W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Niezbędne dokumenty

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie paszportu

Dzieci do lat 5:

 • obecność dziecka nie jest konieczna;
 • wniosek składają rodzice lub jeden z rodziców z dołączoną zgodą drugiego rodzica potwierdzoną przez urzędnika organu paszportowego, konsula lub notariusza, w przypadku braku zgody jednego z rodziców należy dołączyć zgoda sądu na wydanie paszportu (prawomocne postanowienie);
 • rodzice składają wniosek za okazaniem swoich dowodów osobistych i skróconego lub zupełnego odpisu aktu urodzenia (w przypadku nieustalonego ojcostwa dziecka) lub dowód osobisty dziecka jeżeli ubiegają się o paszport dla dziecka po raz pierwszy;
 • jeżeli dziecko posiada ważny paszport nie jest wymagany akt urodzenia dziecka;
 • jedno zdjęcie zgodne z opisem zawartym na niniejszej stronie;
 • poprzednio posiadany przez dziecko ważny paszport;
 • opłata za wydanie paszportu 30 zł;
 • paszport ważny jest 5 lat.

Dzieci w wieku 5-12 lat:

 • obecność dziecka jest konieczna;
 • dokumenty takie same jak powyżej;
 • opłata za wydanie paszportu 30 zł;
 • paszport ważny jest 5 lat.

Młodzież ucząca się powyżej 12 lat do 18 roku życia:

 • obecność dziecka jest konieczna;
 • dokumenty takie same jak powyżej;
 • paszport ważny jest 10 lat;
 • opłata za wydanie paszportu – 70 zł.

Młodzież ucząca się powyżej 18 lat oraz studenci do 26 roku życia:

 • wniosek składa się osobiście;
 • posiadany, ważny paszport;
 • jedno zdjęcie zgodne z opisem zawartym na niniejszej stronie;
 • posiadany ważny paszport, a w przypadku braku ważnego paszportu dowód osobisty;
 • legitymacja szkolna lub studencka, co stanowi podstawę do zastosowania ulgi w opłacie za wydanie paszportu – opłata 70 zł;
 • w przypadku braku legitymacji szkolnej lub studenckiej – opłata 140 zł;
 • paszport ważny jest 10 lat.

Emeryci, renciści oraz osoby niepełnosprawne:

 • wniosek składa się osobiście;
 • posiadany, ważny paszport;
 • jedno zdjęcie, zgodne z opisem zawartym na niniejszej stronie;
 • posiadany, ważny paszport, a w przypadku braku ważnego paszportu dowód osobisty;
 • legitymacja emeryta lub rencisty, lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, co stanowi podstawę do zastosowania ulgi w opłacie za wydanie paszportu – opłata 70 zł;
 • w przypadku braku dokumentu potwierdzającego prawo do zastosowania ulgi w opłacie -  opłata 140 zł;
 • paszport ważny jest 10 lat.

Osoby w wieku powyżej 70 lat:

 • wniosek składa się osobiście;
 • posiadany, ważny paszport;
 • dowód osobisty, w przypadku braku ważnego paszportu;
 • jedno zdjęcie zgodne z opisem zawartym na niniejszej stronie;
 • bez opłaty paszportowej;
 • paszport ważny jest 10 lat.

Pozostałe osoby:

 • wniosek składa się osobiście;
 • posiadany ważny paszport;
 • dowód osobisty, w przypadku braku ważnego paszportu;
 • jedno zdjęcie, zgodne z opisem zawartym na niniejszej stronie;
 • opłata paszportowa w wysokości 140 zł;
 • paszport ważny jest 10 lat.

Powyższe opłaty są opłatami podstawowymi.

Komu przysługuje obniżona opłata

15 zł - małoletnim do 12 roku życia posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 ) - po udokumentowaniu.

30 zł - małoletnim do 12 roku życia.

35 zł - posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny:

 1. uczniom i studentom do 25 roku życia,
 2. dzieciom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na ich wiek w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) - po udokumentowaniu.

70 zł - osobom małoletnim między 12 a 18 rokiem życia oraz po udokumentowaniu:

 1. uczniom i studentom między 18 a 26 rokiem życia;
 • posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny rodzicom lub małżonkom rodziców, a także rodzicom zastępczym lub osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744);
 • emerytom, rencistom w rozumieniu art. 4 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.);
 • osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981);
 • współmałżonkom emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych, pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu;
 • osobom mającym ustalone prawo do renty socjalnej na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 240);
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych – na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
 • o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz.2268 i 2270 oraz 2022 r. poz. 1 i 66);
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162,1981, 2105 i 2270) lub ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297);
 • kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1858);
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych przyznany na podstawie ustawy  z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255);
 • osobom, które:
  • świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.;
  • nie wykonywały pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych; - zostały pozbawione możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce, którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził te okresy w drodze decyzji wydanych na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową;
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze na podstawie ustawy z 17 grudnia 2021 r. w o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490);
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego;
 • weteranom poszkodowanym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055);

Zwolnienia z opłaty paszportowej

Z opłat zwolnione są osoby, które: 

 • ukończyły 70 lat;
 • wyjeżdżają w celu długotrwałego leczenia lub w celu poddania się operacji i przebywają w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystają z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
 • żołnierze wyznaczeni lub skierowani do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych;
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego;
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności,  w trybie art. 11 ustawy z 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności (Dz. U.  z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350), w zakresie: nazwiska, imienia (imion), daty urodzenia, miejsca urodzenia, obywatelstwa, płci, numeru PESEL.

Karta dużej rodziny

Od dnia 1 stycznia 2015 roku członkowie rodzin wielodzietnych posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny wnoszą opłatę paszportową w następującej wysokości:

 • dzieci do 12 roku życia -  15 zł;
 • młodzież od 12 do 25 roku życia – 35 zł;
 • dorośli – 70 zł.

Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu należy okazać ważną Kartę Dużej Rodziny, wystawioną na imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek.

{"register":{"columns":[]}}