W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.Dz.U.2018.870 ).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  •     Zmiany przepisów prawa.
  •     Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.
  •     Życia zbiorowego.
  •     Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku braku właściwości, KW PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję (art. 6 ust. 1).

Elementy składowe petycji reguluje art. 4.

Petycja powinna zawierać:

  • Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).
  • Dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e – mail.
  • Tytuł petycji.
  •  Wskazanie adresata petycji.
  •  Wskazanie przedmiotu petycji.
  •  Uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).

Pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje art. 4 ust. 5 ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje art. 7. 
W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KW PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

Listownie na adres: KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w BIAŁYMSTOKU, ul. Warszawska 3, 15 – 062 Białystok.

Doręczyć osobiście – do Sekretariatu KW PSP w Białymstoku, ul. Warszawska 3, w godzinach 07:30 – 15:30.

Za pośrednictwem ePUAP – adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/.

Za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kwpsp@straz.bialystok.pl, z zaznaczeniem w tytule „Petycja”.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez ustawę o petycjach stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Materiały

Informacja - petycje 2020 r.
Informacja​_-​_petycje​_2020​_r.docx 0.01MB
Informacja - petycje 2021 r.
Informacja​_-​_petycje​_2021​_r.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.12.2020 15:52 Tomasz Gierasimiuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacji i Nadzoru
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 4.0 04.01.2022 09:06 Sebastian Bielawski
Petycje 3.0 12.10.2021 08:51 Sebastian Bielawski
Petycje 2.0 04.12.2020 16:15 Tomasz Gierasimiuk
Petycje 1.0 02.12.2020 15:52 Tomasz Gierasimiuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}