W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Oświadczenie o dostępności serwisu internetowego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie zostało sporządzone zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych (Dz.U. 2019 poz. 848) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-24
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-09-24

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021-09-24
na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego, która dotyczyła dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r.
Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-23

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
ul. Szarych Szeregów 7
10-079 Olsztyn
tel. (89)522-89-20, (89)527-44-64; fax. (89)521-33-25

Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Antczak

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:

  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której żądanie dotyczy,
  • wskazanie sposobu kontaktu,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli w żądaniu jest zgłoszona potrzeba otrzymania informacji w formie alternatywnej.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Rozpatrzenie wniosku/żądania powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, zostanie niezwłocznie przekazana informacja o przyczynach opóźnienia oraz termin, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej lub odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu, żądający może złożyć skargę na takie działanie pocztą lub drogą elektroniczną. Skarga ta zostanie rozpatrzona w oparciu o przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

W przypadku niezadowalającej odpowiedzi uwagi można zgłosić do Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku przy ul. Szarych Szeregów 7, 10-079 Olsztyn.
  • Budynek nie jest wyposażony w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
  • Przy budynku na placu wewnętrznym jest wydzielone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami. Wszelkie sprawy zgłaszane telefonicznie przez interesanta będą załatwiane w pomieszczeniu na poziome piwnicy.
  • Schody są oznakowane taśmą kontrastową: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu.
  • W sekretariacie/punkcie obsługi Inspektoratu można skorzystać przenośnej pętli indukcyjnej.
  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy strony internetowej mieli pełny dostęp do jej treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności niniejszej strony internetowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Nie zawiera ona żadnych skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.09.2021 14:10 Andrzej Giżyński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
WIJHARS w Olsztynie
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 4.0 23.03.2023 16:57 Andrzej Giżyński
Deklaracja dostępności 3.0 21.03.2022 08:50 Andrzej Giżyński
Deklaracja dostępności 2.0 14.10.2021 11:19 Andrzej Giżyński
Deklaracja dostępności 1.0 24.09.2021 14:10 Andrzej Giżyński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}