W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zakup ziemi

   

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że zwolnienie od podatku rolnego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1984 r. o podatku rolnym stanowi pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ww. rozporządzenia „pomoc de minimis uznaje się za przyznaną w dniu, w którym przedsiębiorstwo uzyskuje prawo otrzymania takiej pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym systemem prawnym, niezależnie od terminu wypłacenia pomocy de minimis temu przedsiębiorstwu” (por. pkt 14 preambuły oraz art. 3 ust. 6 rozporządzenia). Ponadto, art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808, z późn. zm.) stanowi, że przez dzień udzielenia pomocy należy rozumieć dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy.

Podmioty będące właścicielami lub posiadaczami użytków rolnych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym, w przypadku powstania obowiązku podatkowego na skutek działań określonych w art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym, są zobligowane do złożenia informacji o gruntach w określonych w ustawie terminach. W następstwie tego, ustalana jest, w formie decyzji, wysokość podatku rolnego za dany rok podatkowy. Mając na uwadze zwolnienie i ulgę w podatku rolnym, o którym mowa w art. 12 ust. 3 i 6 ustawy w związku z art. 12 ust. 12 pkt 4 tej ustawy, rozstrzygnięciu podlega możliwość udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie.

Biorąc pod uwagę przytoczony przepis rozporządzenia unijnego, ustalenie wysokości zwolnienia i ulgi następuje na dzień wydania decyzji o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym dla całego okresu zwolnienia lub ulgi obliczonego na podstawie bieżącej wielkości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego.

Jednakże należy zauważyć, że istnieje możliwość odrębnego wnioskowania o zwolnienie na okres 5 lat oraz ulgę na kolejne 2 lata następujące po upływie 5 lat zwolnienia.

30.12.2013 r.
Zmiany w zakupie ziemi

Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc decyzja Rady 2010/10/WE z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., na podstawie, której dotychczas udzielana jest pomoc krajowa na zakup użytków rolnych, w tym w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz pomoc polegająca na rozłożeniu na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z preferencyjnym oprocentowaniem (2%).

Od 1 stycznia 2014 r. stosownie do przepisów art. 4 ust. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3) pomoc będzie mogła być przyznawana na zakup gruntów poza gruntami przeznaczonymi na cele budowlane, w cenie nie przekraczającej 10% wydatków kwalifikowanych inwestycji. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej pomoc udzielana na podstawie ww. przepisu nie może dotyczyć wyłącznie zakupu ziemi, lecz może być stosowana w przypadku inwestycji obejmującej poza zakupem użytków rolnych zakup maszyn i urządzeń rolniczych lub zakup nieruchomości innych niż użytki rolne.

Aktualnie procedowana jest nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz.121 z późn. zm.) mająca na celu dostosowanie zasad udzielania dopłat do nowoudzielonych kredytów na zakup użytków rolnych tj. w formule de minimis lub przy zachowaniu ograniczenia 10% kosztów zakupu użytków rolnych w kosztach kwalifkowanych całej inwestycji na finansowanie której producenci rolni ubiegać się będą o kredyt z dopłatami do oprocentowania ze środków będących w dyspozycji ARiMR.

Agencja Nieruchomości Rolnych będzie stosowała przy sprzedaży ziemi z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zasady rozłożenia spłaty należności na raty określone w art. 31 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187, z późn. zm.).

Od 1 stycznia 2014 r. ulgi w podatku rolnym udzielone na podstawie przepisów art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym z tytułu nabycia użytków rolnych będą stosowane w formule pomocy de minimis.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.05.2018 14:22 Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aleksandra Szelągowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zakup ziemi 1.0 11.05.2018 14:22 Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP