W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konkurs "Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020"

15.05.2020

Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert.

Rodzaj zadania publicznego

Dyplomacja publiczna – Forum Polsko-Czeskie

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych

430 000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Zasady przyznawania dotacji

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

1.    Podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688) oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3. ww. ustawy:
a)    fundacje;
b)    stowarzyszenia;
c)    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
d)    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
e)    spółdzielnie socjalne;
f)    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

2.    niepubliczne szkoły wyższe; 

3.    jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu: 
a)    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.);
b)    ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 2019 r. 511 z późn. zm.);
c)    ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512  z późn. zm.) 

4.    publiczne szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.);

5.    instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 z późn. zm.). 

Termin i warunki realizacji zadań publicznych

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

Termin i miejsce składania ofert

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw,
pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”

  • lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
    al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15 - 16.15
     
  • lub przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 5 czerwca 2020 r. o godz. 16.15.

Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu.

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 6 lipca 2020 r.

Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie realizowało zadań publicznych tego samego rodzaju.

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych zrealizowało zadania publiczne tego samego rodzaju pn. „Forum Polsko - Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2019” na które przeznaczono łącznie kwotę 416 610,00 zł (słownie: czterysta szesnaście tysięcy sześćset dziesięć złotych). 

Dodatkowe informacje o konkursie

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa oraz w siedzibie Ministerstwa. Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres dotacjengo@msz.gov.pl z podaniem w tytule nazwy konkursu oraz nazwy organizacji.

Materiały

Regulamin
Regulamin​_Forum​_PL​_-​_CZ​_2020.pdf 0.16MB
Załącznik nr 1 i 2 Kalkulacja i rodzaj kosztów
Zalacznik​_nr​_1​_i​_2​_do​_oferty​_-​_kalkulacja​_i​_rodzaj​_kosztow​_Forum​_PL​_-​_CZ​_2020.xlsx 0.03MB
Załącznik nr 1 Wytyczne dla oferentów
Załącznik​_nr​_1​_do​_regulaminu​_(wytyczne​_dla​_oferentów)​_Forum​_PL​_-​_CZ​_2020.pdf 0.17MB
Załącznik nr 2 Wzór oferty
Załącznik​_nr​_2​_do​_regulaminu​_(wzór​_oferty)​_Forum​_PL​_-​_CZ​_2020.docx 0.05MB
Załącznik nr 3 Oświadczenie
Załącznik​_nr​_3​_do​_regulaminu​_(oświadczenie)​_Forum​_PL​_-​_CZ​_2020.docx 0.02MB
Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy dotacji
Załącznik​_nr​_4​_do​_regulaminu​_-​_IPUD​_Forum​_PL​_-​_CZ​_2020.pdf 0.17MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.05.2020 20:32 Bartosz Kempiński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Bartosz Kempiński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkurs "Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020" 1.0 15.05.2020 20:32 Bartosz Kempiński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP