programów do których nabór przeprowadzono w terminie do 29 listopada 2019 r.

Katalog kosztów kwalifikowanych zostaje rozszerzony dla wszystkich wnioskodawców – obok standardowo kwalifikowanych kosztów honorariów i wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, kwalifikowane będą też koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację danego zadania na podstawie umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.

Wprowadzono dodatkowo uproszczony tryb przekazywania dokumentacji związanej z realizacją zadania (tzw. aktualizacji), która od dzisiaj może przebiegać w 100% elektronicznie nawet wówczas, gdy wnioskodawca nie ma jeszcze kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub też nie korzysta z profilu zaufanego.

Projekty realizowane online

Zakres 13 programów zostaje rozszerzony o zadania dodatkowe, umożliwiające realizowanie projektów w pełni online, oraz o adekwatne do niego koszty kwalifikowane (w tym możliwość zakupu środków trwałych do 10 tys. zł).

W ramach zadania dodatkowego możliwe jest realizowanie m.in.

 • działań kreatywnych i edukacyjnych, w tym warsztatów, webinariów, kursów e-lerningowych, wideoblogów i podcastów,
 • wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz konkursów on-line, w tym krótkich form audio-wizualnych udostępnianych w Internecie, koncertów i spektakli, czytań recitali oraz spotkań z twórcami i artystami,
 • udostępniania i ponownego wykorzystywania zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych, w tym tworzenia nowych stron internetowych lub aplikacji popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działań związanych z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych,
 • tworzenia i modernizacji stron, tworzenia gier internetowych, aplikacji mobilnych.

Każdy beneficjent realizujący projekt w jednym z powyższych programów ma prawo wystąpić o przeniesienie przyznanej dotacji na nowy projekt zgodny z opisanym powyżej zadaniem dodatkowym. To uprawnienie jest rozszerzeniem dotychczas dostępnej możliwości zmiany zakresu zadania.

Nowe zadanie wprowadzono do programów:

 • Edukacja artystyczna,
 • Edukacja kulturalna,
 • Film,
 • Kultura dostępna,
 • Kultura ludowa i tradycyjna,
 • Muzyka,
 • Partnerstwo dla książki,
 • Promocja czytelnictwa,
 • Promocja kultury polskiej za granicą,
 • Sztuki wizualne,
 • Teatr i taniec,
 • Wspieranie działań muzealnych,
 • Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży.

Wszystkie powyższe zmiany dotyczą projektów realizowanych w 2020 roku, niezależnie od roku przyznania dotacji. Korzystać z ułatwień będą mogli zarówno ci z beneficjentów, którzy dostali dotację w naborach realizowanych w listopadzie 2019, jak i ci, którzy realizują projekty wieloletnie. W przypadku beneficjentów, którzy już zawarli umowy, opisane wyżej zmiany w zakresie modyfikacji lub przekwalifikowania zadania będą mogły być wprowadzone w formie aneksu. Warto też dodać, że beneficjenci mogą odłożyć decyzję w sprawie ewentualnego przekwalifikowania zdania nawet do września bieżącego roku (wnioski o przeniesienie dotacji można składać do 15 września).

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładkach poszczególnych programów dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/kultura/programy-mkidn-2020