W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych obszar D - nabór od 5 czerwca do 19 lipca 2023 r.

25.05.2023

Informacje dotyczące regulacji prawnych związanych z obowiązkiem homologacji pojazdów rolniczych

Od 5 czerwca do 19 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

W ramach ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w roku 2023 można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy w ramach obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - obszar D.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu, na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, wynosi maksymalnie 600 tys. zł na operacje realizowane w obszarze D, z zastrzeżeniem, iż na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem wynosi 250 tys. zł.

Limit pomocy z obszaru D nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów nawadniania w gospodarstwie oraz obszaru zielona energia w gospodarstwie.

Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy (osoby fizyczne, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej) , którzy spełniają określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2101 oraz z 2022 r. poz. 2653) wymagania m.in.:

- w zakresie wielkości ekonomicznej gospodarstwa - nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 200 tys. euro w przypadku obszaru D wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących, które mogą tę wartość mieć niższą niż ww. 13 tys. euro pod warunkiem, że w wyniku realizacji operacji taką wielkość osiągną i jeżeli suma wielkości ekonomicznej ich gospodarstw wynosi co najmniej 15 tys. euro,

- wielkości gospodarstwa rolnego - o pomoc może ubiegać się rolnik będący posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa o wielkości co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), realizacji operacji, która prowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto co najmniej o 10 % oraz dostosowania zakresu rzeczowego operacji do skali i potrzeb gospodarstwa,

- prowadzonej działalności rolniczej - w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych,

- ma nadany numer identyfikacyjny - w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Premiowane są m.in. inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobiegające zmianie klimatu, operacje związane ze zwiększeniem skali produkcji, zmianą profilu produkcji rolnej, której realizacja wpłynie na zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie, uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości, inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji budynków inwentarskich i magazynów paszowych, jak również wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. Punkt będą mogły uzyskać również podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy albo współposiadacze gospodarstwa w którym będzie realizowana operacja, którym do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w związku z podjęciem albo rozwojem działalności pozarolniczej albo w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007-2013 lub operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (chyba, że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub współposiadacz gospodarstwa wystąpił o tę pomoc i nie przyznano mu pomocy).

W terminie 60 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy.

Informacje na temat typu operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014–2020 udzielane są w OR ARiMR (adresy oddziałów regionalnych)  i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 lub 22 595 06 11.

WAŻNE INFORMACJE

ZMIANY W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE

(https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000967/T/D20230967L.pdf)

Do katalogu inwestycji zwolnionych z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych dodano jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty o prostej konstrukcji, związane z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Dodatkowo rozszerzono katalog inwestycji (budów) niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, a wymagających jedynie dokonania zgłoszenia, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane o jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty o prostej konstrukcji, związane z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. W celu ułatwienia budowy ww. obiektów do zgłoszenia budowy ww. obiektów zamiast projektu budowlanego dołączana będzie dokumentacja techniczna zawierająca rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe, której zakres i treść powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych, wykonana przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. W przypadku tych obiektów ustanowienie kierownika budowy nie będzie obowiązkowe.

Ponadto budowa naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m będzie zwolniona z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, a inwestycja ta będzie wymagać jedynie zgłoszenia budowy.

Modernizacja gospodarstw rolnych: dokumenty aplikacyjne i materiały pomocnicze

Księga wizualizacji i logotypy

Siła wyższa - wniosek

Materiały

Poradnik dla Wnioskodawców Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarach A-D
Broszura​_Modernizacja​_D​_052023​_r.pdf 0.38MB

Poprzednie nabory wniosków

Materiały

Nabór 29 marca - 27 czerwca 2022 r.
Nabór 21 czerwca - 20 września 2021 r.
Nabór 31 marca – 30 czerwca 2020 r.
Nabór 29 marca – 27 maja 2019 r.
Nabór 28 czerwca- 27 lipca 2018 r.
Nabór 19 lutego - 20 marca 2018 r.
Nabór w 2017 roku
Nabór w 2016 roku
Nabór w 2015 roku
{"register":{"columns":[]}}