W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pomoc klęskowa dla rodzin

23.11.2022

ZAPOZNAJ SIĘ ZE ZMIANAMI W PROGRAMIE POMOCY DLA RODZIN

ZMIANY W PROGRAMIE POMOCY DLA RODZIN – zmiana przepisów od dnia 23 listopada 2022 r.
 

 1. Termin składania wniosków został wydłużony do 30 listopada 2022 r.
 2. Wszyscy wnioskodawcy są zobowiązani do dołączenia do wniosku kopii faktur lub inne dokumenty, które wykażą sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto, do dnia 30 listopada 2022 r.
 3. Uwzględniając ww. rozporządzenie i możliwość udokumentowania sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa również w oparciu o inne dokumenty, przy formularzu wniosku o pomoc zamieszczono formularz  „Oświadczenie o sprzedaży produktów rolnych od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r. z gospodarstwa rolnego w związku z prowadzeniem którego został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi”. Formularz oświadczenia przeznaczony jest dla tych wnioskodawców, którzy dokonywali sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa a sprzedaż ta nie była udokumentowana żadnymi dokumentami (np. fakturą, rachunkiem, itp.).

Kopie faktur lub inne dokumenty potwierdzające sprzedaż należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r. O dacie złożenia decyduje data ich wpływu do właściwego BP ARiMR.

Powyższe zmiany wynikają z wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 2399).
W związku z wprowadzonymi zmianami został opracowany i udostępniony zaktualizowany formularz wniosku, w którym w miejscu wskazującym na dołączenie do wniosku kopii faktur dodano zapis umożliwiający składanie innych dokumentów potwierdzających sprzedaż. 

Zgodnie z przepisami §3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 2399), w przypadku niezłożenia w terminie do 30 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu do Biura Powiatowego Agencji do którego został złożony wniosek o przyznanie tej pomocy), kopii faktur lub innych dokumentów potwierdzających sprzedaż pomocy nie przyznaje się. 

Składanie wniosków

Do dnia 30 listopada 2022 r. do Biur Powiatowych Agencji można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Wnioski należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc.

WAŻNE:

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc.

Termin składania wniosków nie podlega przywróceniu.

Termin 30 listopada 2022 r. dotyczy również konieczności dostarczenia do tego dnia kopii faktur lub innych dokumentów przez wnioskodawców, którzy złożyli wnioski na poprzedniej wersji formularza.

W przypadku złożenia wniosku po 30 listopada 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Wnioski /kopie faktur / inne dokumenty potwierdzające sprzedaż mogą być składane:

 • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR;
 • za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) o dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu, a nie data jego nadania.

 

Informacje o pomocy

Pomoc przysługuje rodzinie:

 1. w skład której wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
 2. w której co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 3. w której co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 4. która wykaże sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego, w którym co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, przy czym sprzedaż ta obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto.

Pomoc przyznawana jest jednemu członkowi rodziny, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, na jego wniosek, w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tego członka rodziny.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny lub
 2. uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy lub
 3. uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk kalkulacji oszacowania szkód, zawierającej informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy;
 4. zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, o której mowa w § 13zs rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz.187, z późn. zm.), w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności;
 5. kopie faktur lub inne dokumenty o których mowa w § 13zs ust. 2 i ust.7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., potwierdzających sprzedaż produktów rolnych z tego gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto (wg daty sprzedaży).

Powyższe oznacza, że nie ma konieczności dostarczenia wszystkich kopii faktur lub innych dokumentów z gospodarstwa za wskazany okres, a wystarczające będzie załączenie tylko faktur i innych dokumentów potwierdzających sprzedaż produktów rolnych z tego gospodarstwa rolnego na kwotę co najmniej 5 000 zł brutto.

 

Wysokość pomocy wynosi:

10 000 zł – w przypadku, gdy szkody:

a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub

b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo

5 000 zł – w przypadku, gdy szkody:

a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub

b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

W przypadku gdy rodzina dysponuje dwoma protokołami oszacowania szkód, np. gdy szkody w gospodarstwie rolnym:

 1. wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i spowodowane zostały niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, innymi niż susza, a szkody z tytułu suszy wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej albo
 2. wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i spowodowane zostały suszą, a szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, innymi niż susza, wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym

pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek.  

 

Wypłata pomocy finansowej

Pomoc, jest wypłacana na rachunek członka rodziny, który złożył wniosek, wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Materiały

Wniosek o przyznanie pomocy - wersja edytowalna (obowiązuje od dnia 23.11.2022)
Wniosek​_KLESKI​_pomoc​_rodzinie​_zmiana​_od​_23112022.XLSX 0.09MB
Wniosek o przyznanie pomocy - wersja pdf (obowiązuje od dnia 23.11.2022)
Wniosek​_KLESKI​_pomoc​_rodzinie​_zmiana​_od​_23112022​_pdf.pdf 0.44MB
Oświadczenie o sprzedaży produktów rolnych- wersja edytowalna
Oświadczenie​_o​_sprzedaży​_produktów​_rolnych​_od​_1​_stycznia​_2021​_r​_do​_30​_września​_2022​_r.XLSX 0.02MB
Oświadczenie o sprzedaży produktów rolnych- wersja pdf
Oświadczenie​_o​_sprzedaży​_produktów​_rolnych​_od​_1​_stycznia​_2021​_r​_do​_30​_września​_2022​_r.pdf 0.31MB
Instrukcja wypełnienia wniosku i oświadczenia
Instrukcja​_wypełniania​_wniosku​_i​_oświadczenia​_kleski​_2022​_po​_zmianie​_​_23112022.pdf 0.83MB
{"register":{"columns":[]}}