W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie odbywa się codziennie w godzinach pracy, tj. od 7:30 - 15:30, oraz w każdy poniedziałek, po godzinach pracy, tj. 15:30 - 16:30 w siedzibie Inspektoratu. Wojewódzki Inspektor lub działające w jego imieniu osoby zastępujące przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach pracy 12:00-14:00.  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski składane pisemnie powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, w którym zamieszcza następujące dane:

  • datę przyjęcia skargi lub wniosku,
  • imię, nazwisko i adres zgłaszającego (lub nazwę),
  • zwięzły opis treści sprawy,
  • podpis wnoszącego skargę lub wniosek oraz podpis przyjmującego zgłoszenie.

Na żądanie wnoszącego, przyjmujący skargi i wnioski, potwierdza ich zgłoszenie.

Wojewódzki Inspektor kwalifikuje sprawę jako „skarga” lub „wniosek” i przekazuje do komórki organizacyjnej lub wyznaczonego pracownika, wyznaczając termin jej załatwienia wg Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Wpływające skargi i wnioski, podlegają rejestracji przez komórkę organizacyjną lub wyznaczonego pracownika w rejestrze skarg i wniosków.

  1. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  2. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Nadzór nad całokształtem spraw związanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawuje - Wojewódzki Inspektor.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.09.2021 14:45 Andrzej Giżyński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
WIJHARS w Olsztynie
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 2.0 16.02.2022 07:34 Andrzej Giżyński
Skargi i wnioski 1.0 22.09.2021 14:45 Andrzej Giżyński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}