O ministerstwie

Cel utworzenia Ministerstwa

Ministerstwo Sprawiedliwości jest urzędem pomocniczym Ministra Sprawiedliwości, naczelnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej - sprawiedliwość. Minister Sprawiedliwości z mocy Konstytucji jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.

Podstawa prawna utworzenia Ministerstwa

Ministerstwo Sprawiedliwości powstało na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zakres kompetencji

Zakres kompetencji Ministra Sprawiedliwości określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości.

Statut Ministerstwa

Statut Ministerstwa określa Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 30 z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości (M.P. 2002 poz. 199) z późniejszymi zmianami.

Regulamin organizacyjny