W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Patronat

Zasady udzielania przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wsparcia honorowego podmiotom niebędącym jednostkami ochrony przeciwpożarowej

Wskazania ogólne

1.  Niniejsze  zasady  regulują  postępowanie  w  związku  z  udzielaniem  przez  Podlaskiego Komendanta  Wojewódzkiego  Państwowej  Straży  Pożarnej,  zwanego  dalej „komendantem”,  wsparcia  honorowego  projektowi  lub  działaniu,  zwanych  dalej „przedsięwzięciem”,  na  wniosek  organizatora  przedsięwzięcia,  zwanego  dalej „organizatorem”.

2.  Udzielenie przez komendanta wsparcia honorowego w rozumieniu niniejszego zbioru zasad oznacza:

a)  objęcie patronatem honorowym;

b)  przewodniczenie komitetowi honorowemu;

c)  uczestniczenie w komitecie honorowym.

3.  Niniejsze  zasady  odnoszą  się  do  wniosków  składanych  przez  podmioty  niebędące jednostkami ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2021, poz. 869 ).

Istota wsparcia honorowego

4.  Udzielenie  przez  komendanta  wsparcia  honorowego  jest  wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter i znaczenie przedsięwzięcia, istotne dla rozwoju i promocji  ochrony  przeciwpożarowej,  ratownictwa,  ochrony  ludności  i  obrony cywilnej,  bądź  wybranych  dziedzin  bezpieczeństwa,  a  także  kreowania  pożądanego wizerunku Państwowej Straży Pożarnej.

5.  Komendant  może  udzielić  wsparcia  honorowego  przedsięwzięciu  o  zasięgu,  randze i znaczeniu  regionalnym,  którego  cel  i  forma  uzasadniają  zaangażowanie  autorytetu urzędu komendanta.

6.  Wsparcie  honorowe  nie  może  obejmować  całokształtu  działalności  oraz  stałej działalności  osób  i  organizacji  a  także  przedsięwzięć  mających  zasadniczo  charakter komercyjny, lobbystyczny lub reklamowy.

7.  Udzielenie  wsparcia  honorowego  nie  oznacza  deklaracji  osobistego  udziału komendanta,  a także  deklaracji  wsparcia  materialnego,  organizacyjnego lub merytorycznego.

8.  Decyzja  komendanta  w  sprawie  udzielenia  wsparcia  honorowego  ma  charakter uznaniowy, nie wymaga uzasadnienia i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. Warunki i tryb ubiegania się o udzielenie wsparcia honorowego

9.  Organizator  składa  pisemny  wniosek  o  udzielenie  wsparcia  honorowego  przez komendanta  na  co  najmniej  60  dni  przed  planowanym  dniem  rozpoczęcia  realizacji przedsięwzięcia.

10. Kwestionariusz  do  wniosku  o  udzielenie  wsparcia  honorowego  przez  komendanta dostępny jest na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku.

11. Wniosek o udzielenie przez komendanta wsparcia honorowego powinien zawierać:

a)  nazwę i kompletne dane teleadresowe wnioskodawcy, w tym dane do komunikacji elektronicznej,  ze  wskazaniem  osób  odpowiedzialnych  za  realizację przedsięwzięcia oraz za kontakt;

b)  podstawowe dane o przedsięwzięciu, w tym: nazwę, termin, miejsce, cel, formę, program, określenie zasięgu i przewidywaną liczbę uczestników;

c)  listę współorganizatorów ze wskazaniem organizatora głównego, jeżeli jest inny, niż wnioskodawca, oraz partnerów, sponsorów, patronów, patronów medialnych, członków  komitetów  honorowych  lub  organizacyjnych,  a  także  wszystkich  osób prawnych i fizycznych, których nazwy, symbole lub nazwiska będą publikowane w związku z przedsięwzięciem;

d)  informacje  o  źródłach  finansowania  oraz  odpłatności  i  warunkach  finansowych uczestnictwa w przedsięwzięciu.

12. Wsparcie  honorowe  przedsięwzięcia  o  charakterze  cyklicznym  może  obejmować każdorazowo  wyłącznie  jego  bieżącą  edycję.  W  takim  przypadku  wniosek  powinien zawierać  dodatkowo  informację  o  terminach  poprzednich  edycji ze  wskazaniem, którym z nich jaki organ PSP udzielał wsparcia honorowego, lub informację o zamiarze reedycji.

13. Komendant w toku rozpatrywania wniosku może:

a)  wystąpić  do  wnioskodawcy  o  uzupełnienie  danych  lub  złożenie  oświadczeń, w szczególności dla zapobieżenia podejmowaniu  w związku z przedsięwzięciem działań  lobbingowych  albo  innych,  mogących  sugerować  zaangażowanie Państwowej Straży Pożarnej w promocję produktów, usług lub firm;

b)  przedstawić wnioskodawcy dodatkowe warunki udzielenia wsparcia honorowego.

14. Komendant  po  zakończeniu  rozpatrywania  wniosku  może  udzielić  organizatorowi pisemnej odpowiedzi, a także podjąć decyzję o zamieszczeniu na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku informacji o udzieleniu przedsięwzięciu wsparcia honorowego.

 Korzystanie z udzielonego wsparcia honorowego

15. Organizator  powiadamia  współorganizatorów  i  uczestników  przedsięwzięcia oraz media  o udzieleniu  przez  komendanta  wsparcia  honorowego,  również  poprzez zamieszczenie  stosownej  informacji  w  materiałach  promocyjnych i  informacyjnych związanych z przedsięwzięciem.

16. Organizator przedstawia komendantowi pocztą elektroniczną lub w inny, uzgodniony sposób,  projekty  materiałów  promocyjnych  i  informacyjnych  dotyczących przedsięwzięcia przed ostateczną realizacją projektów i upublicznieniem materiałów.

17. W  materiałach  promocyjnych  i  informacyjnych  związanych  z  przedsięwzięciem organizator  zamieszcza  logo  wsparcia  honorowego,  dostępne  na  stronie  internetowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku.

18. Organizator  przedstawia  komendantowi  pocztą  elektroniczną  krótkie  sprawozdanie o przedsięwzięciu w ciągu 14 dni od dnia zakończeniu jego realizacji. 

Wycofanie wsparcia honorowego

19. Komendant może podjąć decyzję o wycofaniu wsparcia honorowego, o czym informuje organizatora  bez  podawania  uzasadnienia.  Zobowiązuje  ona  organizatora do bezzwłocznego  wycofania  materiałów  promocyjnych i  informacyjnych zawierających  logo  wsparcia  honorowego,  oraz  zaprzestania  posługiwania  się informacją o udzieleniu przez komendanta wsparcia honorowego.

Materiały

kwestionariusz wsparcia honorowego
kwestionariusz wsparcia honorowego.doc 0.04MB
logo wsparcia honorowego
logo​_wsparcia​_honorowego.doc 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}