W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nabory: użyteczne informacje i pliki do pobrania

Zasady naboru na stanowiska w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

 

Informacje ogólne

Nabory na wolne stanowiska w MSZ, organizowane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 – t.j.). Zgodnie z art. 6 ustawy „każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny”.

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która (art. 4 ww. ustawy):
1.    jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem sytuacji naboru na wybrane stanowiska, przeprowadzonego za zgodą Szefa Służby Cywilnej, o której mowa w art. 5),
2.    korzysta z pełni praw publicznych,
3.    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4.    posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
5.    cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
Szczegółowe informacje na temat procesu naboru na stanowiska w MSZ oraz w placówkach zagranicznych można uzyskać przesyłając zapytanie do Wydziału Naboru Biura Spraw Osobowych e-mailem na adres rekrutacja@msz.gov.pl  
 
Więcej informacji na temat pracy w służbie cywilnej można znaleźć na stronach Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej są publikowane na nowej stronie: https://nabory.kprm.gov.pl Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane od kandydatów mogą różnić się w zależności od stanowiska, na które przeprowadzana jest rekrutacja. 
Zawsze jednak są to:  
•     list motywacyjny;
•     życiorys (CV);
•     kopie dokumentów lub oświadczenia potwierdzające spełnienie wymogów koniecznych oraz dodatkowych;
•     kwestionariusz aplikacyjny.

Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne, a urodzili się przed 1 sierpnia 1972 r, w kolejnym etapie naboru zostaną poproszeni o przesłanie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 – j.t. z późn. zm.)
 

Wykształcenie – dokumentem potwierdzającym wykształcenie średnie jest np. kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, kopia świadectwa dojrzałości, zaś dokumentem potwierdzającym wykształcenie wyższe jest kopia dyplomu (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nie jest potwierdzeniem wykształcenia wyższego). W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, zamiast kopii dyplomu, kandydat może dołączyć do oferty pracy zaświadczenie z uczelnio ukończeniu studiów wyższych. Zaświadczenie, o którym mowa, uznawane jest za ważne, jeżeli zostało wydane w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, przed złożeniem oferty.

Kwalifikacje zawodowe – wiedza i umiejętności wymagane do realizacji zadań zawodowych. Kwalifikacje są potwierdzane poprzez dyplomy, świadectwa, zaświadczenia. Kwalifikacje można uzyskać w formach szkolnych, pozaszkolnych (kursy, szkolenia itp.) oraz w ramach praktyk i staży. Na osobie składającej aplikację spoczywa obowiązek przedłożenia kopii dokumentu, który w sposób niebudzący wątpliwości będzie potwierdzał posiadanie wymaganego wykształcenia.

Dokumenty aplikacyjne powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego/stażu pracy, rozumianego zgodnie z niżej wyszczególnionymi definicjami:
Staż pracy – okres pozostawania w stosunku pracy, bez względu na jego podstawę. Może to być staż ogólny, łączny, u wszystkich pracodawców, lub w obszarze, np. w jednostkach sektora finansów publicznych.
Doświadczenie zawodowe – doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia działalności gospodarczej, wolontariatu, stażu, praktyki, aplikacji.
Zatrudnienie – pozostawanie w stosunku pracy.
Inna praca zarobkowa – pozostawanie w niepracowniczych stosunkach prawnych, w tym wykonywanie pracy lub usług na podstawie umów cywilnoprawnych, lub okres członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni usług rolniczych.
Działalność gospodarcza – prowadzenie na własny rachunek działalności, opisanej w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.).
Wolontariat – wykonywanie świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).
Staż – okres wykonywania czynności na zasadach określonych w art. 53 ust. 1-8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).
 
Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe lub staż pracy kandydatów 

Zatrudnienie
a) kopie świadectw pracy dotyczących zakończonych okresów zatrudnienia;
b) kopie zaświadczeń o trwających stosunkach pracy;
c) kopie referencji podpisane przez osobę wystawiającą – należy wskazać okres, który one obejmują.
 
Niepracownicze stosunki pracy
a) kopie zaświadczeń wydane przez dającego zlecenie, potwierdzające czas trwania umowy i charakter wykonywanych zadań (czynności); dotyczy to w szczególności umów długoterminowych, z klauzulą dopuszczającą ich wypowiedzenie;
b) kopie referencji podpisane przez osobę wystawiającą (z imienia i nazwiska), ze wskazaniem pełnionej funkcji lub zajmowanego stanowiska – należy wskazać okres, który one obejmują i określić charakter czynności ocenianych w referencjach;
c) kopie umów zlecenie, ze wskazaniem terminu i zakresu wykonywanych zadań.
 
Prowadzenie działalności gospodarczej 
kopia zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej     
 
Wolontariat
a) kopia zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, wydane przez korzystającego, o którym mowa w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaświadczenie powinno określać zakres i czas wykonywania świadczeń;
b) kopia opinii o wykonaniu świadczeń, o której mowa w art. 44 ust. 3 ww. ustawy, wskazująca na charakter i czas wykonywania świadczeń.
 
Staż
a) kopia zaświadczenia o odbyciu stażu, wydanego przez właściwy powiatowy urząd pracy;
b) kopia karty stażu;
c) kopia sprawozdania ze stażu, ze wskazaniem terminu i zakresu wykonywanych zadań;
d) kopia opinii o stażyście, ze wskazaniem terminu i zakresu wykonywanych zadań.
 
Praktyka
a) kopia zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki, wydane przez podmiot przyjmujący na praktykę;
b) zaświadczenie o przebiegu praktyk, ze wskazaniem terminu odbywania praktyk;
c) opinia o praktykancie wydana przez podmiot przyjmujący na praktykę.
 
Aplikacja 
kopia zaświadczenia o ukończeniu aplikacji w zawodach, dla których przepisy wymagają jej odbycia np. adwokacka, radcowska, notarialna, komornicza
 
Doświadczenie w obszarze
a) kopie zakresów czynności;
b) kopie opinii;
c) kopie referencji;
d) kopie opisów stanowisk pracy.
Od 25 maja, obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - RODO. Zapraszamy do zapoznania się z informacją MSZ o ochronie danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem i w sprawie swobodnego przepływu danych. 
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23.
 
2. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych. 
 
Dane kontaktowe IOD:
adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
adres  e-mail: iod@msz.gov.pl

 
3. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 i 7 RODO w celu realizacji zadań Ministra Spraw Zagranicznych. 

4. Administrator powołuje się w szczególności na:
 
•    wypełnianie obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”;
•    ochrony żywotnych interesów podmiotu danych – art. 6 ust. 1 lit d – „przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej”;
•    prawnie uzasadniony interes - w art. 6 ust 1 lit. e RODO – „przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”;
 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

6. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora. 

7. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej, jaka jest przewidziana przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, oraz zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO. 

8. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa


Biuro Spraw Osobowych 
Al. J. Ch. Szucha 23 
00-580 Warszawa 
Tel. (0 22) 523 92 31 
Fax. (0 22) 523 97 63 
rekrutacja@msz.gov.pl

Pliki do pobrania

Materiały

Formularz zgłoszeniowy
Formularz​_zgloszeniowy​_do​_pracy​_MSZ.docx 0.03MB
Oświadczenie lustracyjne
oświadczenie​_lustracyjne.rtf 0.06MB
Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
informacja​_o​_złożeniu​_oświadczenia​_lustracyjnego.rtf 0.04MB