W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2020A

27.06.2019

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej ogłasza nabór w ramach konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2020 (ADK 2020A). Termin składania dokumentów (po przedłużeniu): 20 września 2019 r. Początek procedury konkursowej: 7 października 2019 r. Rozpoczęcie aplikacji: 3 lutego 2020 r.

Przedłużenie terminu składania dokumentów

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej podjął decyzję o przedłużeniu terminu do składania dokumentów w ramach konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2020 „A”.

Nowy termin składania aplikacji to 20 września 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Jednocześnie informujemy, że terminy poszczególnych etapów konkursu oraz pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu ADK 2020 „A” nie ulegają zmianie.
 

Główne obowiązki aplikanta

 1. ukończenie programu szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej,
 2. odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej,
 3. ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej,
 4. udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych przewidzianych przez kierownika aplikacji,
 5. przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

Wymagania stawiane kandydatom

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne
 3. znajomość dwóch języków obcych na poziomie umożliwiającym wykonywanie zadań
 4. w służbie zagranicznej
 5. dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną (zgodnie ze wzorem), wraz z kolorową fotografią o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
 2. życiorys (zgodnie ze wzorem),
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego, w tym kopia odpisu dyplomu (część A),
 4. w przypadku ukończenia studiów magisterskich na uczelni zagranicznej kopia dokumentu potwierdzającego uznawalność dyplomu w Polsce, zgodnie z informacją dostępną,
 5. na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
 6. w przypadku złożenia wniosku przed uzyskaniem tytułu magistra lub równorzędnego – oświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej albo o terminie uzyskania dokumentów potwierdzających wskazane kwalifikacje.

Etapy konkursu

 1. Sprawdzian wiedzy ogólnej, obejmujący zagadnienia dotyczące: historii Polski i historii powszechnej; aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce; aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie; głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej; wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki
 2. Sprawdzian umiejętności (analiza i wykorzystanie informacji, poprawne wnioskowanie
 3. i rozwiązywanie problemów)
 4. Sprawdzian znajomości dwóch języków obcych
 5. Badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej (w szczególności kompetencji przywódczych, umiejętności komunikacji, współpracy z innymi oraz odporności na stres)
 6. Rozmowa kwalifikacyjna (ocena predyspozycji i motywacji do pracy w służbie zagranicznej).

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci do niej zakwalifikowani są poddani badaniu stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

UWAGA

 • szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną określają przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 28 lipca 2016 r. w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną,
 • do konkursu zostaną dopuszczone osoby, które spełnią wymagania określone,
 • w ogłoszeniu, złożą w terminie komplet wymaganych dokumentów oraz prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną,
 • osoby, które składając wniosek nie przedstawiły dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego, są zobowiązane przedłożyć komisji kopię takiego dokumentu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu konkursu, przed przystąpieniem do niego,
 • do wniosku można dołączyć kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje przydatne w służbie zagranicznej. Przedstawione certyfikaty językowe nie zwalniają z obowiązku udziału w trzecim etapie konkursu.

Harmonogram konkursu

Udział w konkursie wymaga osobistego uczestnictwa w każdym z jego etapów, które zostały zaplanowane w Warszawie, w następujących terminach:

 1. Sprawdzian wiedzy ogólnej: 7 października 2019
 2. Sprawdzian umiejętności: 7 października 2019
 3. Sprawdzian znajomości języków obcych: 21-22 października (część pisemna) oraz 6-8 listopada 2019 (część ustna)
 4. Badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej oraz badania stanu zdrowia psychicznego i fizycznego: 18-22 listopada 2019
 5. Rozmowy kwalifikacyjne: 2-6 grudnia 2019

Terminy mogą ulec zmianie decyzją Komisji konkursowej, w sytuacjach uzasadnionych interesem  służby zagranicznej.  

Ważne informacje dotyczące aplikacji dyplomatyczno-konsularnej ADK 2020A

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest szczególnie zainteresowane zatrudnieniem osób posiadających wykształcenie o profilu prawniczym, ekonomicznym lub zarządczym oraz doświadczenie zawodowe w ww. obszarach, jak również osób posiadających znajomość rzadkich języków obcych zgodnych z potrzebami służby zagranicznej.

Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w MSZ na czas określony 1 roku; oferowane wynagrodzenie wynosi: ok. 3834 zł brutto.

Aplikacja kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym, którego złożenie z wynikiem pozytywnym wiąże się z nadaniem stopnia dyplomatycznego oraz wyznaczeniem stanowiska zgodnie z potrzebami służby zagranicznej w Polsce lub za granicą. Ostateczne decyzje w tych sprawach w odniesieniu do poszczególnych absolwentów aplikacji podejmuje Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej.

Komplet dokumentów należy złożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub przesłać w terminie do 20 września 2019 r. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu dokumentów do MSZ.

UWAGA: Uprzejmie prosimy o jednoczesne wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego TUTAJ

Dokumenty należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Akademia Dyplomatyczna MSZ
Al. J.Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

z dopiskiem: ADK 2020 „A”

W przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny +48 (22) 5238766.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów biorących udział w konkursie na aplikację dyplomatyczno-konsularną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO.
 2. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.
 3. Administrator danych i kontakt do niego: Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.
 4. Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych – Ewa Wolska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, adres e-mail: iod@msz.gov.pl
 5. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną
 6. Informacje o odbiorcach danych: dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym
  na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 7. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 8. Przysługujące prawa:
 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych ad.sekretariat@msz.gov.pl
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędy Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 - 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. poz. 1505, z 2014 r. poz. 1111,
  z 2016 r. 13485, z 2017 r. 1889, z 2018 r. 1559) oraz art. 39 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2001 r. poz. 1403, z 2017 r. poz. 161, z 2018 r. poz. 2040).
 2. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Materiały

Wniosek
Wniosek​_2020A.docx 0.02MB
Życiorys
Życiorys​_2020A.docx 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.06.2019 10:17 Ewa Łukasik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Łukasik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2020A 5.0 11.09.2019 16:05 Ewa Łukasik
Konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2020A 4.0 11.09.2019 16:04 Ewa Łukasik
Konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2020A 3.0 11.09.2019 16:03 Ewa Łukasik
Konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2020A 2.0 11.09.2019 16:03 Ewa Łukasik
Konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2020A 1.1 27.06.2019 10:53 Ewa Łukasik
Konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2020A 1.0 27.06.2019 10:17 Ewa Łukasik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP