W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy

07.06.2019

INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU DYREKTORA

ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W ŚWIDNICY


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy:1

  1. WYMAGANIA:

Stosownie do § 18 w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487 j.t.) stanowisko dyrektora zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich może zostać powierzone, jak poniżej:

  1. Stanowisko dyrektora zakładu i schroniska może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1)   ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym zakładzie;

2)   ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony na podstawie przepisów w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela;

4)   w okresie trzech lat poprzedzających powierzenie stanowiska dyrektora zakładu uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)   nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn.zm.) lub w art. 276 ust. 1 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn.zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7)   nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)   nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

9)   w okresie pięciu lat poprzedzających powierzenie stanowiska dyrektora zakładu nie został odwołany przez organ prowadzący lub nie został skutecznie odwołany na podstawie
art. 70 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) ze stanowiska dyrektora zakładu, schroniska albo szkoły lub placówki, o których mowa
w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), albo dyrektora placówki lub ośrodka, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998), chyba że odwołanie nastąpiło w wyniku przekształceń organizacyjnych lub likwidacji poprzedniego miejsca pracy albo złożenia przez kandydata rezygnacji ze stanowiska.

2. Stanowisko dyrektora zakładu i schroniska może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263), spełniający wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-9.

  1.  Stanowisko dyrektora zakładu i schroniska może zajmować osoba, która:

1)   posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

2)   posiada przygotowanie pedagogiczne;

3)   posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)   w okresie trzech lat poprzedzających powołanie na stanowisko dyrektora zakładu uzyskała pozytywną ocenę pracy na uczelni;

5)   nie była karana zakazem zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu związanych z wychowywaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub
z opieką nad nimi;

6)   spełnia wymagania, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 2 i 5-9 cytowanego rozporządzenia.

  1. Stanowisko dyrektora zakładu i schroniska  może zajmować osoba, która:

1)   posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

2)   korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3)   ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

4)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

5)   nie była karana zakazem zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu związanych z wychowywaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi;

6)   spełnia wymagania, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 2 i 5-9 wskazanego rozporządzenia.


II. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny adresowany do Ministra Sprawiedliwości, z aktualnym adresem do korespondencji, numerem telefonu, adresem e-mail;

2) Życiorys zawodowy (CV) i informacja o przebiegu pracy zawodowej, w przypadku nauczyciela zawierająca w szczególności informację o pracy pedagogicznej, w przypadku nauczyciela akademickiego pracy dydaktycznej;

3) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe, w tym potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

4) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy albo ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela; opinię o przebiegu pracy i kandydacie lub referencje;

5) Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz zajmowane stanowiska;

6) zaświadczenie lekarskie /lekarz medycyny pracy/ o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym;

6) zaświadczenie o niekaralności;

7) Oświadczenia kandydata:

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych i obywatelskich;

- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi;

- oświadczenie, że kandydat nie był ukarany prawomocnie karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn.zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
 o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. poz. 1668 z późn.zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

- oświadczenia, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1458 z późn. zm.)

- oświadczenia, że w okresie w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie aplikacji na stanowisko dyrektora kandydat nie został odwołany przez organ prowadzący lub nie został skutecznie odwołany na podstawie art. 70 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ze stanowiska dyrektora zakładu, schroniska albo szkoły lub placówki, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2018r., poz. 996),albo dyrektora placówki lub ośrodka, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że odwołanie nastąpiło
w wyniku przekształceń organizacyjnych lub likwidacji poprzedniego miejsca pracy albo złożenia przez kandydata rezygnacji ze stanowiska.

-  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata (wzór w załączeniu).

8) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopię dokumentu tożsamości zawierającą dane osobowe kandydata.

Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone przez kandydata własnoręcznym podpisem.

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Zgłoszenia kandydatów wraz z wymaganymi dokumentami należy, w terminie do dnia         15 lipca 2019 roku /decyduje data stempla pocztowego/ przesłać drogą pocztową na adres:

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich

Ministerstwo Sprawiedliwości,

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,

 

lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości,

 Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,

w zamkniętej kopercie z imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, z zaznaczeniem „Oferta na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy".

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym koperta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, jako załączniki do oferty.

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE:

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia z kandydatem na stanowisko dyrektora zakładu
i schroniska rozmowy w zakresie znajomości przepisów prawa nieletnich, prawa oświatowego, finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa pracy, zarządzania oraz organizacji i funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Złożone dokumenty nie są odsyłane. Dokumenty osób, które nie zostaną powołane na stanowisko zostaną zniszczone komisyjnie do 3 miesięcy od zakończenia naboru.

 

V. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko dyrektora schroniska dla nieletnich w Świdnicy jest Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, tel. 22 5212888;

2)  Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ms.gov.pl , tel. 22 2390642;

3) Pani/Pana dane osobowe umieszczone przez Panią/Pana w dostarczonym CV, oświadczeniach, dokumentach i kopiach dokumentów, w tym imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, wizerunek, dane adresowe, adres mailowy i nr telefonu, oraz złożone w ofercie pozostałe dane i informacje, przetwarzane będą w celu realizacji zadania Ministra Sprawiedliwości związanego z procesem rekrutacji i powołania na stanowisko dyrektora schroniska dla nieletnich, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO;

4) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, w związku z treścią art. 32 § 3, 32a § 1 i 32d § 1 u.s.p., w celu rekrutacji na stanowisko dyrektora schroniska dla nieletnich;

5) Odbiorcą danych osobowych osoby, co do której nastąpi powołanie będą podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie przepisów prawa, tj. w szczególności: Minister Sprawiedliwości, jako organ prowadzący rekrutację i powołujący na stanowisko dyrektora schroniska dla nieletnich;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, a od 1 stycznia 2019 r. 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, zaś dokumentacja papierowa złożona przez osoby, które nie zostaną powołane na stanowisko dyrektora schroniska dla nieletnich zostanie zniszczona do 3 miesięcy od zakończenia naboru;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania bądź aktualizacji, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) Pani/Pana dane będą częściowo przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z funkcjonowaniem w resorcie sprawiedliwości systemów teleinformatycznych, przy czym nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację;

10) Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Materiały

Załącznik
Załącznik.pdf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.06.2019 11:31 Adam Gorzkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Barbara Turalska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy 1.0 07.06.2019 11:31 Adam Gorzkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP