W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rozwój małych gospodarstw - nabór wniosków od 28 września do 24 listopada 2023 r.

14.09.2023

Informacja o zmianie w Regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach  Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw

Data aktualizacji: 16.04.2024 r.

Z dniem 16 kwietnia 2024 r. obowiązuje nowy Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw podpisany przez Prezesa ARiMR w dniu 15 kwietnia 2024 r.

Zakres zmian Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla I.10.5 Rozwój małych gospodarstw w stosunku do dotychczas obowiązującego obejmuje zwiększenie w § 3 ust. 8 kwoty limitu środków na pomoc w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonego w terminie od 28 września 2023 r. do 24 listopada 2023 r. z 468 mln zł na 1 475 661 600 zł.

 

Uaktualnienie 09.11.2023

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw

1.    Nazwa podmiotu właściwego w sprawie o przyznanie pomocy
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2.    Przedmiot naboru wniosków o przyznanie pomocy

1) Pomoc przyznaje się na operację zapewniającą zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa w wyniku jego restrukturyzacji w obszarze:

a) produkcji rolnej lub produkcji rolnej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie metodami innymi niż ekologiczne lub
b) produkcji ekologicznej lub produkcji ekologicznej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie metodami ekologicznymi.

2) Wspierane są inwestycje materialne i niematerialne służące do prowadzenia produkcji rolnej, w tym ekologicznej, i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, w tym:

a) inwestycje budowlane;
b) wyposażenie budynków lub budowli;
c) zakup nowych maszyn, urządzeń i sprzętu, w tym sprzętu komputerowego;
d) wartości niematerialne i prawne.

3) Pomoc przyznaje się na operację:

a) obejmującą wyłącznie inwestycje związane bezpośrednio z obszarami wsparcia, których dotyczy operacja;
b) która nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu;
c) która jest w sposób racjonalny dostosowana do zasobów gospodarstwa oraz planowanej koncepcji zmian w gospodarstwie;
d) spełniającą wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji.

4) Pomoc przyznaje się na operację, w wyniku realizacji której nastąpi wzrost wartości sprzedaży brutto produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, co najmniej o 30% w stosunku do ustalonej dla gospodarstwa wartości przychodu bazowego i nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy

1) Pomoc przyznaje się rolnikowi, który spełnia definicję mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP), zgodnie z kryteriami o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

2) Pomoc przyznaje się, jeżeli rolnik jest posiadaczem gospodarstwa, które:

a) ma powierzchnię użytków rolnych nie większą niż 300 ha;
b) w roku wyjściowym jest małym gospodarstwem, tzn. gospodarstwem o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro.

3) Ustalając powierzchnię użytków rolnych oraz wielkość ekonomiczną gospodarstwa będącego w posiadaniu rolnika, uwzględnia się użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

4) Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest ustalana na podstawie całkowitej rocznej standardowej produkcji gospodarstwa wyrażonej w euro.

5) Pomoc przyznaje się, jeżeli rolnik prowadzi działalność rolniczą, z której uzyskał przychód ze sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł i działalność ta nie jest prowadzona wyłącznie w celach naukowo–badawczych.

6) W przypadku ubiegania się o pomoc na operację dotyczącą produkcji ekologicznej w gospodarstwie prowadzącym produkcję ekologiczną, wysokość przychodu określa się uwzględniając przychody ze sprzedaży produktów wytworzonych metodami ekologicznymi, tj. produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji.

4. Kwota pomocy, o którą można się ubiegać

1) Pomoc przyznaje się w formie płatności ryczałtowej w kwocie:

a) 120 tys. zł - w przypadku operacji dotyczącej produkcji ekologicznej w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną;
b) 100 tys. zł - w przypadku pozostałych operacji.

2) Pomoc jest wypłacana beneficjentowi w dwóch ratach:

a) pierwsza rata wynosi 80% kwoty przyznanej pomocy, tj.:

- 96 tys. zł – dla gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną,
- 80 tys. zł – dla pozostałych gospodarstw,

b) druga rata wynosi 20% kwoty pomocy, tj.:

- 24 tys. zł – dla gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną,
- 20 tys. zł – dla pozostałych gospodarstw.

5. Termin i sposób składania wniosków

1) Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od dnia 28 września 2023 r. do dnia 24 listopada 2023 r. włącznie.
2) Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

6. Szczegółowe warunki przyznania pomocy w ramach interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw objętych niniejszym ogłoszeniem, określa „Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw” opublikowany na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr

7. Narzędzie do oceny ekonomicznej gospodarstwa rolnego opracowane przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej- Państwowy Instytut Badawczy:

  • link do strony IERiGŻ-PIB  - otwórz
  • link do narzędzia do oceny ekonomicznej gospodarstwa - otwórz

8. Ogólna pula środków przeznaczona na interwencję I.10.5 Rozwój małych gospodarstw, w ramach naboru objętego niniejszym ogłoszeniem
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach naboru wynosi 468 mln PLN.

9. Dane kontaktowe ARiMR
Departament Działań Premiowych ARiMR
telefon: 22 595 06 20
adres mailowy: DDP_zadajpytanie@arimr.gov.pl

 


1zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. 2023 r., poz. 412, 1530)

{"register":{"columns":[]}}