W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj patronat

Zasady przyznawania honorowego patronatu lub udziału w komitecie honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. Patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub uczestnictwo Ministra w komitecie honorowym to wyróżnienia podkreślające szczególny charakter przedsięwzięć bezpośrednio związanych z realizacją zadań w sprawach z zakresu działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo.
 2. Organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem kompetencji Ministra.
 3. Patronat honorowy lub uczestnictwo Ministra w komitecie honorowym może być przyznawane przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę oraz znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie lub regionalne.
  Przedsięwzięcia, które mają zasięg lokalny będą rozpatrywane tylko  w szczególnych przypadkach. Decydować będzie o tym ich rzeczywisty wpływ na dany obszar oraz lokalną społeczność.
 4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat lub uczestnictwo w komitecie honorowym należy występować na każdą kolejną edycję danego przedsięwzięcia.
 5. Patronat honorowy nie oznacza deklaracji osobistego udziału Ministra oraz wsparcia finansowego lub organizacyjnego. Prośby o wsparcie finansowe zawarte we wniosku o objęcie patronatem honorowym nie będą rozpatrywane.
 6. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi może zdecydować o objęciu patronatem honorowym lub udziale w komitecie honorowym danego przedsięwzięcia przez Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie.
 7. Patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym nie może być przyznany przedsięwzięciu o charakterze reklamowym lub lobbystycznym, a także nastawionym bezpośrednio na osiągnięcie zysku. Minister nie obejmuje patronatem honorowym wydawnictw i publikacji.
 8. Złożenie poprawnego wniosku o przyznanie patronatu lub udział w komitecie honorowym nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu ani zgodą na udział w komitecie honorowym Ministra. 
  Decyzja Ministra o objęciu patronatem honorowym lub udziału w komitecie honorowym ma charakter uznaniowy.
 9. Decyzja o odmowie przyznania patronatu honorowego lub przystąpienia do komitetu honorowego nie wymaga uzasadnienia, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 10.  Objęcie patronatem honorowym lub przystąpienie do komitetu honorowego  nie ma wpływu na kwestie formalne związane z organizacją przedsięwzięcia, w szczególności dotyczące uzyskania niezbędnych zezwoleń od właściwych organów.
 11. Przyznanie patronatu honorowego lub przystąpienie Ministra do komitetu honorowego wiąże się z obowiązkiem złożenia przez organizatora sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia wraz z materiałami informacyjno – promocyjnymi, w których został użyty logotyp Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 12. Organizator przedsięwzięcia występując z wnioskiem o jego objęcie patronatem honorowym/udział Ministra w komitecie honorowym  dołącza szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia. Wzory wniosków stanowią załączniki do niniejszych zasad (Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o przyznanie patronatu honorowego MRiRW, Załącznik nr 2 – Wzór wniosku o udział w komitecie honorowym MRiRW).
 13. Wniosek o objęcie patronatem lub udział Ministra w komitecie honorowym powinien być złożony nie później niż dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Ministerstwa. Niedotrzymanie tego terminu może stanowić podstawę do odrzucenia wniosku. Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w szczególnych przypadkach, po uzyskaniu od wnioskodawcy stosownego uzasadnienia.
 14. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski poprawnie i kompleksowo wypełnione tj. z uzupełnionymi wszystkimi polami.
 15. Wnioski należy przesyłać pocztą na adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Biuro Ministra

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

 1. O decyzji w sprawie przyznania patronatu lub udziału Ministra w komitecie honorowym wnioskodawca jest powiadamiany w formie pisemnej.
 2. W przypadku objęcia patronatem honorowym/udziału Ministra w komitecie honorowym przedsięwzięcia udostępniany jest organizatorom logotyp Ministerstwa, przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez organizatora we wniosku. Materiały informacyjno-promocyjne, które będą zawierały logotyp, muszą uzyskać akceptację Biura Ministra Ministerstwa.
 3. W szczególnych przypadkach Minister może unieważnić decyzję o przyznaniu patronatu. O podjętej decyzji wnioskodawca jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej wraz z jej uzasadnieniem.
 4. Unieważnienie decyzji o przyznaniu patronatu honorowego/udziału Ministra w komitecie honorowym nakłada na organizatora obowiązek usunięcia informacji o objęciu patronatem honorowym, w tym rezygnacji z używania logo Ministerstwa. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji Ministerstwo nie ponosi kosztów związanych z usunięciem informacji o przyznanym patronacie lub udziale w komitecie honorowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 

(22) 623 20 08

(22) 623 23 34

Materiały

Wzór wniosku o przyznanie patronatu honorowego
Załącznik​_nr​_1​_-​_Wzór​_wniosku​_o​_przyznanie​_patronatu​_honorowego​_MRiRW.docx 0.02MB
Wzór wniosku o udział w komitecie honorowym
Załącznik​_nr​_2​_-​_Wzór​_wniosku​_o​_udział​_w​_komitecie​_honorowym​_MRiRW.docx 0.02MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
09.07.2024 10:45 Maria Kuźniar
Pierwsza publikacja:
21.09.2018 09:39 Iwona Chromiak
{"register":{"columns":[]}}