Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

   

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach:

  • II filara wspólnej polityki rolnej jako „podejście LEADER”, czyli obowiązkowa oś 4 Leader programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z EFRROW oraz
  • wspólnej polityki rybołówstwa jako „zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa”, w ramach osi priorytetowej 4 programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Zatem RLKS jest instrumentem, który w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 umożliwia zastosowanie metody LEADER także w ramach polityki spójności w ramach wspólnej podstawy prawnej, czyli art. 32-35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. str. 320).

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:

  1. oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
  2. terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
  3. zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
  4. partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
  5. innowacyjność (w skali lokalnej),
  6. decentralizacja zarządzania i finansowania,
  7. sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

pdf Procedury odwoławcze w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR” objętego PROW 2014 2020. – stan prawny maj 2018 r.

0.92MB

pdf Podręcznik monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju

0.91MB

rar Załączniki do Podręcznika

0.42MB

pdf Wytyczne nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

18.68MB

doc Załącznik nr 1 do Wytycznych

0.03MB

xls Załącznik nr 2 do Wytycznych

0.09MB

xls Załącznik nr 3 do Wytycznych

0.06MB

xlsx Załącznik nr 4 do Wytycznych

0.05MB

pdf Wytyczne nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

6.11MB

xlsx Załącznik nr 2 do Wytycznych

0.05MB

pdf Wytyczne nr 4/2/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań lokalnej grupy działania określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

4.79MB

pdf Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 3/1/2017 z dnia 21 marca 2017 r.

1.02MB

pdf Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 2/1/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

19.48MB

doc Załącznik nr 1 do Wytycznych

0.03MB

xls Załącznik nr 2 do Wytycznych

0.09MB

xls Załącznik nr 3 do Wytycznych

0.06MB

xlsx Załącznik nr 4 do Wytycznych

0.05MB

pdf Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 1/1/2015 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez połeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

6.79MB

doc Załącznik nr 1 do Wytycznych

0.03MB

xls Załącznik nr 2 do Wytycznych

0.07MB

xls Załącznik nr 3 do Wytycznych

0.06MB

xls Załącznik nr 4 do Wytycznych

0.1MB

pdf Pismo przekazujące "Wytyczne" do Samorządów Województw

0.36MB

pdf „Zasady realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Polsce”

0.2MB

pdf Poradnik dla Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (wydanie III uzupełnione i zaktualizowane)

1.12MB

pdf Struktura LSR

0.24MB

pdf Zasady finansowania „Wsparcia przygotowawczego” i „Wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” oraz ustalania alokacji środków na lokalną strategię rozwoju w ramach działania LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.59MB

pdf Inkubatory przetwórstwa lokalnego (inkubatory kuchenne)

0.41MB

pdf Planowanie budżetu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w świetle obowiązku przeznaczenia 50% budżetu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy

0.36MB

pdf Procedury odwoławcze w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR” objętego PROW 2014-2020

0.56MB

pdf Inkubatory przetwórstwa lokalnego (inkubatory kuchenne), kwiecień 2017”

0.4MB

rar Pytania i odpowiedzi odnośnie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020

7.21MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.05.2018 07:46
Osoba publikująca: Sławomir Mucha
Zmodyfikowano: 18.05.2018 07:46
Osoba modyfikująca: Sławomir Mucha