Pomoc publiczna w rolnictwie

 

Informacje o decyzjach Komisji Europejskiej
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3

30.10.2018 r.
Komunikat  

Pismo do jednostek - pomoc de minimis w rolnictwie

19.01.2018 r.
Komunikat

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że aktualna wysokość stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 28 państw członkowskich jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

01.06.2017 r.
Komunikat

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że po uzgodnieniach z Ministrem Finansów dotyczących stosowania przepisów o pomocy de minimis w rolnictwie w odniesieniu do:

  1. zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych nabycia gospodarstw rolnych, o którym mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. poz. 2016 r. poz. 223, z późn. zm.), oraz
  2. zwolnienia od podatku od podatku od spadków i darowizn nabycie własności gruntów stanowiących gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2017 r. poz. 833, z późn. zm.),

a także przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1808, z późn. zm.) dniem udzielenia pomocy jest dzień zawarciaumowy w formie aktu notarialnego.

30.12.2013 r.
Zmiany w zakupie ziemi

Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc decyzja Rady 2010/10/WE z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., na podstawie, której dotychczas udzielana jest pomoc krajowa na zakup użytków rolnych, w tym w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz pomoc polegająca na rozłożeniu na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z preferencyjnym oprocentowaniem (2%).

Od 1 stycznia 2014 r. stosownie do przepisów art. 4 ust. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3) pomoc będzie mogła być przyznawana na zakup gruntów poza gruntami przeznaczonymi na cele budowlane, w cenie nie przekraczającej 10% wydatków kwalifikowanych inwestycji. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej pomoc udzielana na podstawie ww. przepisu nie może dotyczyć wyłącznie zakupu ziemi, lecz może być stosowana w przypadku inwestycji obejmującej poza zakupem użytków rolnych zakup maszyn i urządzeń rolniczych lub zakup nieruchomości innych niż użytki rolne.

Aktualnie procedowana jest nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz.121 z późn. zm.) mająca na celu dostosowanie zasad udzielania dopłat do nowoudzielonych kredytów na zakup użytków rolnych tj. w formule de minimis lub przy zachowaniu ograniczenia 10% kosztów zakupu użytków rolnych w kosztach kwalifkowanych całej inwestycji na finansowanie której producenci rolni ubiegać się będą o kredyt z dopłatami do oprocentowania ze środków będących w dyspozycji ARiMR.

Agencja Nieruchomości Rolnych będzie stosowała przy sprzedaży ziemi z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zasady rozłożenia spłaty należności na raty określone w art. 31 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187, z późn. zm.).

Od 1 stycznia 2014 r. ulgi w podatku rolnym udzielone na podstawie przepisów art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym z tytułu nabycia użytków rolnych będą stosowane w formule pomocy de minimis.

Uchwała nr 124/2018 Rady Ministrów z dnia 12 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi Pobierz plik: pdf Uchwała nr 124/2018 Rady Ministrów z dnia 12 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi

Rozmiar : 0.69MB

Uchwała nr 107/2018 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi Pobierz plik: pdf Uchwała nr 107/2018 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi

Rozmiar : 0.59MB

Uchwała nr 129/2017 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstw rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego Pobierz plik: pdf Uchwała nr 129/2017 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstw rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego

Rozmiar : 0.52MB

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 30.06.2017 r. w sprawie Programu pomocy producentom mleka (nr SA.45447(2016/C) (ex 2016/N)) Pobierz plik: pdf Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 30.06.2017 r. w sprawie Programu pomocy producentom mleka (nr SA.45447(2016/C) (ex 2016/N))

Rozmiar : 2.67MB

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 04.04.2017 r. w sprawie Pomocy państwa SA.41773 (2015/N) Ulga inwestycyjna w podatku rolnym – duże przedsiębiorstwa Pobierz plik: pdf Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 04.04.2017 r. w sprawie Pomocy państwa SA.41773 (2015/N) Ulga inwestycyjna w podatku rolnym – duże przedsiębiorstwa

Rozmiar : 3.06MB

Zmiany w sprawozdaniach z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie Pobierz plik: pdf Zmiany w sprawozdaniach z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie

Rozmiar : 0.11MB

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pobierz plik: pdf Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozmiar : 0.6MB

Pismo Komisji Europejskiej z dnia 31.10.2016 r. w sprawie State aid – Poland SA.46318 (2016/N) Pobierz plik: pdf Pismo Komisji Europejskiej z dnia 31.10.2016 r. w sprawie State aid – Poland SA.46318 (2016/N)

Rozmiar : 0.12MB

Program pomocy producentom mleka Pobierz plik: pdf Program pomocy producentom mleka

Rozmiar : 3.54MB

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015-2020 Pobierz plik: pdf Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015-2020

Rozmiar : 0.1MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.05.2018 14:20
Osoba publikująca: Sławomir Mucha
Zmodyfikowano: 30.10.2018 14:53
Osoba modyfikująca: Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający: Aleksandra Szelągowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Pomoc publiczna w rolnictwie 1.0 11.05.2018 14:20 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 1.1 07.08.2018 14:59 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 1.2 17.09.2018 14:03 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 1.3 17.09.2018 14:03 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 1.4 30.10.2018 14:40 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 1.5 30.10.2018 14:41 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 1.6 30.10.2018 14:43 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 1.7 30.10.2018 14:51 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 1.8 30.10.2018 14:52 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 1.9 30.10.2018 14:53 Sławomir Mucha Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP