W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj patronat honorowy

Patronat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

Objęcie patronatem honorowym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy lub udział Inspektora w komitecie honorowym są wyróżnieniami honorowymi, podkreślającymi szczególny charakter imprez lub wydarzeń o dużym znaczeniu dla promocji zdrowia.

Patronat honorowy Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy lub jego uczestnictwo w komitecie honorowym mogą być przyznane wydarzeniom lub przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę i znaczenie wojewódzkie, a także tym, które wpisują się w tematykę zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a ich realizacja służy promocji zdrowia.

Aby wystąpić o patronat honorowy Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy lub jego udział w komitecie honorowym organizowanego wydarzenia należy wypełnić wniosek i: 

 1. złożyć w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz lub
 2. wysłać listownie na wskazany powyżej adres lub
 3. przekazać drogą mailową na adres: sekretariat.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl

Wniosek o patronat należy przesłać nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym planowane jest przedsięwzięcie. Złożenie prośby nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu. Organizator otrzyma informację o przyznaniu patronatu bądź odrzuceniu wniosku.

Klauzula informacyjna dla podmiotów wnioskujących o przyznanie honorowego patronatu Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

 1. Informacje dotyczące administratora danych
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z rozpatrywaniem wniosków o honorowy patronat jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (PWIS), z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres siedziby administratora: 85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4
  • e-mailem: sekretariat.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl
  • telefonicznie: (52) 376 18 00.
 2. Inspektor ochrony danych – IOD
  W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez PWIS, w tym realizacji Państwa praw przez PWIS, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez PWIS Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w następujący sposób:
  • listownie na adres siedziby administratora: 85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4;
  • e-mailem: iod.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl,
 3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu związanym z postępowaniem o udzielenie honorowego patronatu Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy nad organizowaną przez Państwa inicjatywą/wydarzeniem.
  Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowią:
  • art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO;
  • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781);
  • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.).
 4. Odbiorcy danych osobowych
  Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi PWIS zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 5. Okres przechowywania danych
  Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie honorowego patronatu PWIS przetwarzane będą wieczyście – zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną WSSE w Bydgoszczy.
 6. Przysługujące Państwu uprawnienia
  W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie honorowego patronatu PWIS, Wnioskodawcy przysługuje:
  • prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Obowiązek podania danych
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia procesu weryfikacji wniosku o patronat, uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień oraz udzielenia informacji o przyznaniu (lub nie) honorowego patronatu PWIS.

Materiały

Wniosek o patronat
wniosek​_o​_patronat​_PWIS.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}