W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Informacje ogólne o Priorytecie 4

Celem ogólnym Priorytetu 4 jest promowanie wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego,
tworzenia miejsc pracy oraz wspieranie zdolności do zatrudnienia i mobilności na rynku pracy w społecznościach obszarów przybrzeżnych i śródlądowych zależnych od rybołówstwa i
akwakultury, w tym dywersyfikacja działalności w ramach rybołówstwa, a także w innych sektorach gospodarki morskiej.

Wspieranie rozwoju obszarów rybackich i obszarów akwakultury odbywać się będzie poprzez tworzenie miejsc pracy i rozwijanie alternatywnych źródeł dochodów dla rybaków oraz innych gałęzi gospodarki związanych z rybactwem.

Cele szczegółowe

Dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, nie związanych z
podstawową działalnością rybacką

Promowanie i ułatwianie przedsiębiorczości lokalnych społeczności rybackich przez
tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

Potrzeba zachęcania młodych ludzi do przedsiębiorczości i zakładania działalności
gospodarczej. Wspieranie działań pobudzających przedsiębiorczość młodych osób,
wpływające na zwiększenie ich udziału w rynku pracy, co pomoże zmniejszyć migrację osób
młodych i wysoko wykwalifikowanych z tych obszarów

Popularyzacja lokalnych produktów rybnych, a także walorów pozaprodukcyjnych
obszarów rybackich i akwakultury. Istotne jest wspieranie przedsięwzięć związanych z
zachowaniem dobrego stanu środowiska naturalnego na obszarach rybackich i akwakultury

Wspieranie oddolnych inicjatyw RLGD i lokalnych partnerstw publiczno-prywatnych na
rzecz rozwoju obszarów rybackich i akwakultury

Rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów rybackich i obszarów akwakultury ma służyć instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) wdrażany poprzez działania: 4.1 Wsparcie przygotowawcze, 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność (w tym koszty bieżące i aktywizacja) i 4.3 Działania z zakresu współpracy

Każda Rybacka Lokalna Grupa Działania będzie wdrażać jedną Lokalną Strategię Rozwoju na obszarze zamieszkanym przez minimum 30 000 i maksimum 150 000 mieszkańców oraz będzie obejmować obszar przynajmniej 2 gmin, których obszar stanowi lub zawiera obszar rybacki i akwakultury 

 

{"register":{"columns":[]}}