W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

1. KREPTD – informacje ogólne

Z dniem 30 listopada 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym Dz. U. 2016 poz. 1935 powołujące Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Przedmiotowa nowelizacja stanowi m. in. wykonanie przepisu art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE. Zgodnie z jego treścią każde państwo członkowskie prowadzi krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego, którzy od wyznaczonego przez to państwo właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Organem odpowiedzialnym za wdrożenie, budowę i funkcjonowanie Rejestru jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Rejestr prowadzony przez GITD składa się z trzech ewidencji:

przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego dostępny jest pod adresem: https://kreptd.gitd.gov.pl

Dane zawarte w powyższych ewidencjach stanowią główną bazę danych, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania Rejestru.

Określone dane z Rejestru są jawne i publicznie dostępne na wyżej wymienionej stronie internetowej, tj.:

- firma przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;

- numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada;

- rodzaj i numer posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz numery seryjne wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

- data udzielenia posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

- liczba pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

- numer seryjny licencji wspólnotowej oraz numery seryjne wypisów z licencji wspólnotowej;

- status licencji wspólnotowej;

- rodzaj licencji wspólnotowej;

- liczbę pojazdów zgłoszonych do licencji wspólnotowej;

- status zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

- data zmiany statusu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

 - początek ważności licencji wspólnotowej;

- koniec ważności licencji wspólnotowej;

- data cofnięcia licencji wspólnotowej;

- data zawieszenia licencji wspólnotowej;

- data wygaśnięcia zawieszenia licencji wspólnotowej;

- powód zawieszenia lub cofnięcia licencji wspólnotowej;

- numery seryjne cofniętych wypisów z licencji wspólnotowej;

- data cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej;

- data wygaśnięcia cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej;

- imię i nazwisko przedstawiciela prawnego przedsiębiorcy;

- imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem, oraz:

 • rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
 • numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
 • data wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
 • kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,

- imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c, oraz:

 • rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
 • numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
 • data wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
 • kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych.
   

Elektroniczne Rejestry poszczególnych krajów są ze sobą sprzężone, tworząc ogólnoeuropejską bazę danych nazwaną European Register of Road Transport Undertakings (ERRU).

KREPTD stworzony został w celu uzyskania kompletnej, aktualnej i dokładnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego prowadzonej w formie elektronicznej. Dostęp do rejestru zapewniony jest przez aplikacje internetowe, dające możliwość dostępu do danych dla upoważnionych organów oraz zapewniających możliwość wymiany informacji dotyczących przedsiębiorców transportu drogowego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Utworzenie KREPTD zaoewnia sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w procesie wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydawania, zmiany i cofania licencji międzynarodowych na przewóz osób i rzeczy bądź zaświadczeń na przewóz własny, podmiotami przeprowadzającymi egzaminy i wydającymi certyfikaty kompetencji zawodowych oraz podmiotami sprawującymi nadzór i kontrolę nad transportem drogowym.

Użytkownicy, korzystający z usług przedsiębiorców transportu drogowego uzyskali dostęp do danych przedsiębiorców zawartych w KREPTD w celu ich weryfikacji oraz dla zapewnienia warunków uczciwej konkurencji. Sprawny dostęp do dokładnych i aktualnych informacji o przedsiębiorcach transportu drogowego umożliwia wyeliminowanie nieuczciwych przedsiębiorców działających na rynku polskim i wspólnotowym, poprawia bezpieczeństwo transportu drogowego i obrotu towarowego oraz stwarza warunki do uczciwej konkurencji przewoźnikom. Jednocześnie GITD oraz minister właściwy do spraw transportu uzyskalii narzędzia do przeprowadzania analiz i badania tendencji w transporcie drogowym, co jest niezbędne do budowania strategii rozwoju tego sektora gospodarki.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE zadania Krajowego Punktu Kontaktowego realizuje GITD.

2. Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego – projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd" Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"

W dniu 27 kwietnia 2018 r. zostało podpisane Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0090/18-00 o dofinansowanie projektu „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 II Osi Priorytetowej - E – administracja i otwarty rząd, Działania 2.1 – Wysoka dostępność i jakość e – usług publicznych, zwane dalej „Porozumieniem". Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego. Całkowita wartość Projektu wyniosła 18 103 795,84 zł. Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej: 16 603 795,84 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych, 84/100), w tym:

1. z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 14 051 792,41 zł (słownie: czternaście milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote, 41/100),

2. z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej: 2 552 003,43 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzy złote, 43/100).

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa transportu drogowego i obrotu transportowego poprzez uruchomienie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), połączonego z krajowymi rejestrami innych państw UE za pośrednictwem systemu ERRU – European Register of Road Transport Undertakings. Realizacja projektu obejmowała przygotowanie projektu, zakup infrastruktury sprzętowej, wykonanie wersji podstawowej i docelowej systemu teleinformatycznego KREPTD i hurtowni danych, wdrożenie systemu, udostępnienie usług wewnątrzadministracyjnych oraz e-usług publicznych, rozwój systemu, przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników systemu, działania promocyjne.

W wyniku wdrożenia projektu zostały udostępnione 4 usługi wewnątrzadministracyjne-A2A gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych rejestrowanych w KREPTD (niezbędne do funkcjonowania e-usług publicznych), umożliwiające realizację zadań publicznych drogą elektroniczną. Usługi są udostępnione interesariuszom projektu, tj. zewnętrznym podmiotom wykonującym zadania publiczne: starostwom powiatowym, organom kontrolnym, wskazanym w art. 82i ust. 1 pkt 2 oraz art. 82j ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz komórkom organizacyjnym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD), co świadczy o wpisywaniu się projektu w Działanie 2.1 POPC.

Docelowymi produktami projektu były: system KREPTD (składający się z aplikacji dla Krajowego Punktu Kontaktowego, starostw, organów kontrolnych oraz aplikacji raportowej); 4 sieciowe usługi wewnątrzadministracyjne-A2A; 2 e-usługi publiczne.

Realizacja projektu pozwoliła uzyskać kompletną, aktualną oraz szczegółową bazę danych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy oraz osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwach, a także usprawnia procesy wydawania zezwoleń, licencji wspólnotowych, badania wymogu dobrej reputacji przedsiębiorców oraz zarządzających transportem oraz wymiany informacji o naruszeniach przepisów związanych z transportem drogowym osób oraz rzeczy.

 • Przed rozpoczęciem realizacji projektu zakupiono infrastrukturę serwerową i sieciową do serwerowni podstawowej i zapasowej, niezbędną do wykonania systemu KREPTD.
 • W dniu 08.05.2017 r. podpisano umowę na „Budowę, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego".
 • Z dniem 14.09.2017 r. wdrożono podstawową wersję systemu, której produktami finalnymi są m.in.: wytworzenie formularzy i integracja z ePUAP; aplikacja dla Krajowego Punktu Kontaktowego; integracja z systemami dziedzinowymi GITD; integracja z ERRU; strona WWW dla obywateli.
 • W dniu 31 października 2019 r. wdrożono hurtownię danych KREPTD oraz przeszkolono pracowników KPK i Administratorów.
 • W dniu 08.12.2020 r. dobiegła końca umowa na "Budowę, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego".
 • W dniu 26.07.2021 r. podpisano umowę na "Utrzymanie i rozwój Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego".

Informujemy, że w rejestrze KREPTD istnieje możliwość sprawdzenia danych, wskazanych w art. 82j ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz 2140, z późn. zm.) tj. przez osoby, których dane dotyczą, tj. przedsiębiorców i zarządzających transportem w przedsiębiorstwach. Dane można sprawdzić pod adresem podanym w linku: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/motoryzacja-i-transport/ewidencje-i-transport-miedzynarodowy/kreptd-wniosek-o-udostepnienie-danych-dla-osoby-ktorej-dane-dotycza

Zachęcamy pracowników Starostw, Urzędów Miast oraz Organów Kontrolnych do skorzystania z platofrmy e-learningowej dotyczącej aplikacji KREPTD, znajdującej się pod adresem: elearning.kreptd.gitd.gov.pl/moodle/ znajdziecie tam Państwo filmy instruktażowe, jak korzystać z aplikacji KREPTD oraz instrukcje „krok po kroku” przedstawiające pracę w aplikacji.

KONTAKT

Krajowy Punkt Kontaktowy

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

kpk.kreptd.btm@gitd.gov.pl

tel.: (+48 22) 220 46 83

fax: (+48 22) 220 48 99 

{"register":{"columns":[]}}