Krajowy Rejestr Karny

Ostrzeżenie

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, że na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis taki ma charakter czysto informacyjny lub reklamowy. Wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować więc jako ofertę komercyjną niezwiązaną z Krajowym Rejestrem Sądowym. Nieuiszczenie opłaty nie wywołuje żadnych skutków prawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Zaleca się przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

Informacja dla klientów

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych informuje, że nie współpracuje z podmiotem używającym nazwy "Kancelaria Odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego", który podaje adres Czerniakowska 71,  00-715, Warszawa.  Podmiot ten przesyła "Zawiadomienia" o "uruchomieniu usługi umożliwiającej pobieranie odpisów z KRS" po wniesieniu aktywacyjnej "opłaty administracyjnej 400 PLN     w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia".

Przedmiotowe pismo nie pochodzi od Ministerstwa Sprawiedliwości i nie wywołuje skutków prawnych.

Jednocześnie informujemy, iż osoby które otrzymały takie druki nie są zobowiązanie do wniesienia opłaty.

Informacja o uruchomieniu nowej usług

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 15 marca 2018 roku na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/ udostępniło bezpłatną usługę: Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Zgodnie z art. 19e ust.1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku  o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 700 z póź. zm.)  dodanym ustawą  z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych ustawa (Dz.U. z 2018 r. poz. 398) złożenie dokumentów, o których  mowa w art. 69 oraz 70a  ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 .poz. 395) następuje, przez zgłoszenie  za pośrednictwem systemu teleinformatycznym udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

System Repozytorium Dokumentów Finansowych umożliwia:

Bezpłatne złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Począwszy od 15 marca 2018 r., skuteczne złożenie dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych  zwalnia  z obowiązku odpłatnego złożenia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (udostępnionego pod nazwą „Portal S24 – rejestracja Spółki Inne wnioski”) wniosku o wpis wzmianek o złożeniu dokumentów finansowych w dziale 3 rejestru przedsiębiorców lub wzmianki o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Uwagi

  • Zgłoszenie dokumentów finansowych wymaga posiadania konta w systemie. Zakładanie konta w Repozytorium Dokumentów Finansowychzostało opisane w „Instrukcji tworzenia i obsługi kont w portalu S24 i RDF”.
  • Formularz zgłoszenia oraz załączone dokumenty wymagają podpisania podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

Bezpłatne wyszukanie i pobranie dokumentu finansowego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyszukiwanie dokumentów finansowych nie wymaga posiadania konta  w systemie.

Otwórz stronę e-KRS

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.10.2018 11:08
Osoba publikująca: Kamila Jarosławska
Zmodyfikowano: 13.06.2019 11:48
Osoba modyfikująca: Barbara Koch
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ministerstwo Sprawiedliwości
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Krajowy Rejestr Sądowy 1.0 30.10.2018 11:08 Kamila Jarosławska Kamila Jarosławska
Krajowy Rejestr Sądowy 1.1 30.10.2018 11:08 Kamila Jarosławska Kamila Jarosławska
Krajowy Rejestr Sądowy 1.2 25.04.2019 12:30 Adam Gorzkowski Kamila Jarosławska
Krajowy Rejestr Sądowy 1.3 25.04.2019 13:08 Adam Gorzkowski Kamila Jarosławska
Krajowy Rejestr Sądowy 1.4 08.05.2019 11:10 Barbara Koch Kamila Jarosławska
Krajowy Rejestr Sądowy 1.5 14.05.2019 15:03 Kamila Jarosławska Kamila Jarosławska
Krajowy Rejestr Sądowy 1.6 16.05.2019 15:00 Kamila Jarosławska Kamila Jarosławska
Krajowy Rejestr Sądowy 1.7 13.06.2019 11:47 Barbara Koch Kamila Jarosławska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP