W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

baner logo PROW 2010-2020

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach:

  • II filara wspólnej polityki rolnej jako „podejście LEADER”, czyli obowiązkowa oś 4 Leader programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z EFRROW oraz
  • wspólnej polityki rybołówstwa jako „zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa”, w ramach osi priorytetowej 4 programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Zatem RLKS jest instrumentem, który w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 umożliwia zastosowanie metody LEADER także w ramach polityki spójności w ramach wspólnej podstawy prawnej, czyli art. 32-35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. str. 320).

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:

  1. oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
  2. terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
  3. zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
  4. partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
  5. innowacyjność (w skali lokalnej),
  6. decentralizacja zarządzania i finansowania,
  7. sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

Materiały

Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 11/2/2022 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wytyczne​_Ministra​_Rolnictwa​_i​_Rozwoju​_Wsi​_nr​_11​_2​_2022.zip 1.69MB
Do pobrania
Wytyczne​_MRiRW​_Nr​_10​_1​_2022​_monitoring​_i​_ewaluacja.pdf 0.33MB
Do pobrania
załącznik​_nr​_2​_do​_Wytycznych​_Sprawozdanie​_z​_realizacji​_LSR.xlsx 0.08MB
Do pobrania
Proces​_wyboru​_nowej​_LSR.pdf 2.05MB
Wytyczne nr 9/2/2021 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania
Wytyczna​_9​_2​_2021​_-​_zmianiająca​_8​_1​_2021​_.pdf 0.16MB
Wytyczne nr 8/1/2021 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania
Wytyczne​_8​_1​_2021​_z​_wpisaną​_datą​_zatwierdzenia.pdf 1.05MB
Wytyczne nr 7/1/2020 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wytyczne​_7​_1​_2020.rar 2.41MB
Procedury odwoławcze w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR” objętego PROW 2014 2020. – stan prawny maj 2018 r.
Procedury​_odwoławcze​_16​_05​_18.pdf 0.92MB
Podręcznik monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju
Podręcznik.pdf 0.91MB
Załączniki do Podręcznika
Załączniki do Podręcznika.rar 0.42MB
Wytyczne nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wytyczne 6​_4​_2017.pdf 18.68MB
Załącznik nr 1 do Wytycznych
Załącznik nr 1 do Wytycznych 6​_4​_2017.doc 0.03MB
Załącznik nr 2 do Wytycznych
Załącznik nr 2 do Wytycznych 6​_4​_2017.xls 0.09MB
Załącznik nr 3 do Wytycznych
Załącznik nr 3 do Wytycznych 6​_4​_2017.xls 0.06MB
Załącznik nr 4 do Wytycznych
Załącznik nr 4 do Wytycznych 6​_4​_2017.xlsx 0.05MB
Wytyczne nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wytyczne nr 5​_3​_2017.pdf 6.11MB
Załącznik nr 2 do Wytycznych
Załącznik nr 2 do Wytycznych Sprawozdanie z realizacji LSR.xlsx 0.05MB
Wytyczne nr 4/2/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań lokalnej grupy działania określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wytyczne 4​_2​_2017.pdf 4.79MB
Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 3/1/2017 z dnia 21 marca 2017 r.
Wytyczne 3​_1​_2017.pdf 1.02MB
Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 2/1/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Wytyczne 2​_1​_2016.pdf 19.48MB
Załącznik nr 1 do Wytycznych
Załącznik nr 1​_do Wytycznych.doc 0.03MB
Załącznik nr 2 do Wytycznych
Załącznik nr 2 do wytycznych 2z.xls 0.09MB
Załącznik nr 3 do Wytycznych
Załącznik nr 3 do Wytycznych 2z.xls 0.06MB
Załącznik nr 4 do Wytycznych
Załącznik nr 4 do Wytycznych 2z.xlsx 0.05MB
Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 1/1/2015 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez połeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Wytyczne MRiRW nr 1​_1​_2015.pdf 6.79MB
Załącznik nr 1 do Wytycznych
Załącznik nr 1​_do Wytycznych.doc 0.03MB
Załącznik nr 2 do Wytycznych
Załącznik nr 2 do wytycznych.xls 0.07MB
Załącznik nr 3 do Wytycznych
Załącznik nr 3 do Wytycznych.xls 0.06MB
Załącznik nr 4 do Wytycznych
Załącznik nr 4 do Wytycznych .xls 0.10MB
Pismo przekazujące "Wytyczne" do Samorządów Województw
ROWwrt-mm-502-2​_15 .pdf 0.36MB
„Zasady realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Polsce”
ZASADY​_REALIZACJI​_RLKS​_02​_04​_2014.pdf 0.20MB
Poradnik dla Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (wydanie III uzupełnione i zaktualizowane)
Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR​_wydanie III.pdf 1.12MB
Struktura LSR
Struktura LSR.pdf 0.24MB
Zasady finansowania „Wsparcia przygotowawczego” i „Wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” oraz ustalania alokacji środków na lokalną strategię rozwoju w ramach działania LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Uproszczone formy wsparcia w LEADER 2014-2020 2015​_09​_23.pdf 2.59MB
Inkubatory przetwórstwa lokalnego (inkubatory kuchenne)
Inkubatory 5 10 2015 publikatory rozp.pdf 0.41MB
Planowanie budżetu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w świetle obowiązku przeznaczenia 50% budżetu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy
Planowanie​_budzetu.pdf 0.36MB
Procedury odwoławcze w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR” objętego PROW 2014-2020
Procedury odwoławcze.pdf 0.56MB
Inkubatory przetwórstwa lokalnego (inkubatory kuchenne), kwiecień 2017”
Inkubatory przetwórstwa lokalnego (inkubatory kuchenne) v2.pdf 0.40MB
Pytania i odpowiedzi odnośnie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020
Pytania i odpowiedzi pdf 2015​_12​_02.rar 7.21MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
28.02.2023 15:59 Sławomir Mucha
Pierwsza publikacja:
18.05.2018 07:46 Sławomir Mucha
{"register":{"columns":[]}}