W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Uwaga!
Sekretariat nie udziela informacji na temat zasad korzystania z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów, elektronicznych ksiąg wieczystych.

 

W przypadku dalszych wątpliwości informacje telefoniczne można uzyskać pod odpowiednimi numerami:

 • Centralna Informacja KRS - tel. 22 39 76 515, 22 39 76 517
 • Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych - tel. 22 39 76 515, 22 39 76 517
 • Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych - tel. 22 39 76 515, 22 39 76 517

Materiały

Lista Wydziałów Gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego zawierająca adresy, numery telefonów oraz wykaz właściwości dla każdego wydziału
Siedziby​_i​_obszary​_właściwości​_Wydziałów​_Gospodarczych​_-​_KRS​_Stan​_na​_24​_12​_2020.xlsx 0.04MB
Lista Oddziałów Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego zawierająca adresy każdego oddziału
krs​_adresy​_ci.doc 0.07MB

Dane kierownictwa

Dyrektor: Zbigniew Wiśniewski
Zastępca Dyrektora: Grzegorz Mróz
Zastępca Dyrektora: Marcin Burkot

Dane kontaktowe

ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa 
tel.:  22 39 76 600
fax:  22 39 76 460

Skład

 1. Wydział Utrzymania Aplikacji, w którego skład wchodzą:
  • Zespół Wsparcia Realizacji Usług
  • Zespół Utrzymania Jakości Aplikacji
  • I Zespół Usług Wspierających Procesy Podstawowe
  • II Zespół Usług Wspierających Procesy Podstawowe
  • III Zespół Usług Wspierających Procesy Podstawowe
  • IV Zespół Usług Wspierających Procesy Podstawowe
 2. Wydział Utrzymania Infrastruktury, w którego skład wchodzą:
  • Zespół Sieci Komputerowych
  • Zespół Infrastruktury Serwerowej
  • Zespół Usług Katalogowych
  • Zespół Baz Danych
  • Zespół Monitorowania Infrastruktury IT
 3. Zespół Administracyjny
 4. Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych, w której skład wchodzą:
  • Zespół Udzielania Informacji
  • Zespół Rozwoju Usług Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych
 5. Wydział Monitora Sądowego i Gospodarczego
 6. Wydział Wsparcia i Monitorowania Projektów
 7. Wydział Wsparcia Informatycznego, w którego skład wchodzą:
  • Zespół Zarządzania Zasobami
  • Zespół Obsługi Użytkownika
 8. Zespół Zamówień
 9. Zespół Finansowy
 10. Zespół Prawny
 11. Zespół Architektury i Strategii
 12. Wydział Rozwoju Rejestrów Sądowych, w skład którego wchodzą:
 • I Zespół do Spraw Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów
 • I Zespół do spraw Ksiąg Wieczystych
 • I Zespół do spraw Krajowego Rejestru Zadłużonych

13.  Wydział Rozwoju Usług Sądowych
14.  Wydział Zarządzania Usługami
15.  Wydział Utrzymania Rejestrów, w skład którego wchodzą;

 • II Zespół do spraw Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów
 • II Zespół do spraw Ksiąg Wieczystych
 • II Zespół do spraw Krajowego Rejestru Zadłużonych
 • Zespół do spraw Krajowego Rejestru Karnego i Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

16.  Zespół do spraw Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
 

Zadania

 1. Do zadań Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych należy:
  • prowadzenie spraw związanych z informatyzacją resortu sprawiedliwości
  • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i rozwojem systemów informatycznych resortu sprawiedliwości
  • wydawanie i rozpowszechnianie Monitora Sądowego i Gospodarczego
  • świadczenie pomocy prawnej, w tym sprawowanie zastępstwa procesowego Ministra Sprawiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Skarbu Państwa reprezentowanych przez Ministra Sprawiedliwości oraz przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1‑3
  • zapewnienie obsługi prawnej Ministra Sprawiedliwości oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem i rozwojem rejestrów: Krajowego Rejestru Karnego, Krajowego Rejestru Sądowego, ksiąg wieczystych, Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości oraz rejestru zastawów, w tym monitorowanie wpływu zmian prawnych na ich działanie, definiowanie wymagań oraz wprowadzanie zmian związanych z ich funkcjonowaniem.
 2. Do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należy:
  • opracowywanie kierunków rozwoju informatycznego, w tym dokonywanie analizy potrzeb, określanie priorytetów i przygotowywanie strategii
  • udział w pracach legislacyjnych dotyczących informatyzacji, w tym prowadzenie spraw związanych z udziałem przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości w pracach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
  • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań dotyczących informatyzacji
  • opracowywanie projektów dotyczących tworzenia, doskonalenia i rozwoju systemów oraz innych rozwiązań informatycznych
  • organizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z realizacją projektów, o których mowa w pkt 4
  • opiniowanie planowanych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości zamówień na dostawy sprzętu i oprogramowania oraz usługi informatyczne w celu zapewnienia standaryzacji stosowanych rozwiązań informatycznych, w szczególności z uwzględnieniem obowiązujących norm i wymagań
  • współpraca z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie zapewnienia interoperacyjności funkcjonujących i projektowanych systemów i rozwiązań informatycznych.
 3. Do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, należy:
  • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i obsługi:
   1. urządzeń i systemów informatycznych wykorzystywanych w Ministerstwie Sprawiedliwości
   2. centralnych systemów informatycznych wykorzystywanych w resorcie sprawiedliwości
    –  w tym sprawowanie nadzoru nad ich obsługą i eksploatacją;
  • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień Ministra Sprawiedliwości dotyczących wyrażenia zgody, odmowy wyrażenia zgody oraz cofnięcia zgody na wielokrotne i nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych;
  • sprawowanie nadzoru nad eksploatacją i rozwojem systemu dozoru elektronicznego, o którym mowa w art. 43b § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy w zakresie technicznym oraz współpraca z departamentem odpowiedzialnym za nadzór merytoryczny i właściwymi jednostkami Służby Więziennej realizującymi zadania związane z eksploatacją i rozwojem systemu dozoru elektronicznego;
  • współpraca z Biurem Cyberbezpieczeństwa w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych i baz danych, w szczególności ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem oraz utratą danych, z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt 1 lit. c;
  • zapewnienie obsługi technicznej strony internetowej i intranetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Biuletynu Informacji Publicznej;
  • prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych oraz usług informatycznych i teleinformatycznych;
  • gospodarowanie sprzętem komputerowym oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi o charakterze informatycznym, pozostającymi w zarządzie Ministerstwa Sprawiedliwości.
 4. W strukturze Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych funkcjonują wewnętrzne komórki organizacyjne: Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych oraz Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych, wykonujące zadania określone w odrębnych przepisach.
 5. Wewnętrzne komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 4, mogą być łączone.
 6. Pracownicy kierujący wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi określonymi w ust. 4 lub powstałymi w wyniku połączenia tych komórek mogą być zatrudniani na stanowisku naczelnika wydziału.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.10.2018 13:33 Andrzej Niedziałek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych 6.0 14.10.2021 13:06 Marek Kołodziejczyk
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych 5.0 05.01.2021 12:10 Patryk Polnik
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych 4.0 13.11.2020 08:19 Adam Gorzkowski
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych 3.0 20.07.2020 11:19 Andrzej Niedziałek
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych 2.0 29.01.2020 08:02 Adam Gorzkowski
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych 1.1 04.04.2019 09:08 Adam Gorzkowski
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych 1.0 05.10.2018 13:33 Andrzej Niedziałek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}