W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Pomoc publiczna w rolnictwie

5.01.2023 r.
Komunikat

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w zakładce https://www.gov.pl/web/rolnictwo/akty-prawne1, zostały zamieszczone obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku akty prawne KE w zakresie stosowania pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie.

13.12.2022 r.
Komunikat

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 13 grudnia 2022 r. wynosi: 100% limitu krajowego, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.).

28.09.2022 r.
Komunikat

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis
w rolnictwie na dzień 28 września 2022 r. wynosi: 268 187 878,15 euro, co stanowi 90,62% limitu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.).

29.11.2021 r.
Komunikat

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 29 listopada 2021 r. wynosi: 100% limitu krajowego, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.).

02.11.2021 r.
Komunikat

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 29 października 2021 r. wynosi: 283 004 555,54 euro, co stanowi 95,63 % limitu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.).

17.04.2020 r.

Pomoc na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych

02.04.2020 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że w dniu 31 marca 2020 r, zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz.U. z 2020 r. poz. 561) pobierz

03.10.2019 r.
Komunikat 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że Komisja Europejska zatwierdziła w dniu 25 września 2019 r. pod nr SA.55378 (2019/XA) Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, określony w uchwale nr 86/2019 Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Ww. uchwała dostępna jest na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne.

26.09.2019 r.
Komunikat 

Od 3 października wnioski o pomoc suszową

Informacje o decyzjach Komisji Europejskiej
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3

15.05.2019 r.
Komunikat 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że Komisja Europejska poinformowała o przeprowadzeniu w terminie 26 kwietnia 2019 r. – 19 lipca 2019r. konsultacji publicznych następujących przepisów: 1) Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 204 z 01.07.2019, str. 1, z późn. zm.), 2) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.). Szczegółowe informacje na temat konsultacji oraz kwestionariusz dostępne są na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-534044/public-consultation.
Ministerstwo przedstawia kwestionariusz udostępniony przez Komisję Europejską.

 

25.02.2019 r.
Większa pomoc de minimis – jest decyzja KE

Z 15000 euro do 20000 euro w okresie trzech lat podatkowych zwiększona została pomoc de minimis dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych (gospodarstwa rolnego).

Natomiast limit pomocy, którą gospodarstwa rolne w Polsce mogą otrzymać ze środków budżetu krajowego i budżetu jednostek samorządu terytorialnego w okresie trzech lat podatkowych została zwiększona z 225.700.000 euro do 295.932.125 euro.

22 lutego 2019 r. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 51 I z 22.02.2019, str. 1).

Rozporządzenie przewiduje też wyższy limit dla gospodarstwa rolnego (25.000 euro) oraz wyższy limit krajowy (dla Polski 355.118.550 euro) pod warunkiem łącznego spełnienia:

  • nieprzekroczenia limitu sektorowego,
  • prowadzenia rejestru centralnego w celu rejestrowania wszelkiej pomocy de minimis, z podziałem na sektory produkcji rolnej w celu zapobiegania przekroczenia udzielenia pomocy dla jednego sektora produkcji rolnej w wysokości 50 % limitu dla gospodarstwa rolnego i 50 % limitu krajowego.

Podwyższone limity obowiązywać będą od dnia 14 marca 2019 r. i będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2027 r.

30.10.2018 r.
Komunikat  

Pismo do jednostek - pomoc de minimis w rolnictwie

19.01.2018 r.
Komunikat

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że aktualna wysokość stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 28 państw członkowskich jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

01.06.2017 r.
Komunikat

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że po uzgodnieniach z Ministrem Finansów dotyczących stosowania przepisów o pomocy de minimis w rolnictwie w odniesieniu do:

  1. zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych nabycia gospodarstw rolnych, o którym mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. poz. 2016 r. poz. 223, z późn. zm.), oraz
  2. zwolnienia od podatku od podatku od spadków i darowizn nabycie własności gruntów stanowiących gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2017 r. poz. 833, z późn. zm.),

a także przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1808, z późn. zm.) dniem udzielenia pomocy jest dzień zawarciaumowy w formie aktu notarialnego.

30.12.2013 r.
Zmiany w zakupie ziemi

Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc decyzja Rady 2010/10/WE z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., na podstawie, której dotychczas udzielana jest pomoc krajowa na zakup użytków rolnych, w tym w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz pomoc polegająca na rozłożeniu na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z preferencyjnym oprocentowaniem (2%).

Od 1 stycznia 2014 r. stosownie do przepisów art. 4 ust. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3) pomoc będzie mogła być przyznawana na zakup gruntów poza gruntami przeznaczonymi na cele budowlane, w cenie nie przekraczającej 10% wydatków kwalifikowanych inwestycji. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej pomoc udzielana na podstawie ww. przepisu nie może dotyczyć wyłącznie zakupu ziemi, lecz może być stosowana w przypadku inwestycji obejmującej poza zakupem użytków rolnych zakup maszyn i urządzeń rolniczych lub zakup nieruchomości innych niż użytki rolne.

Aktualnie procedowana jest nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz.121 z późn. zm.) mająca na celu dostosowanie zasad udzielania dopłat do nowoudzielonych kredytów na zakup użytków rolnych tj. w formule de minimis lub przy zachowaniu ograniczenia 10% kosztów zakupu użytków rolnych w kosztach kwalifkowanych całej inwestycji na finansowanie której producenci rolni ubiegać się będą o kredyt z dopłatami do oprocentowania ze środków będących w dyspozycji ARiMR.

Agencja Nieruchomości Rolnych będzie stosowała przy sprzedaży ziemi z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zasady rozłożenia spłaty należności na raty określone w art. 31 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187, z późn. zm.).

Od 1 stycznia 2014 r. ulgi w podatku rolnym udzielone na podstawie przepisów art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym z tytułu nabycia użytków rolnych będą stosowane w formule pomocy de minimis.

Materiały

Do pobrania - kwestionariusz
Kwestionariusz​_-​_wersja​_en.pdf 0.11MB
Do pobrania
Komunikaty​_Komisji​_Europejskiej​_w​_sprawie​_projektów​_rozporządzeń​_i​_wytycznych​_dotyczących​_rolnictwa.rar 2.65MB
Do pobrania
Komunikaty​_Komisji​_Europejskiej​_w​_sprawie​_projektów​_rozporządzeń​_i​_wytycznych​_dotyczących​_rybołówstwa.rar 1.82MB
Decyzja Komisji Europejskiej C(2019) 62 z 29.01.2019 r. w sprawie Pomocy państwa SA.51730(2018/N) program pomocowy dla producentów trzody chlewnej na zapobieganie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń
Decyzja​_C​_2019​_62​_PL​_ACTE​_f.pdf 0.40MB
Uchwała nr 124/2018 Rady Ministrów z dnia 12 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi
Uchwała​_nr​_124​_RM​_2018​_zm​_program​_pomoc​_susza​_2018.pdf 0.69MB
Uchwała nr 107/2018 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi
uchw​_nr​_107​_RM​_2018.pdf 0.59MB
Uchwała nr 129/2017 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstw rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego
Uchwała nr 129 RM z 2017 r. program pomocy​_08​_17.pdf 0.52MB
Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 30.06.2017 r. w sprawie Programu pomocy producentom mleka (nr SA.45447(2016/C) (ex 2016/N))
Decyzja KE pomoc producentom mleka.pdf 2.67MB
Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 04.04.2017 r. w sprawie Pomocy państwa SA.41773 (2015/N) Ulga inwestycyjna w podatku rolnym – duże przedsiębiorstwa
Decyzja SA.41773(2015N).pdf 3.06MB
Zmiany w sprawozdaniach z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie
komunikat​_08​_03​_17.pdf 0.11MB
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Projekt rozporządzenia​_2017.pdf 0.60MB
Pismo Komisji Europejskiej z dnia 31.10.2016 r. w sprawie State aid – Poland SA.46318 (2016/N)
C(2016) 6891 final.pdf 0.12MB
Program pomocy producentom mleka
C(2016) 5770 final.pdf 3.54MB
Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015-2020
Pomoc publiczna w rolnictwie 2015-2020.pdf 0.10MB
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (D.U. poz. 561)
opublikowane​_rozporządzenie​_sprawozdawcze.pdf 0.37MB
Do pobrania
Informacja​_na​_stronę​_-​_decyzja​_KE​_w​_sprawie​_programu​_Pomoc​_na​_restrukturyzację​_zadłużenia​_gospodarstw​_rolnych.pdf 0.08MB
Do pobrania
Projekt​_rozp​_ryby​_zmieniającego​_rozp​_KE1388​_2014​_PL​_wraz​_załącznikiem.rar 1.40MB
Do pobrania
Projekt​_rozp​_de​_minimis​_ryby​_zmieniającego​_rozp​_KE​_717​_2014​_PL​_wraz​_z​_załącznikiem.rar 0.54MB
Do pobrania
Projekt​_rozp​_rolnictwo​_zmieniającego​_rozp​_KE​_702​_2014​_PL​_wraz​_załącznikiem.rar 1.56MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.05.2018 14:20 Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Witka-Wilczek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Pomoc publiczna w rolnictwie 42.0 05.01.2023 12:39 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 41.0 05.01.2023 12:34 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 40.0 05.01.2023 12:34 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 39.0 05.01.2023 12:31 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 38.0 13.12.2022 14:09 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 37.0 28.09.2022 16:11 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 36.0 19.08.2022 11:25 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 35.0 19.08.2022 11:11 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 34.0 19.08.2022 11:05 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 33.0 19.08.2022 10:58 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 32.0 19.08.2022 10:58 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 31.0 16.08.2022 10:27 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 30.0 16.08.2022 10:22 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 29.0 16.08.2022 10:20 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 28.0 11.08.2022 10:55 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 27.0 11.08.2022 10:53 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 26.0 11.08.2022 10:53 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 25.0 11.08.2022 10:51 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 24.0 11.08.2022 10:41 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 23.0 11.08.2022 10:39 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 22.0 11.08.2022 10:37 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 21.0 11.08.2022 10:31 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 20.0 11.08.2022 10:24 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 19.0 11.08.2022 09:45 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 18.0 10.08.2022 17:48 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 17.0 10.08.2022 17:36 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 16.0 10.08.2022 16:48 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 15.0 11.02.2022 15:42 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 14.0 11.02.2022 15:41 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 13.0 29.11.2021 14:12 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 12.0 29.11.2021 14:11 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 11.0 02.11.2021 11:00 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 10.0 02.11.2021 10:58 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 9.0 17.04.2020 10:39 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 8.0 17.04.2020 10:38 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 7.0 03.04.2020 10:05 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 6.0 02.04.2020 12:54 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 5.0 02.04.2020 12:52 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 4.0 04.10.2019 09:46 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 3.0 30.09.2019 09:50 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 2.7 15.05.2019 13:11 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 2.6 15.05.2019 13:07 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 2.5 15.05.2019 11:49 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 2.4 15.05.2019 11:47 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 2.3 15.05.2019 11:45 Iwona Chromiak
Pomoc publiczna w rolnictwie 2.2 26.02.2019 10:38 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 2.1 07.02.2019 15:30 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 2.0 07.02.2019 15:28 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 1.9 30.10.2018 14:53 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 1.8 30.10.2018 14:52 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 1.7 30.10.2018 14:51 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 1.6 30.10.2018 14:43 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 1.5 30.10.2018 14:41 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 1.4 30.10.2018 14:40 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 1.3 17.09.2018 14:03 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 1.2 17.09.2018 14:03 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 1.1 07.08.2018 14:59 Sławomir Mucha
Pomoc publiczna w rolnictwie 1.0 11.05.2018 14:20 Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}