W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pomoc techniczna

    

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem Pomocy Technicznej  PROW 2014-2020 jest:

 1. Zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, informację i komunikację, tworzenie sieci, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt;
 2. Zapewnienie realizacji zadań objętych zakresem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, wdrożenie sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji PROW oraz zapewnienie wspierania działań mających na celu wzmocnienie potencjału, odpowiednich partnerów, zgodnie z art. 5, ust. 3 lit e rozporządzenia ramowego, w celu wspierania wymiany najlepszych praktyk pomiędzy takimi partnerami;
 3. Zapewnienie zmniejszenia obciążenia administracyjnego dla beneficjentów, w tym działań takich jak systemy elektronicznej wymiany danych oraz wzmocnienie potencjału organów państwa członkowskiego i beneficjentów w zakresie zarządzania i wykorzystania funduszy;
 4. Zapewnienie finansowania kosztów związanych z pracami przygotowawczymi na potrzeby wytyczenia obszarów z ograniczeniami naturalnymi;
 5. Zapewnienie finansowania działań dotyczących poprzedzającego oraz kolejnego okresu programowania.

W ramach Pomocy technicznej realizowane są dwa schematy:

Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu

Celem tego schematu jest stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu. Osiągnięcie tego celu możliwe będzie poprzez odpowiednie wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację działań objętych Programem, w tym w przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt.

Ponadto, środki pomocy technicznej mogą być kierowane na finansowanie działań na rzecz zmniejszenia obciążenia administracyjnego dla beneficjentów (w tym działań takich jak systemy elektronicznej wymiany danych oraz działań mających na celu wzmocnienie potencjału organów państwa członkowskiego i beneficjentów w zakresie zarządzania i wykorzystania EFRROW) oraz na finansowanie kosztów związanych z pracami przygotowawczymi na potrzeby wytyczenia obszarów z ograniczeniami naturalnymi.

Powyższe kategorie działań, które dotyczą poprzednich oraz kolejnego okresu programowania również mogą być finansowane ze środków pomocy technicznej.

Schemat II: Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020

Celem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie jakości realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym oraz promowanie innowacji w produkcji żywności na obszarach wiejskich i w leśnictwie. Celem niniejszego schematu jest natomiast zapewnienie finansowania działań wynikających z realizacji KSOW oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla struktur niezbędnych do obsługi tych działań.

Ponadto, niniejszy schemat służy finansowaniu sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji Programu w celu zapewnienia informacji w szczególności na temat jego realizacji, warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach Programu oraz o wkładzie Wspólnoty w jego realizację.

Powyższe kategorie działań, które dotyczą poprzedzającego oraz kolejnego okresu programowania również mogą być finansowane ze środków pomocy technicznej.

Koszty kwalifikowalne

Kwalifikowalne są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2014 r.

Wydatek można uznać za kwalifikowalny jeżeli:

 • jest niezbędny dla realizacji projektu;
 • jest racjonalny;
 • jest rzetelnie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania;
 • jest spójny z obowiązującymi przepisami;
 • jest ujęty na liście kosztów podlegających refundacji.

Beneficjenci

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • Ministerstwo Finansów;
 • Podmioty, którym zostaną delegowane zadania instytucji zarządzającej i agencji płatniczej;
 • Podmioty zaangażowane w działania związane z funkcjonowaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym podmioty odpowiedzialne za zapewnienie rozpowszechniania informacji na temat Programu;
 • Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;
 • Podmioty, realizujące działania kwalifikowalne w ramach pomocy technicznej, dotyczące poprzednich oraz kolejnego okresu programowania.

Łączna wysokość  wkładu EFRROW  w ramach budżetu  pomocy technicznej PROW 2014-2020 wynosi 205 701 695 EURO.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
30.03.2018 11:43 Sławomir Mucha
Pierwsza publikacja:
30.03.2018 11:43 Sławomir Mucha