W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - nabór 7 lipca 2022 r. do 21 października 2022 r.

29.06.2022

Nabór wniosków o przyznanie pomocy od 7 lipca 2022 r. do 21 października  2022 r.
(termin zakończenia naboru uległ zmianie z 19 sierpnia 2022 r. na 21 października 2022 r. włącznie)

 

Materiały

Komunikat dotyczący trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014 - 2020
Informacje dotyczące regulacji prawnych związanych z obowiązkiem homologacji pojazdów rolniczych

 

W związku z realizacją harmonogramu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w dniu 29 czerwca 2022 r. nastąpiło ogłoszenie naboru wniosków w ramach ww. poddziałania.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa:

 • rozporządzenie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1843),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1564),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1972),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1773),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 2025),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1317).

Treść przedmiotowych rozporządzeń dostępna jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, m.in. na podstronie pt. Dokumentacja aplikacyjna.

Kto może ubiegać się o wsparcie:

Zgodnie z przepisami o pomoc może ubiegać się podmiot, który:

 1. jako osoba fizyczna, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, wykonuje działalność gospodarczą:
 1. obejmującą świadczenie usług w jednym z zakresów określonych w lp. 1–5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, tj.:
 • działalność usługową związaną z rolnictwem,
 • działalność usługową związaną z leśnictwem,
 • działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
 • działalność usługową związaną z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
 • działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.
 1. przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy w przypadku:
 • działalności usługowej związanej z rolnictwem,
 • działalności usługowej związanej z leśnictwem.
 1. jako osoba fizyczna, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do ww. rozporządzenia Komisji podejmuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług w jednym z zakresów określonych w lp. 3–5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, tj.:
 1. działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
 2. działalność usługową związaną z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
 3. działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.
 1. jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu;
 2. ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym".

Wsparcie może zostać udzielone podmiotom zdolnym do realizacji przedsięwzięcia, jednak wyłącznie wtedy, gdy jego realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (tzw. efekt deadweight).

Pomoc może być udzielona jeżeli zostały spełnione inne warunki określone w rozporządzeniu wykonawczym oraz wymagania określone przepisami prawa związanymi z realizacją operacji.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do:

 1. 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:
 • działalności usługowej związanej z rolnictwem,
 • działalności usługowej związanej z leśnictwem,
 • działalności usługowej związanej z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
 1. 65% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:
 • działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
 • działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł na jednego beneficjenta.

Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci m.in. gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.

O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego.

Kryteria wyboru premiować będą:

 1. innowacyjność operacji (2 pkt.),
 2. operacje realizowane w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym (0-3 pkt.),
 3. podmioty, które nie uzyskały pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" lub działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" lub działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju", które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach ww. działań (2 pkt.),
 4. podmiot wnioskujący o pomoc, jeżeli (2 pkt):
  • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  • jest osobą fizyczną i posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować - to kryterium nie dotyczy podmiotów ubiegających się o wsparcie w ramach:
   • działalności usługowej związanej z rolnictwem,
   • działalności usługowej związanej z leśnictwem.
 5. operacje realizowane poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zastosowanie rozwiązań niskoemisyjnych (2 pkt.) – dotyczy wyłącznie działalności usługowej związanej z rolnictwem,
 6. realizowanie operacji dotyczącej działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodnych (2 pkt),
 7. realizowanie operacji dotyczącej działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych w następujących obszarach (2 pkt):
  • ograniczenie zużycia środków ochrony roślin, lub
  • zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, lub
  • nowoczesne zarządzanie stadem zwierząt.

W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja z niższą wnioskowaną kwotą pomocy. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości wnioskowanej kwoty pomocy, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcy dłużej wykonującemu działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług w jednym z zakresów określonych w lp. 1-5 załącznika nr do rozporządzenia, którego dotyczy operacja.

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy.

Zakres wsparcia:

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się w przypadku działalności:

 1. Usługowej związanej z rolnictwem:
 1. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:
 1. przeznaczonych do:
  • do uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin;
  • do przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży;
  • do przygotowywania pasz;
  • do rozdrabniania i szarpania słomy i roślin;
  • do chowu i hodowli zwierząt gospodarskich (w tym urządzeń do korekty racic);
 2. sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych;
 3. ciągników w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
 1. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane  z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności aparatury pomiarowej i kontrolnej;
 2. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających  sterowanie procesem świadczenia usług;
 3. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;
 4. opłaty za patenty i licencje;
 5. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);
 1. Usługowej związanej z leśnictwem:
 1. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń:
 1. przeznaczonych do:
  • przygotowania gleby pod zalesienia lub odnowienia;
  • zalesień i odnowień;
  • pielęgnacji upraw leśnych;
  • ochrony lasu;
  • przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew;
  • pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne;
 2. ciągników leśnych w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
 1. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
 2. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;
 3. opłaty za patenty i licencje;
 4. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto); 
 1. Usługi związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych
 1. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do:
  1. regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych;
  2. układania drenażu;
  3. kopania stawów oraz zbiorników;
  4. utrzymania urządzeń melioracji wodnych w celu zachowania ich funkcji;
 2. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
 3. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;
 4. opłaty za patenty i licencje;
 5. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);
 1. Usługi związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji
 1. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do mycia i dezynfekcji:
 1. budynków służących gospodarce rolnej:
  • produkcyjnych,
  • gospodarczych,
  • inwentarsko-składowych,          
 2. urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych,
 3. urządzeń, maszyn i pojazdów leśnych;
 1. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
 2. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;
 3. opłaty za patenty i licencje;
 4. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);
 1. Usługi związane z rolnictwem w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych:
 1. zakup:
 1. stacji bazowych służących do przesyłu danych, w tym LoRaWan;
 2. sensorów;
 3. urządzeń i czujników do pomiaru:
  • wilgotności gleby;
  • zasolenia gleby;
  • temperatury;
  • jakości powietrza;
  • jakości wody;
 4. urządzeń sterujących;
 5. pedometrów i akcelerometrów;
 6. dronów wykorzystywanych w produkcji roślinnej do nawożenia, opryskiwania, sporządzania map lub do inspekcji infrastruktury, w tym ogrodzeń, zadaszeń, wodopojów;
 7. stacji meteo;
 8. gotowych rozwiązań wspomagających technologie cyfrowe, w tym aplikacji, chmur obliczeniowych, przestrzeni dyskowych na licencji samodzielnej lub oprogramowaniu jako usługa SaaS w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
 1. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
 2. zakup sprzętu komputerowego służącego w zakresie innym niż wymieniony w pkt 2, w tym laptopa, tabletu, serwera w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
 3. wdrożenia aplikacji typu Open Source wspomagających technologie cyfrowe w ramach operacji, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
 4. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;
 5. opłaty za patenty i licencje;
 6. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto).

Warunki i tryb składania wniosku o przyznanie pomocy zostały opisane w Ogłoszeniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków.

Szczegółowe informacje na temat poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" PROW 2014-2020 udzielane są w Biurach Wsparcia Inwestycyjnych Oddziałów Regionalnych ARiMR, Departamencie Działań Inwestycyjnych Centrali ARiMR (22) 318-47-00 i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Materiały

Poradnik dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.4 "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
01​_2022​_06​_29​_poradnik​_6​_4​_.pdf 0.64MB
Dokumenty aplikacyjne
Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020
Najczęściej zadawane pytania
Siła wyższa - wniosek

Nabory z poprzednich lat:

Materiały

Nabór z 2020/2021 roku
Nabór z 2019 roku
Nabór z 2016 roku
{"register":{"columns":[{"header":"","value":"","nestedValues":[],"showInContent":false}]}}