W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z lat 2018-2024

{{register.description}}
Liczba elementów: {{records.length}}
Znaleziono: {{filtered.length}} Wyczyść wyniki

Nie znaleziono rejestrów dla podanych kryteriów

{"sourceType":"GOV_PAGES","description":"Dziennik Urzędowy dostępny jest nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę. Ogłaszane dzienniki zabezpieczone są bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu - zgodnie z wymogami wynikającymi z par.8 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011 r.Nr 289, poz. 1699).","shareSourceFile":false,"columns":[{"name":"Poz.","display":"Poz.","type":"SEARCH","width":10,"summary":false,"sortable":false,"searchStrategy":"CONTAINS_PHRASE","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Poz.","showInContent":false,"required":false}},{"name":"Tytuł aktu","display":"Tytuł aktu","type":"SEARCH","width":20,"summary":false,"sortable":false,"searchStrategy":"CONTAINS_PHRASE","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"OBJECT","name":"page","child":{"type":"STRAIGHT","name":"name","showInContent":false,"required":false},"showInContent":false,"required":false}},{"name":"Organ wydający","display":"Organ wydający","type":"DETAILS","width":10,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Organ wydający","dictionary":{"type":"MANUAL","values":["Minister Sprawiedliwości"],"multiple":false},"showInContent":false,"required":false}},{"name":"Rok","display":"Rok","type":"SEARCH","width":10,"summary":false,"sortable":false,"searchStrategy":"DICTIONARY","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Rok","dictionary":{"type":"MANUAL","values":["2024","2023","2022","2021","2020","2019","2018","2017","2016","2015","2014","2013","2012","2011","2010","2009","2008","2007","2006","2005","2004","2003","2002","2001","2000"],"multiple":false},"showInContent":false,"required":false}},{"name":"Hasło skorowidza","display":"Hasło skorowidza","type":"SEARCH","width":15,"summary":false,"sortable":false,"searchStrategy":"DICTIONARY","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Hasło skorowidza","dictionary":{"type":"MANUAL","values":["Akademia Wymiaru Sprawiedliwości","Aplikacja adwokacka","Aplikacja komornicza","Aplikacja notarialna","Aplikacja ogólna","Aplikacja prokuratorska","Aplikacja radcowska","Aplikacja sędziowska","Archiwa zakładowe","Areszt śledczy","Audyt","Biurowość prokuratury","Biurowość sądowa","Czasopismo naukowe","Decyzja","Doradca restrukturyzacyjny","Elektroniczne postępowanie upominawcze","Europejska Sieć Sądowa","Formularze statystyczne","Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości","Informatyzacja","Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej","Instytucja Gospodarki Budżetowej","Instytucje","Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych","Instytut Ekspertyz Sądowych","Instytut Wymiaru Sprawiedliwości","Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich","Komisja dyscyplinarna","Komisja Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych","Komitet Audytu","Konkurs","Kontrola zarządcza","Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury","Kuratorzy sądowi","Legislacja","Legitymacje służbowe","Licencje","Militaryzacja","Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości","Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL","Podmioty lecznicze","Nieodpłatna pomoc prawna","Obwieszczenie","Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów","Organizacja pracy Ministerstwa Sprawiedliwości","Organizacje pozarządowe","Ośrodek Szkoleń Wymiaru Sprawiedliwości","Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości","Polityka Bezpieczeństwa Informacji","Polityka Rachunkowości","Powszechny obowiązek obrony","Praktyki","Program współpracy Ministra Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi","Przedsiębiorstwo Państwowe","Przywięzienne Zakłady Pracy","Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów","Rada Polityki Penitencjarnej","Rada portfela projektów","Rada Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej","Referendarze sądowi","Resocjalizacja nieletnich","Rzecznik dyscyplinarny","Sądowa służba doręczeniowa","Sądy apelacyjne","Sądy okręgowe","Sądy rejonowe","Schroniska dla nieletnich","Służba Więzienna","Sprostowanie błędu","Statut","Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości","Tekst jednolity","Tłumacze przysięgli","Udostępnianie informacji publicznej","Unia Europejska","Wolne stanowiska asesorskie","Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki","Zakłady karne","Zakłady opieki zdrowotnej","Zakłady poprawcze","Zakres czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości","Zamówienia publiczne","Zespół"],"multiple":true},"showInContent":false,"required":false}},{"name":"Źródło aktu","display":"Źródło aktu","type":"SOURCE","width":10,"summary":false,"sortable":false,"linkName":"Podgląd","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false}],"childPages":{"pageType":"ARTICLE","parentPage":{"type":"INNER_PAGE","page":{"pageId":20259291},"urlParams":[],"pageId":20259291},"nested":true},"defaultSorting":{"orders":[{"direction":"DESC","property":"Rok"},{"direction":"DESC","property":"Poz."}]}}
20259291
{"major":0,"minor":0}
false
"(\\d{4})-(\\d{2})-(\\d{2}) (\\d{2}):(\\d{2})"

Certyfikaty osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu:Informacja o certyfikatach kwalifikowanych
Informacja o aplikacji służącej do weryfikacji certyfikatów

{"register":{"columns":[]}}