W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rzeczoznawcy

Listę rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych z podziałem na województwa prowadzi Główny Inspektorat Sanitarny.

Zakresy uprawnień rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych określone są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych i obejmują: 

 1. Budownictwo przemysłowe:
  • zakłady gospodarki rolno-spożywczej i przetwórstwa w tym zakresie,
  • stacje paliw, obiekty obsługi samochodów i transportu,
  • warsztaty produkcyjno-usługowe,
  • obiekty hodowlane oraz związane z obsługą rolnictwa,
  • obiekty weterynaryjne,
  • magazyny i hurtownie,
  • obiekty gospodarki komunalnej, w tym budynki stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,
  • stołówki, mieszkania służbowe, pomieszczenia badań lekarskich, jeżeli ich funkcja jest związana z funkcją podstawową obiektu przemysłowego, z wyłączeniem przychodni lekarskich;
 2. Budownictwo ogólne bez obiektów ochrony zdrowia:
  • obiekty budownictwa mieszkaniowego, w tym zamieszkania zbiorowego,
  • obiekty użyteczności publicznej określone w przepisach o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów ochrony zdrowia wraz z zespołami obsługi technicznej,
  • pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w tym pomieszczenia badań lekarskich i pielęgniarskich, jeżeli ich funkcja jest związana z funkcją podstawową obiektu użyteczności publicznej, z wyłączeniem przychodni lekarskich,
  • magazyny i hurtownie,
  • zakłady usługowe nieprodukcyjne,
  • obiekty weterynaryjne,
  • domy pomocy społecznej;
 3. Budownictwo ogólne z obiektami ochrony zdrowia:
  • budownictwo, o którym mowa w pkt 2,
  • zakłady opieki zdrowotnej, w tym żłobki,
  • pomieszczenia, w których wykonywana jest indywidualna, indywidualna specjalistyczna lub grupowa praktyka lekarzy, pielęgniarek lub położnych,
  • sanatoria, zakłady przyrodolecznicze,
  • apteki;
 4. Bez ograniczeń:
  • budownictwo, o którym mowa w pkt 1 i 3.

Uwaga!

 1. Uprawnienie rzeczoznawców nie dotyczą uzgadniania:
  • Warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, wskazań lokalizacyjnych oraz lokalizacji autostrad i dróg ekspresowych;
  • Wpływu inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi, w szczególności raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i analiz uciążliwości;
  • Ujęć do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w szczególności ich lokalizacji i stref ochronnych, oraz stacji uzdatniania wody do picia i dla potrzeb gospodarczych w zakresie technologii, a także operatów wodno-prawnych, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów;
  • Rozwiązań gospodarki ściekowej w zakresie technologii oczyszczania ścieków, z wyjątkiem lokalnych urządzeń do ich gromadzenia, osadników gnilnych z drenażem, urządzeń do mechanicznego i chemicznego oczyszczania ścieków na terenach uzbrojonych;
  • Zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych usytuowanych na terenach dróg (ulic), z wyjątkiem przyłączy do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • Obiektów budowlanych lub zakładów, które będą wytwarzały promieniowanie niejonizujące – w zakresie zabezpieczenia ludzi i środowiska przed wpływem tego promieniowania;
  • Obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych w zakresie zabezpieczenia ludzi i środowiska przed wpływem promieniowania jonizującego;
  • Obiektów budowlanych dla odzysku lub unieszkodliwiania odpadów – w zakresie technologii postępowania z odpadami oraz ich wpływu na środowisko i zdrowie ludzi;
  • Wyrobów i systemów budowlano-instalacyjnych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie;
  • Projektów obiektów budowlanych zalecanych do powtarzania;
  • Dokumentacji projektowej wykonanej przez samego rzeczoznawcę;
  • Dokumentacji projektowej obiektów uzgadnianych przez Wojskową Inspekcję Sanitarną.
 2. Do uzgodnienia powinna być przedkładana kompletna dokumentacja projektowa wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
 3. Uzgodnieniu podlegają projekty budowlane w następujących częściach:
  • projekt zagospodarowania terenu,
  • technologia,
  • architektura,
  • instalacje wody  i kanalizacji,
  • instalacja ogrzewania,
  • instalacje wentylacji.
 4. W przypadku opracowania poszczególnych branż projektu przez różne jednostki projektowania możliwe jest ich uzgadnianie przez kilku rzeczoznawców, ale rzeczoznawca uzgadniający projekty instalacyjne winien mieć do wglądu uzgodnioną część architektoniczną i technologiczną (o ile technologia jest wymagana).
{"register":{"columns":[]}}