W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Członkowie Kierownictwa Ministerstwa przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godz. 8:15-16:15, a gdy ten jest dniem wolnym od pracy w dniu następnym w godz. 8:15-16:15.

Przyjmowanie interesantów w Departamentach/Biurach w sprawach skarg i wniosków odbywa się w każdym dniu pracy Ministerstwa: w poniedziałki, a gdy dzień pracy jest wolny w dniu następnym w godzinach 8:15-18:00, w pozostałe dni w godzinach 8:15-16:15.

Skargi i wnioski przyjmowane są i rozpatrywane według przepisów:

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

I. Działania podejmowane w MRiRW dla dalszego usprawnienia załatwiania skarg, wniosków i listów.

 1. Dyrektor Generalny wydał zarządzenie nr 10 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków, listów i petycji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 2.  W zarządzeniu w sposób szczegółowy uregulowano:
 • organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków, listów i petycji w Ministerstwie,
 • do przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg, wniosków, listów i petycji, nadsyłanych pocztą, na adres kancelaria@minrol.gov.pl, Elektronicznej Skrzynki Podawczej MRiRW na platformie e-PUAP (www.epuap.gov.pl), wyznaczone jest Biuro Kontroli,
 • Biuro Kontroli prowadzi rejestr elektroniczny skarg, wniosków, listów i petycji (poza sprawami będącymi w gestii Departamentu Gospodarki Ziemią),
 • rejestr elektroniczny skarg, wniosków, listów i petycji w sprawach należących zgodnie z regulaminem organizacyjnym MRiRW do Departamentu Gospodarki Ziemią prowadzi ten Departament,
 • wpływające do MRiRW skargi, wnioski, listy i petycje Kancelaria Główna przekazuje do Biura Kontroli, które kwalifikuje je do wpisania do rejestru elektronicznego – Biura Kontroli i do wpisania do rejestru elektronicznego prowadzonego przez Departament Gospodarki Ziemią,
 • Biuro Kontroli kwalifikuje każdą ze spraw jako skargę, wniosek, list lub petycję i wyznacza komórkę organizacyjną lub komórki organizacyjne właściwe do rozpatrywania skargi, wniosku, listu lub petycji oraz termin ich załatwienia i wprowadza wybrane dane dotyczące nadawcy i przedmiotu sprawy do rejestru elektronicznego prowadzonego przez Biuro, a następnie przekazuje do właściwej komórki organizacyjnej,
 • komórka organizacyjna, która otrzyma bezpośrednio skargę, wniosek, list lub petycję obowiązana jest dokonać niezwłocznie rejestracji w Biurze Kontroli,
 • w przypadku gdy rozpatrzenie skargi, wniosku, listu lub petycji należy do właściwości więcej niż jednej komórki organizacyjnej, Biuro Kontroli wyznacza komórkę organizacyjną wiodącą w rozpatrzeniu skargi, wniosku, listu lub petycji,
 • komórki organizacyjne do dnia 5 każdego miesiąca przekazują do Biura Kontroli informacje miesięczne o sposobie załatwienia skarg, wniosków, listów i petycji w poprzednim miesiącu z wyjątkiem Departamentu Gospodarki Ziemią,
 • dyrektorzy komórek organizacyjnych, naczelnicy wydziałów i kierownicy zespołów zobowiązani są do osobistego nadzoru nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg, wniosków, listów i petycji,
 • Biuro Kontroli przeprowadza w komórkach organizacyjnych kontrole dot. terminowości rozpatrywania skarg, wniosków, listów i petycji,
 • sprawozdania z przeprowadzonych kontroli przedstawiane są dyrektorom kontrolowanych komórek organizacyjnych, a następnie Dyrektorowi Generalnemu.

II. Organizacja przyjmowania interesantów w MRiRW.

Przyjmowanie interesantów odbywa się w komórkach organizacyjnych Ministerstwa w każdym dniu pracy Ministerstwa:

 • w poniedziałki,a gdy dzień pracy jest wolny w dniu następnym od godz. 8:15-18:00,
 • w pozostałe dni 8:15-16:15.
 1. W biurze przepustek Ministerstwa umieszczona jest informacja o przyjmowaniu interesantów przez pracowników Ministerstwa, w tym przez członków Kierownictwa Ministerstwa.        
 2. Członkowie Kierownictwa Ministerstwa w każdy poniedziałek, a gdy dzień ten jest dniem wolnym od pracy w dniu następnym od godz. 8:15-16:15 przyjmuje interesantów, według zatwierdzonego przez Ministra harmonogramu przyjęć interesantów.         
 3. W Biurze Kontroli w każdy poniedziałek, a gdy ten jest dniem wolnym od pracy w dniu następnym od 8:15-18:00 trwa dyżur pracownika w celu skoordynowania przyjęć interesantów w Ministerstwie.
 4. Dyrektorzy komórek organizacyjnych wyznaczają koordynatorów przyjąć interesantów, do zadań których należy:
  - prowadzenie ewidencji przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków,
  - przyjmowanie interesantów i kierowanie ich w zależności od potrzeb do dyrektorów i innych pracowników komórki organizacyjnej,
  - sygnalizowanie kierownikowi komórki organizacyjnej oraz pracownikom nadchodzących terminów załatwiania skarg, wniosków, listów i petycji,
  - terminowe sporządzanie i przekazywanie do Biura Kontroli informacji miesięcznych o sposobie załatwienia skarg, wniosków, listów i petycji w poprzednim miesiącu.

Biuro Kontroli corocznie sporządza analizę przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków, listów i petycji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostki podległe i nadzorowane. Analiza przedkładana jest Kierownictwu Ministerstwa.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.05.2018 12:57 Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sławomir Mucha
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 2.0 16.09.2022 15:29 Sławomir Mucha
Skargi i wnioski 1.0 11.05.2018 12:57 Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}