W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Celem instrumentu wsparcia jest różnicowanie działalności na obszarach wiejskich
w następujących obszarach:

  • obszar A - operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF),
  • obszar B – pozostałe operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Jakie można otrzymać wsparcie

Pomoc ma formę premii.

Pomoc wypłacana jest w  dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy.

Kwota wsparcia:

  • 150 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1  miejsca pracy
  • 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2  miejsc pracy
  • 250 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3  miejsc pracy.

Kto może otrzymać wsparcie - osoba fizyczna.

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” albo spełnia następujące warunki:

  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie  jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  • za rok w którym został złożony wniosek lub za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca.

Biznesplan zakłada, że nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie).

Beneficjent zarejestruje działalność w odpowiednim rejestrze lub systemie. Beneficjent zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do dnia upływu okresu związania celem. Beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do dnia upływu okresu związania celem. Wsparcia nie przyznaje się dla beneficjentów następujących instrumentów: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007–2013, „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” PROW 2014-2020. Wsparcia nie przyznaje się na działalność ustaloną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, którą zgodnie z wpisem w CEIDG, wnioskodawca wykonywał  w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Podstawowym warunkiem uzyskania wsparcia w ramach obszaru A, jest zaprzestanie prowadzenia produkcji trzody chlewnej w gospodarstwie, w którym pracuje wnioskujący o pomoc w ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, i nie podejmowanie jej co najmniej do upływu 5 lat od wypłaty pierwszej raty premii.

Nabór wniosków

Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stronie internetowej ARiMR, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Agencji, oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek może być złożony również za pośrednictwem biura powiatowego Agencji (wniosek zostanie niezwłocznie przekazany do oddziału regionalnego Agencji) albo można przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

+48 22 623 18 42

Fax: +48 22 623 20 51

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Centrala

ul. Poleczki 33 
02 - 822 Warszawa

800 38 00 84

Fax: 22 318 53 30
e-mail: 
info@arimr.gov.pl

Materiały

Harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020
Harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
31.07.2019 13:25 Iwona Chromiak
Pierwsza publikacja:
31.07.2019 13:25 Iwona Chromiak