W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Kompetencje Wojewody Lubelskiego

Wojewoda, przy pomocy urzędu wojewódzkiego, wykonuje zadania wynikające z funkcji: 

Przedstawiciela Rady Ministrów w województwie, tj.:

 • dostosowywanie do miejscowych warunków celów polityki Rady Ministrów oraz, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, koordynowanie i kontrolowanie wykonania wynikających stąd zadań; 
 • zapewnianie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kierowanie ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach; 
 • dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego; 
 • wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego, wynikających z odrębnych ustaw; 
 • przedstawianie Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa; 
 • reprezentowanie Rady Ministrów na uroczystościach państwowych i w czasie oficjalnych wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych; 
 • współdziałanie z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych, na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych; 

Zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie, tj.:

 • powoływanie i odwoływanie tych organów, chyba że ustawy stanowią inaczej, 
 • zatwierdzanie regulaminów urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej, chyba że ustawy stanowią inaczej; 

Organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: 

 • podejmowanie rozstrzygnięć nadzorczych stwierdzających nieważność uchwał i zarządzeń organów tych jednostek, 
 • wskazywanie naruszeń prawa, 
 • wydawanie zarządzeń zastępczych stwierdzających np. wygaśnięcie mandatu radnego lub wójta, 
 • zaskarżanie uchwał i zarządzeń do sądu administracyjnego.

Organu administracji rządowej w województwie, w tym: 

 • wydawanie Zezwoleń na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD);

Organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, w tym:

 • rozpatrywanie odwołań od decyzji organów pierwszej instancji w trybie kodeksu postępowania administracyjnego, np. pozwoleń na budowę, decyzji wywłaszczeniowych;

Reprezentanta Skarbu Państwa w zakresie i na zasadach określonych w odpowiednich ustawach, w tym:

 • uczestniczenie w procesach likwidacyjnych i upadłościowych przedsiębiorstw państwowych;

Jednostki nadrzędnej w stosunku do podporządkowanej jednostki organizacyjnej, tj. Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie. 

Wojewoda przewodniczy: Wojewódzkiemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego. 
Wojewoda nadzoruje działalność: Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

{"register":{"columns":[]}}