Sprawozdawczość

  

I. ZASADY DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA SPRAWOZDAŃ OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 r. Z POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE ORAZ POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE

Od początku 2017 roku obowiązują nowe zasady sporządzania i przesyłania miesięcznych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz rocznej informacji o nieudzieleniu pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie.

Nowe zasady dotyczące sprawozdawczości zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz. U. poz. 120). Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia

Sprawozdanie o udzielonej pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie sporządza się za każdy miesiąc roku kalendarzowego i przesyła się bezpośrednio w systemie SRPP - w terminie 30 dni od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, w którym pomoc została udzielona.

Sprawozdanie o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie sporządza się za każdy miesiąc roku kalendarzowego i przesyła się bezpośrednio w systemie SRPP - w terminie 20 dni od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, w którym pomoc została udzielona.

Roczną informację o nieudzieleniu pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie przesyła się na formularzu określonym w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 7 stycznia roku następnego, w przypadku gdy podmiot udzielający pomocy nie udzielił pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie w danym roku. Nie przesyła się informacji o nieudzieleniu pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie miesięcznie.

Aktualna lista programów pomocowych dostępna jest na stronie internetowej https://srpp.minrol.gov.pl/.

II. ZASADY DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA SPRWOZDAŃ DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 r. Z POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE ORAZ POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE

Sprawozdawczość z pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, w tym pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie udzielanej do dnia 31 grudnia 2016 r. sporządzane były zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz.U. poz. 1081 oraz z 2009 r. poz. 644).

W przypadku podmiotów, które nie miały dostępu do systemu SRPP, uzyskanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (Dz. U. poz. 1053, z późn. zm.), podmioty udzielające pomocy przekazywały je bezpośrednio na adres pomocpubliczna.roczne@minrol.gov.pl wg załączonych poniżej plików arkuszy kalkulacyjnych.

Sprawozdania sporządzane były na formularzach arkusza kalkulacyjnego wczytywanych przez system SRPP i dotyczyły:

xls sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie

0.02MB

xls sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie na duże projekty inwestycyjne

0.03MB

xls sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie

0.02MB

xls sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis w rybołówstwie

0.02MB

xls Informacje o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie sporządzane były bezpośrednio w systemie SRPP

0.02MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.05.2018 14:21
Osoba publikująca: Sławomir Mucha
Zmodyfikowano: 11.05.2018 14:21
Osoba modyfikująca: Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający: Aleksandra Szelągowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Sprawozdawczość 1.0 11.05.2018 14:21 Sławomir Mucha Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP