W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.


Data publikacji strony internetowej: 2019.08.05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.08.05


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. Możliwe jest, że niektóre filmy i grafiki zamieszczone w serwisie – opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej – mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów zapewniających dostępność.
 3. Niektóre zdjęcia mogą nie zawierać poprawnych opisów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-17.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym dostepnosc_cyfrowa@ms.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 23 90 243.


Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Do wszystkich obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiony jest wjazd osobom na wózkach inwalidzkich.
 • Do budynków przy Al. Róż 2 i Czerniakowskiej 100 wjazd na wózkach umożliwiony jest bezpośrednio z chodnika.
 • Do budynków przy ul. Chopina 1 i Zwycięzców 34 dostęp dla wózków umożliwiają podjazdy usytuowane przy wejściach głównych.
 • Do budynku przy ul. Pięknej 1b i ul. Koszykowej 6 dostęp możliwy jest poprzez wezwanie asysty dzwonkiem.
 • Do budynku głównego Ministerstwa prowadzą dwa wejścia od strony Al. Ujazdowskich. Ze względów konstrukcyjnych budynku utrudniony jest dostęp do Biura Podawczego i Biura Przepustek osobom z niepełnosprawnością ruchową. Istnieje możliwość skorzystania z istniejącego dzwonka przywoławczego przy bramie głównej w przypadku nieobecności funkcjonariusza ochrony. Wejście dla osób na wózkach inwalidzkich zlokalizowano od strony ul. Św. Teresy, gdzie zamontowano windę prowadzącą do Wydziału Skarg i Wniosków, a dalej do toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych i do pozostałych części budynku.
 • Wszystkie obiekty posiadają windy osobowe, umożliwiające dostęp na każdą kondygnację i są o rozmiarach zapewniających swobodny wjazd i przemieszczanie się osoby korzystającej z wózka. Mają one udogodnienia: wizualizację kondygnacji, przyciski na panelu sterowania oznaczone alfabetem Braille’a, powiadamianie głosowe.
 • Budynki przy Al. Ujazdowskich 11, Al. Róż 2, ul. Chopina 1, ul. Czerniakowskiej 100, ul. Zwycięzców 34, posiadają toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych oznakowane dotykowymi tabliczkami informacyjnymi.
 • W budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 stanowiska obsługi klienta wyposażone są w pętle indukcyjne.
 • W pętle indukcyjne wyposażone jest także biuro przepustek i okno podawcze w budynku przy Al. Ujazdowskich 11.

W budynkach, które są pod opieką konserwatora zabytków, tj.:
 • w budynku przy Al. Róż 2 zakończono remont kapitalny, w ramach którego uwzględniono wymagania osób niepełnosprawnych,
 • w budynku przy Al. Ujazdowskich 19 (wejście przez budynek przy ul. Chopina 1) zaplanowano na kolejne lata remont generalny. W projekcie uwzględniono przepisy w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ogólnodostępnych części budynku.

Poruszanie się po budynkach MS.
 • Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w Ministerstwie Sprawiedliwości goście i interesanci nie poruszają się po budynkach samodzielnie. Zawsze towarzyszą im osoby zapraszające lub prowadzące sprawy. Zapewniają one możliwość dotarcia do właściwych pomieszczeń i zapewniają niezbędne wsparcie. Wyjątek stanowi Sala Obsługi Interesantów w budynku przy ul. Czerniakowskiej 100, gdzie wstęp jest wolny, bez asysty pracownika MS. Osoby korzystające z pomocy psa asystującego mają zapewniony wstęp do budynków Ministerstwa. Pies ma prawo poruszać się wszędzie tam, gdzie osoba, której asystuje.

Informacja o utrudnionym dostępie do Biura Przepustek i Biura podawczego

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że utrudniony jest dostęp do Biura Podawczego i Biura Przepustek budynku przy Al. Ujazdowskich 11 dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Istnieje możliwość skorzystania z istniejącego dzwonka przywoławczego przy bramie głównej w przypadku nieobecności funkcjonariusza ochrony. Wejście dla osób na wózkach inwalidzkich zlokalizowano od strony ul. Św. Teresy, gdzie znajduje się winda prowadząca do Wydziału Skarg i Wniosków i do pozostałych części budynku. W budynku znajduje się także toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, która zlokalizowana jest na parterze budynku przy Wydziału Skarg i Wniosków.

{"register":{"columns":[]}}