W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Cel poddziałania
Poddziałanie Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska będzie obejmowało inwestycje przyczyniające się do przekształcenia niekorzystnej struktury drzewostanów na drzewostan zbliżony do naturalnego lub półnaturalnego i skierowane będzie do właścicieli lasów prywatnych.
Dzięki temu wsparciu wykonywane będą inwestycje w istniejących lasach, w wieku 11-60 lat, polegające na zróżnicowaniu składu gatunkowego drzewostanów, co będzie wpływało istotnie na wzbogacenie różnorodności biologicznej oraz będzie pozytywnie oddziaływać na warunki glebowe, poprzez osłonę gleby przed szkodliwymi czynnikami abiotycznymi.
Dodatkowo zwiększana będzie odporność drzewostanów na szkodliwe czynniki biotyczne poprzez zakładanie remiz leśnych (wprowadzenie gatunków owocowych i nektarodajnych - stanowiących bazę pokarmową dla ptaków). Natomiast dzięki wsparciu zabiegów pielęgnacyjnych (czyszczeń późnych polegających na rozluźnieniu drzewostanu i usunięciu drzew niepożądanych), podnoszona będzie naturalna odporność drzewostanu, co jest szczególnie istotne z uwagi na potrzebę łagodzenia i adaptacji do zmian klimatycznych.

Podstawą do wdrażania tego poddziałania jest Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182) na podstawie której wdrożono przepisy szczegółowe.

Pomoc w ramach poddziałania
Pomoc w ramach poddziałania wypłacana będzie jednorazowo z tytułu poniesionych kosztów realizacji poszczególnych inwestycji, dostosowanych do wieku drzewostanu.

Rodzaj inwestycji

Średni wiek drzewostanu

Stawka pomocy

Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez podsadzenia produkcyjne - wprowadzenie II piętra w drzewostanie

  30 – 50 lat

    8 137 zł/ha

    9 249 zł/ha*

Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk 

  21 – 60 lat

   12 538 zł/ha

   14 213 zł/ha*

Zróżnicowanie struktury drzewostanu poprzez wprowadzenie podszytu

  30 – 60 lat

    4 610 zł/ha

    5 210 zł/ha*

Założenie remizy

  30 – 60 lat

     848 zł/remizę

Czyszczenia późne

  11 – 20 lat

     764 zł/ha

      917 zł/ha*

* Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12⁰

Beneficjenci

O pomoc będzie mógł ubiegać się właściciel lasu prywatnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Warunki kwalifikowalności

Pomoc może być przyznana beneficjentowi, jeżeli:

 • został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • zobowiązał się do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Pomoc jest przyznawana beneficjentowi do lasów:

 • dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania
  z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu,
 • stanowiących własność wnioskodawcy,
 • w wieku 11–60 lat - średni wiek drzewostanu rozumiany jako średni wiek gatunku panującego w drzewostanie,
 • o powierzchni co najmniej 0,1 ha i maksymalnej powierzchni 40 ha na jednego beneficjenta w ciągu całego okresu trwania PROW 2014–2020,
 • nieobjętych 5 letnią premią pielęgnacyjną przyznawaną w ramach działań zalesieniowych
  w ramach PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020.

Niezbędnym dokumentem w procesie ubiegania się o pomoc będzie plan inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska sporządzony nieodpłatnie przez Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, który zawiera m.in. informacje dotyczące:

 • przygotowania gleby pod podsadzenia,
 • składu gatunkowego,
 • sposobu sadzenia drzew i krzewów,
 • warunków techniczno-produkcyjnych sadzonek,
 • liczby sadzonek na hektar,
 • ochrony podsadzeń przed zwierzyną,
 • wymagań, jakie powinny spełniać inwestycje ze względu na potrzeby ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych.

WAŻNE!

Pomoc w ramach poddziałania 8.5 przyznawana będzie na podstawie wniosku o przyznanie pomocy, który będzie poddawany ocenie zgodnie z kryteriami wyboru, które premiują inwestycje wpływające na jak najlepsze osiąganie celów w zakresie wzmacniania ekologicznej stabilności obszarów leśnych.

Wnioski, które uzyskają minimalnie 8 pkt będą mogły uzyskać pomoc.

Wnioski będzie można składać w biurach powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

https://www.gov.pl/web/arimr/masz-las-wkrotce-bedziesz-mogl-starac-sie-o-pieniadze-na-przeprowadzenie-w-nim-inwestycji

Do pomocy uprawnieni są m. in. beneficjenci działań zalesieniowych PROW, za wyjątkiem uprawnionych do 5 letniej premii pielęgnacyjnej - wypłacanej w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia Planu inwestycji:

1) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których będą realizowane inwestycje;

2) wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu, lub decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;

3) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o powierzchni gruntów, na których będą realizowane inwestycje, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty;

4) zaświadczenie starosty sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w drzewostanie, w którym są planowane inwestycje, potwierdzające, że inwestycje te nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu, lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;

5) materiał graficzny wraz z kartą informacyjną, udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

6) kopię części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do wykonania inwestycji, z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej powiększenie;

7) opinię właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności inwestycji z celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania inwestycji położonego w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również w przypadku gdy ten grunt jest położony
w granicach obszaru Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody;

8) opinię regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności inwestycji z:

a) celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania inwestycji położonego w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin,

b) planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru, albo celami ochrony danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został sporządzony plan ochrony i plan zadań ochronnych
 – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania inwestycji położonego na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w pkt 7.

Po skompletowaniu ww. dokumentów można zgłosić się do właściwego miejscowo nadleśnictwa z wnioskiem o sporządzenie Planu inwestycji.

Dokumenty niezbędne do wniosku o przyznanie pomocy:

1) kopia planu inwestycji, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan;

2) dokumenty potwierdzające własność gruntów, na których będzie wykonywana inwestycja;

3) pisemna zgoda na realizację inwestycji:

a) pozostałych współwłaścicieli gruntu, jeżeli grunt ten stanowi przedmiot współwłasności,

b) małżonka właściciela gruntu, jeżeli grunt ten stanowi własność tego małżonka

Materiały

Wysokość stawek pomocy
Wysokość​_stawek​_pomocy​_poddziałanie​_leśne.pdf 0.19MB
Kryteria wyboru operacji
Kryteria​_wyboru​_operacji​_poddziałanie​_leśne.pdf 0.19MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
13.05.2022 11:27 Iwona Chromiak
Pierwsza publikacja:
30.04.2019 13:22 Sławomir Mucha
{"register":{"columns":[]}}