W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj patronat

    

Zasady obejmowania patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1. Patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej „Minister” jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć bezpośrednio związanych z realizacją zadań w sprawach z zakresu działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne.

2. Patronat honorowy może być przyznany przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę oraz znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie lub regionalne. Przedsięwzięcia, które mają zasięg lokalny będą rozpatrywane w szczególnych przypadkach.

3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat honorowy należy występować na każdą edycję.

4. Patronat honorowy nie oznacza deklaracji osobistego udziału Ministra oraz wsparcia finansowego lub organizacyjnego. Prośby o wsparcie finansowe zawarte we wniosku
o objęcie patronatem honorowym nie będą rozpatrywane.

5. Patronat honorowy nie może być przyznany przedsięwzięciu o charakterze reklamowym lub lobbystycznym.

6. Decyzja Ministra o objęciu patronatem honorowym ma charakter uznaniowy.

7. Decyzja o odmowie przyznania patronatu honorowego nie wymaga uzasadnienia, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

8. Objęcie patronatem honorowym nie ma wpływu na kwestie formalne związane
z organizacją przedsięwzięcia, w szczególności dotyczące uzyskania niezbędnych zezwoleń
od właściwych organów.

9. Przyznanie patronatu honorowego wiąże się z obowiązkiem złożenia przez organizatora sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia wraz z materiałami informacyjno – promocyjnymi, w których został użyty logotyp Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej „Ministerstwem”.

10. Organizator przedsięwzięcia występuje z wnioskiem o objęcie patronatem honorowym  Ministra. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszych zasad.

11. Wniosek o objęcie patronatem honorowym powinien być złożony nie później niż dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Kancelarii Ministerstwa. Niedotrzymanie tego terminu może stanowić podstawę do odrzucenia wniosku. Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w szczególnych przypadkach.

12. Rozpatrywane będą wyłącznie prośby zawierające kompletny wniosek (z uzupełnionymi wszystkimi polami).

13. Wniosek należy przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Biuro Ministra

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

14. Wniosek może być kierowany przez Biuro Ministra do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Ministerstwa w celu uzyskania opinii w sprawie zasadności objęcia patronatem honorowym.

15. O decyzji wnioskodawca jest powiadamiany w formie pisemnej.

16. W przypadku objęcia patronatem honorowym przedsięwzięcia organizatorom udostępniany jest logotyp Ministerstwa.

17. W szczególnych przypadkach Minister może unieważnić decyzję o przyznaniu patronatu. O podjętej decyzji wnioskodawca jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.

18. Unieważnienie decyzji o przyznaniu patronatu honorowego nakłada na organizatora obowiązek usunięcia informacji o objęciu patronatem honorowym, w tym rezygnacji
z używania logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

19. Powyższe zasady obowiązują także w przypadku wystąpienia o udział w komitecie honorowym danego przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 623 15 71, (22) 623 23 34.

Materiały

Wzór wniosku o objęcie honorowym patronatem wybranego przedsięwzięcia
wniosek o patronat MRiRW.rtf 0.10MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
21.09.2018 09:39 Iwona Chromiak
Pierwsza publikacja:
21.09.2018 09:39 Iwona Chromiak