W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nabór 2023: 15 grudzień 2023 r. - 12 styczeń 2024 r.

0

 

 

Warunki i tryb udzielania wsparcia, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach ostatecznego odbiorcy wsparcia, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności  oraz Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu [NABÓR WNIOSKÓW NR A1.4.1.KPO_5/23/02].

Kto może ubiegać się o wsparcie

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników  jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli:

 1. jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu,
 2. ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 3. jest pełnoletnia.

Zakres wsparcia

Wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

 1. które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku,
 2. których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.,
 3. które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku,
 4. które są zgodne z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem,
 5. jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Wysokość wsparcia

Wsparcie przyznaje się w oparciu o standardową stawkę jednostkową w wysokości 40% kwoty stanowiącej iloczyn standardowej stawki jednostkowej i odpowiednio powierzchni wymienianego pokrycia dachu, co stanowi 40 zł/m2 od kwoty 100 zł/m2 (wysokość standardowej stawki jednostkowej).

Wsparcie przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji KPO wynosi maksymalnie na jednego ostatecznego odbiorcę wsparcia w wysokości 20 000 zł.

Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacana zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia, o ile wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki we wniosku o objęcie wsparciem.

Wsparcie przyznaje się na podstawie Umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem zawieranej przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

Kryteria premiujące i kolejność przysługiwania wsparcia

O kolejności przysługiwania wsparcia decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów premiujących:  

 1. Przedsięwzięcie jest realizowane na terenie powiatów o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - przyznaje się 3 punkty.
  Kryterium uważa się za spełnione, jeśli stopa bezrobocia rejestrowego w powiecie, w którym realizowane jest przedsięwzięcie wynosi pow. średniej wartości bezrobocia rejestrowego w kraju ogółem. Weryfikacja kryterium przez ARiMR następuje na podstawie danych podanych we wniosku przez wnioskodawcę oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający rok rozpoczęcia naboru wniosków.
   
 2. Przedsięwzięcie jest realizowane przez młodego rolnika - przyznaje się 5 punktów.
  Kryterium uważa się za spełnione, jeśli wnioskodawcą jest rolnik urodzony po dniu 31 grudnia 1982 r. Weryfikacja kryterium przez ARiMR następuje na dzień rozpoczęcia naboru wniosków, na podstawie danych podanych we wniosku.

     
 

Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej przy zastosowaniu powyższych kryteriów premiujących. Spełnienie jednego lub więcej kryteriów premiujących decyduje o kolejności umieszczenia przedsięwzięcia na liście przedsięwzięć możliwych do objęcia wsparciem. W pierwszej kolejności wsparcie przysługuje tym wnioskodawcom, których przedsięwzięcia uzyskały największą sumę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej sumy punktów dla przedsięwzięć, w pierwszej kolejności wsparcie przysługuje temu wnioskodawcy, który pierwszy złożył wniosek.

Ocena przedsięwzięcia

Wsparcia udziela się:

 • jeżeli wniosek jest kompletny i poprawny oraz zawiera wszystkie niezbędne załączniki wymienione w § 2 ust. 6 Regulaminu,
 • jeżeli wnioskodawca spełnia warunki udzielenia wsparcia wynikające z przepisów dotyczących udzielania takiego wsparcia,
 • jeżeli wnioskodawca i przedsięwzięcie spełniają wszystkie kryteria wyboru przedsięwzięć, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu (w tym wniskodawca nie otrzymał wsparcia w ramach naboru wniosków NR A1.4.1.KPO_5/22/01 tj. nie została z wnioskodawcą zawarta Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach pierwszego naboru wniosków),
 • z uwzględnieniem kolejności, o której mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu, przeznaczonej na wsparcie przedsięwzięć w ramach naboru wniosków w 2023 r.

Pozostałe warunki określa Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Materiały

Regulamin wyboru przedsięwzięć - wymiana pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej II nabór
Regulamin​_wyboru​_przedsięwzięć​_-​_wymiana​_pokryć​_dachowych​_-​_II​_nabór​_(2).pdf 0.26MB
Zmiana Regulaminu wyboru przedsięwzięć - wymiana pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej II nabór - 07.11.2023
Zmiana​_Regulaminu​_5​_KPO​_II​_nabor​_2023​_11​_07.pdf 0.13MB
Tekst ujednolicony Regulaminu wyboru przedsięwzięć - wymiana pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej II nabór - 07.11.2023
Tekst​_ujednolicony​_Regulaminu​_5​_KPO​_II​_nabor​_2023​_11​_07.pdf 0.23MB
{"register":{"columns":[]}}