W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przejazdy nienormatywne

 

 

Materiały

Przejazdy nienormatywne - wersja angielska (english version)
non-standard​_EN.pdf 0.61MB
Wzór wniosku o umorzenie postępowania o wydanie zezwolenia
Wzór​_wniosku​_o​_umorzenie​_postępowania​_o​_wydanie​_zezwolenia.docx 0.02MB
Wniosek - kategoria I
wniosek​_I​_22.docx 0.02MB
Wniosek - kategoria II-IV
Wniosek​_II-IV​_2022.docx 0.02MB
Wniosek - kategoria V
Wniosek​_V​_2022.docx 0.02MB
Tabela kategorii zezwoleń i opłat
TABELA​_kategorii​_zezwoleń​_i​_opłat.pdf 0.11MB
Numery kont – opłaty za zezwolenia
Numery​_kont​_–​_opłaty​_za​_zezwolenia.docx 0.01MB
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty kat. II-IV
Wzór​_wniosku​_o​_zwrot​_nadpłaty​_kat​_III-IV​_22.docx 0.01MB
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty kat. V
Wzór​_wniosku​_o​_zwrot​_nadpłaty​_kat​_V​_22.docx 0.02MB
Wzór wniosku o umorzenie postępowania - kategoria V
Wzór​_wniosku​_o​_umorzenie​_postępowania​_o​_wydanie​_zezwolenia​_(2).docx 0.02MB

Jak otrzymać zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

Pojazd nienormatywny jest to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych.

Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ.

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się w drodze decyzji administracyjnej na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego podmiotu zwanym Wnioskodawcą, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie prawo o ruchu drogowym i kodeksie postępowania administracyjnego.

Wniosek

W celu uzyskania zezwolenia, należy złożyć pisemny wniosek do Organu wydającego zezwolenie. Wszystkie pola powinny być wypełnione (proponujemy pismo drukowane dla czytelności wniosku), a wniosek przez Wnioskodawcę podpisany. Wszelkie dodatkowe informacje, nie wynikające z treści wniosku należy wskazywać na odrębnym piśmie dołączanym do wniosku.

 1. Wniosek dotyczący:
  1. przejazdu dla podmiotu zagranicznego na przejazd pojazdu nienormatywnego przekraczającego granicę Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. przejazdu dla podmiotu zagranicznego z siedzibą w Unii Europejskiej na przejazd pojazdu nienormatywnego nieprzekraczającego granicy Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. należy złożyć w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Wroniej 53 w Warszawie (00-874), tel. 22 375 86 58, 375 86 57, fax: 22 375 87 58, 375 87 59
 2. Wniosek dotyczący:
  1. przejazdu dla podmiotu krajowego na przejazd pojazdu nienormatywnego nieprzekraczającego granicy Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. dla podmiotu krajowego na przejazd pojazdu nienormatywnego przekraczającego granicę Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. należy złożyć w siedzibie jednego z szesnastu oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wniosek, zgodnie z ww. właściwością, może być wniesiony do Centrali lub Oddziału GDDKiA:

 • osobiście (w formie pisemnej),
 • drogą pocztową na adres organu (właściwego Oddziału lub Centrali GDDKiA),
 • za pomocą telefaksu,
 • za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę     podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (np. E-PUAP, elektroniczny/uwierzytelniony podpis).

Pełnomocnictwo

 • W przypadku, gdy wniosek o wydanie zezwolenia jest podpisywany w imieniu Wnioskodawcy przez pełnomocnika (np. pracownika wnioskodawcy czy osoby trzeciej) należy wraz ze składanym wnioskiem dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale. Do złożonego dokumentu pełnomocnictwa należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłata nie dotyczy pełnomocnictwa dla najbliższej rodziny). Opłatę skarbową uiszcza się na rachunek organu podatkowego (urzędu miasta, gminy, dzielnicy) właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu. Numery rachunków bankowych organu podatkowego dostępne są na stronie internetowej danego urzędu. Często na potrzeby opłaty skarbowej jest specjalny rachunek bankowy, odrębny od innych podatków i opłat.
 • W przypadku, gdy zezwolenie będzie odbierane przez osobę nie będącą Wnioskodawcą należy przed odebraniem właściwego zezwolenia przedłożyć oryginalne lub poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ pełnomocnictwo upoważniające do odbioru zezwolenia. 
 • Wnioskodawca może być zwolniony od obowiązku udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli prowadzi firmę i opublikuje w urzędzie, w którym rejestrował firmę (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym) informację o pełnomocnikach uprawnionych do  podpisywania wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych lub też do odbioru zezwoleń na taki przejazd. Szczegółowe zasady dotyczące publikowania w CEIDG informacji o pełnomocnikach i prokurentach znajdują się w rozdziale VI ustawy o CEIDG.

Zezwolenia kategorii III-IV

Zezwolenia kategorii od III do IV, wydaje się w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku, do którego należy dołączyć (wraz z wnioskiem) dokument w postaci dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. Zezwolenie zostaje wydane po wpłynięciu opłaty na odpowiedni, zgodnie z miejscem złożenia wniosku, rachunek bankowy.

Zezwolenie kategorii V

Zezwolenie kategorii V, wydaje się w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku lub 30 dni w przypadku wymogu określenia zakresu przystosowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu. Wnioskodawca, w przypadku wymogu określenia zakresu przystosowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu, jest powiadamiany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia do organu wniosku o wydanie zezwolenia, o przedłużeniu terminu wydania zezwolenia kategorii V do 30 dni.

Wnioskodawca, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego jest również powiadamiany niezwłocznie o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, z przyczyn określonych w art. 35 k.p.a. (np. ograniczenia panujące na drogach wpływają na wydłużenie trasy przejazdu, z powodu konieczności wytyczenia objazdów, czy też braki formalne wniosku jak brak wypełnionych wszystkich pól wniosku lub wypełnionych pól wniosku niezgodnie z ich treścią oraz brak opłaty za przejazd).

Każdy złożony wniosek na przejazd rozpatrywany jest indywidualnie, a trasa przejazdu wyznaczana jest z uwzględnieniem parametrów pojazdu.

Organ wydający zezwolenie musi uzyskać zgodę wszystkich zarządców dróg, tj. wojewódzkich, powiatowych czy gminnych, koncesjonariuszy autostrad, a w granicach miast na prawach powiatu - za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad - prezydentów miast (np. Warszawy), po których będzie się odbywał przejazd.

Przy ustalaniu trasy przejazdu dla pojazdu nienormatywnego bierze się pod uwagę stan techniczny dróg i obiektów mostowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przejazd pojazdu nienormatywnego nie może powodować przekroczenia bezpiecznego poziomu wytężenia materiału w konstrukcji niosącej drogowego obiektu inżynierskiego.

Istotne są również aktualnie panujące warunki na drodze, jak roboty drogowe lub inne utrudnienia uniemożliwiające przejazd.

Po dokonaniu wszystkich czynności związanych z uzgodnieniami trasy oraz uiszczeniu opłaty w wymaganej wysokości, organ wydaje zezwolenie w drodze decyzji administracyjnej, uwzględniając w zezwoleniu warunki przejazdu podane przez uzgadniających trasę zarządców dróg.

W przypadku zmiany wniosku przez wnioskodawcę np. w zakresie terminu przejazdu czy też trasy przejazdu, uzyskanie zezwolenia może się wydłużyć z uwagi na konieczność ponownego uzyskania niezbędnych uzgodnień nowego terminu czy nowej trasy przejazdu. Wnioskodawca o każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie zostaje o tym fakcie powiadomiony w formie przewidzianej w k.p.a.

Zezwolenie kategorii V wydawane jest na przejazd po wyznaczonej trasie, przy czym w przypadku zezwolenia na jednokrotny przejazd, przejazd powrotny należy traktować jako nowy przejazd, na który należy uzyskać stosowane (osobne) zezwolenie poprzedzone złożonym nowym wnioskiem. Przed wydaniem zezwolenia należy uiścić odpowiednią opłatę na rachunek bankowy Centrali lub właściwego Oddziału GDDKiA.

W przypadku niewydania zezwolenia, zwrot opłaty następuje na podstawie pisemnego wniosku wnioskodawcy skierowanego do GDDKiA do którego wpłynął wniosek. Niewydanie zezwolenia zgodnego z wolą Wnioskodawcy może nastąpić, w szczególności na skutek:

 • pisemnej rezygnacji wnioskodawcy;
 • braku wniesienia opłaty za zezwolenie;
 • upływu terminu przejazdu wskazanego we wniosku oraz terminu ważności uzgodnień z innymi zarządcami dróg;
 • przewozu ładunków innych niż ładunek niepodzielny (ładunek niepodzielny to taki, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych ładunków);
 • braku zgody na przejazd zarządcy drogi, właściwego dla trasy przejazdu;
 • braku możliwości wyznaczenia trasy przejazdu zapewniającej bezpieczeństwo oraz efektywność ruchu drogowego, a w szczególności:
  • natężenie ruchu uniemożliwia bezpieczny przejazd pojazdu nienormatywnego,
  • stan technicznej sprawności budowli usytuowanych w ciągu rozpatrywanej trasy przejazdu, określony na podstawie przepisów Prawa budowlanego, uniemożliwia przejazd,
  • przejazd stwarza zagrożenia stanu technicznego obiektów budowlanych położonych w pobliżu trasy przejazdu.

Warunkiem wyznaczenia trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego i udzielenie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych jest stan techniczny drogi spełniający następujące wymagania:

 • na drodze nie występują przełomy lub osuwiska;
 • wysokość skrajni drogi lub drogowego obiektu inżynierskiego jest przynajmniej o 0,1 m większa niż wysokość pojazdu wraz z ładunkiem; w przypadku obiektu inżynierskiego dotyczy to każdego punktu obiektu w miejscu przejazdu;
 • szerokość skrajni drogi lub drogowego obiektu inżynierskiego jest przynajmniej o 1,0 m większa niż szerokość pojazdu wraz z ładunkiem;
 • ocena stanu technicznego dźwigarów lub pomostu obiektu mostowego dokonywana zgodnie z przepisami o numeracji i ewidencji dróg publicznych oraz obiektów mostowych jest równa lub większa niż 3 (w skali od 0 do 5).
 • przejazd pojazdu nienormatywnego nie może powodować przekroczenia bezpiecznego poziomu wytężenia materiału w konstrukcji nośnej drogowego obiektu inżynierskiego, określonego za pomocą parametrów:
  • w konstrukcji niosącej przęseł nie powstają siły wewnętrzne większe od wywołanych charakterystycznym obciążeniem przyjętym do projektowania zwiększonym o 30% lub
  • w wyniku analizy sił wewnętrznych i naprężeń:
 • w stali konstrukcyjnej i zbrojeniowej - naprężenia główne nie przekraczają 2/3 wytrzymałości charakterystycznej stali,
 • w betonie zbrojonym i sprężonym - naprężenia główne nie przekraczają 2/3 wytrzymałości charakterystycznej betonu na ściskanie,
 • w betonie sprężonym - naprężenia rozciągające nie przekraczają wytrzymałości charakterystycznej betonu na rozciąganie,
 • w stali sprężającej - naprężenia trwałe nie przekraczają 1/2 wytrzymałości    charakterystycznej stali.

W przypadku niespełnienia ww. warunków wydawana jest decyzja odmowna.

Odbiór zezwolenia

 Wydane zezwolenie doręcza się:

 • pocztą, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (tzw. zwrotne potwierdzenie odbioru na zasadach k.p.a.) stronie lub pełnomocnikowi;
 • osobiście stronie postępowania w siedzibie organu;
 • osobiście pełnomocnikowi w siedzibie organu, w sytuacji udzielenia upoważnienia dla osoby trzeciej do odbioru zezwolenia w miejscu złożenia wniosku

Akty prawne

Akty prawne regulujące wydawanie zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych, tabela kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, cennik, organy wydające zezwolenia (także inne niż III-V) oraz numery kont bankowych, na które należy wpłacać opłaty za zezwolenia kat. III-V na przejazd pojazdu nienormatywnego znajdują się poniżej:

Akty prawne regulujące zasady przejazdów pojazdów nienormatywnych od 13 marca 2021 r.:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.) -  Zobacz
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.) - Zobacz
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.) - Zobacz
 4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2022 r. poz. 2201) - Zobacz
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) - Zobacz
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. 2021 poz. 212, z późn. zm.) - Zobacz
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. 2021 poz. 315) - Zobacz
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 629) - Zobacz
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada  2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2141, z późn. zm.) - Zobacz
{"register":{"columns":[]}}