W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Główny Inspektor Transportu Drogowego, mający siedzibę w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 94.
 2. Mogą się Państwo z kontaktować z Administratorem w następujący sposób:
 • listownie na adres siedziby Administratora: 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 94;
 • poprzez ESP: adres skrytki ePUAP: /canard_gitd/skrytka;
 • e-mailem: info@gitd.gov.pl;
 • telefonicznie: 22 220 40 00;
 • faksem: 22 220 48 99.
 1. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym realizacji Państwa praw przez Administratora, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:
 • listownie na adres siedziby Administratora: 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 94 (z dopiskiem „ochrona danych osobowych”);
 • poprzez ESP: adres skrytki ePUAP: /canard_gitd/skrytka;
 • e-mailem: iod@gitd.gov.pl.
 1. Państwa dane mogą być przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w szczególności do załatwienia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w związku z wykonywaniem przez Administratora danych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a także w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w tym w przepisach RODO. Szczegółowa podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od treści wystąpienia i charakteru sprawy.
 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane  wyłącznie podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164).
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora, na warunkach określonych w RODO:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- sprostowania swoich danych osobowych,

- usunięcia swoich danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

- przenoszenia swoich danych osobowych,

 1. Podanie danych osobowych może być dobrowolne. Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 2. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531-03-00.
 3. Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa, w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 129a ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 129g ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

W sprawach o wykroczenia ujawnione przy pomocy urządzeń rejestrujących Główny Inspektorat Transportu Drogowego przetwarza dane osobowe na podstawie art. 55a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 919 z późn. zm.), w związku z art. 129a ust. 1 pkt 3 lit. b) oraz art. 129g i 129h ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.). Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) nie mają zastosowania do przetwarzania danych osobowych w sprawach o wykroczenia.

Zadania określone w art. 54 ust. 2 pkt 11 ustawy o transporcie drogowym związane z ujawnianiem za pomocą urządzeń rejestrujących naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych oraz prowadzenie w tym zakresie postępowań, podlegają przepisom Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 89) oraz ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 125).

Polityka prywatności Aplikacji mobilnej dedykowanej przewoźnikom i kierowcom wykonującym transport ciężki międzynarodowy

Prosimy przeczytać – z należytą uwagą niniejszą politykę prywatności (dalej: Polityka Prywatności) przed przystąpieniem do korzystania z tej strony internetowej, ponieważ wyjaśnia, w jaki sposób będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników Aplikacji mobilnej i prezentuje informacje o zakresie i sposobie przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych jak również uprawnieniach Użytkowników i inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą czy też z innych źródeł oraz w jaki sposób korzystamy z plików cookies. Korzystanie z niniejszej Aplikacji oznacza akceptację Polityki Prywatności.

Główny Inspektor Transportu Drogowego kwestię ochrony danych traktuje priorytetowo, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

Treść Polityki Prywatności jest udostępniona wszystkim Użytkownikom przez publikację na stronie internetowej. Administrator umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Polityki Prywatności.

 1. Użytym w treści niniejszej Polityki Prywatności zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:
 • Aplikacja – aplikacja mobilna dedykowana przewoźnikom i kierowcom wykonującym transport ciężki międzynarodowy,
 • Administrator – Główny Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, kod pocztowy 00-807, e-mail: info@gitd.gov.pl, tel. 22 22 04 000,
 • Użytkownik - jest osoba, która pobrała i zainstalowała Aplikację na swoim urządzeniu mobilnym typu smartfon,
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim bezpłatnym pobraniu aplikacji za pośrednictwem:
 • w przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android z Google Play Store,
 • w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS z Apple App Store,

Koszt transmisji danych pokrywa Użytkownik Aplikacji. Koszty te są zgodne z cennikiem dostawcy usług i transmisji danych.

 1. Warunkiem pobrania i korzystania z Aplikacji jest posiadanie sprawnego urządzenia typu smartfon, spełniającego następujące warunki techniczne:
 • dla wersji pobranej z Google Play Store:

- wersja systemu android nie niższa niż 4.4

 • dla wersji pobranej z Apple App Store:

- wersja systemu iOS nie niższa niż 9.0.

 1. Użytkownik w każdej chwili może zaprzestać korzystania z Aplikacji. W celu usunięcia Aplikacji z urządzenia Użytkownik powinien odinstalować Aplikację zgodnie z instrukcją danego urządzenia.
 2. Użytkownik sam decyduje, czy chce pobrać aktualizację Aplikacji poprzez ustawienia w swoim urządzeniu. Automatyczne pobieranie aktualizacji uzależnione jest od ustawień osobistych urządzenia. Jeśli użytkownik nie chce, aby aktualizacje pobierały się automatycznie, powinien wyłączyć możliwość automatycznych aktualizacji w swoim urządzeniu.
 3. Korzystanie z aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji.
 4. W zależności od platformy mobilnej, aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
 • pamięci urządzenia w celu instalacji samej Aplikacji,
 • lokalizacja urządzenia, po wyrażeniu zgody przez użytkownika.
 1. Aplikacja może uzyskać dostęp do lokalizacji urządzenia w celu wskazania Użytkownikowi danych teleadresowych najbliżej znajdujących się polskich placówek dyplomatycznych. Dane dotyczące lokalizacji urządzenia nie będą przetwarzane ani przechowywane przez Administratora.
 2. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom.
 3. Aplikacja mobilna nie korzysta z plików typu cookies.
 4. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności proszę nie instalować aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z aplikacji.
 5. W przypadku pytań, wątpliwości lub konieczności złożenia reklamacji, co do działania Aplikacji mobilnej prosimy o kontakt pod adres mailowy: wspolpraca.miedzynarodowa@gitd.gov.pl. W przypadku kontaktu mailowego zainicjowanego przez Użytkownika Aplikacji, Administrator będzie przetwarzać udostępnione przez Użytkownika dane osobowe, takie jak imię, nazwisko i adres mailowy w celu nawiązania zwrotnego kontaktu. Podanie danych przez Użytkownika nie jest obowiązkowe, lecz jest konieczne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, o które Użytkownik się zwrócił. Dane są natychmiast usuwane przez Administratora po ich wykorzystaniu. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) - Magdalenę Gromadzką oraz osobę zastępującą Inspektora Ochrony Danych Osobowych w czasie nieobecności - Dariusza Boguckiego, z którymi mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@gitd.gov.pl lub tradycyjnie pod adresem: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa (z dopiskiem ochrona danych osobowych).
 7. Polityka prywatności może ulec zmianie wraz z kolejnymi wydaniami Aplikacji. Zmiana jest wiążąca dla Użytkowników, którzy zainstalują takie wydanie Aplikacji i zaakceptują zmienione brzmienie Polityki prywatności.
 8. Niniejsza polityka prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store oraz Apple App Store. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play Store oraz Apple App Store oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Google Play Store oraz Apple App Store. Informacje o politykach prywatności operatorów zewnętrznych: https://www.google.com/policies/privacy/

Podanie danych, z zastrzeżeniem szczególnych przepisów prawa, jest dobrowolne, i jest niezbędne do prowadzenia sprawy, w szczególności w trybie właściwych przepisów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania (poprawiania), a także prawo usunięcia danych, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.10.2021 14:28 Adam Polej
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Polej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona danych osobowych 1.0 13.10.2021 14:28 Adam Polej

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}