W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wykaz Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej

Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) są rodzajem podmiotu prawnego ustanowionym przez prawo Unii Europejskiej w celu ułatwienia współpracy terytorialnej i służącym wzmacnianiu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii. Powodem jego ustanowienia było przekonanie o ograniczonych – w stosunku do rosnących oczekiwań – możliwościach euroregionów wynikających z ich ram prawnych.

Zasady tworzenia i funkcjonowania EUWT zostały określone na gruncie rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), znowelizowanego rozporządzeniem 1302/2013 z 17 grudnia 2013 r. Kwestie EUWT w prawie polskim reguluje ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390, z późn. zm.).

Decyzja o utworzeniu EUWT podejmowana jest z inicjatywy jego przyszłych członków. Członkami EUWT mogą być:

 • państwa członkowskie lub władze na szczeblu krajowym;
 • władze lokalne i regionalne;
 • podmioty prawa publicznego w rozumieniu art. 1 ust. 9 akapit drugi dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
 • przedsiębiorstwa publiczne w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz przedsiębiorstwa, którym powierzono realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z krajowym oraz unijnym prawem właściwym;
 • na określonych warunkach - krajowe, regionalne lub lokalne władze albo podmioty lub przedsiębiorstwa publiczne z państw trzecich.

  Przyszli członkowie muszą uzyskać zgodę swoich państw na uczestnictwo w EUWT. W odniesieniu do polskich podmiotów zgodę na przystąpienie do EUWT wyraża:
   
 • w przypadku członkostwa RP lub władz na szczeblu krajowym - Rada Ministrów w drodze uchwały;
 • w przypadku pozostałych podmiotów, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego - minister właściwy do spraw zagranicznych, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, w drodze decyzji administracyjnej.

EUWT działa w ramach powierzonych mu zadań, polegających na ułatwianiu i wspieraniu współpracy terytorialnej w celu zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz przezwyciężania barier na rynku wewnętrznym. Każde zadanie określane jest przez jego członków jako mieszczące się w zakresie kompetencji każdego z członków, chyba że państwo członkowskie lub państwo trzecie zatwierdzą udział członka utworzonego na mocy ich prawa krajowego, nawet jeżeli członek ten nie posiada kompetencji w odniesieniu do wszystkich zadań określonych w konwencji.

EUWT posiada osobowość prawną. Ugrupowanie, którego siedziba statutowa znajduje się na terytorium RP nabywa osobowość prawną z dniem wpisu do Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej prowadzonego przez Ministra Spraw Zagranicznych.

Obecnie na terenie Polski, czyli z udziałem polskich podmiotów, istnieją cztery EUWT:

 1. EUWT Tritia z o.o. powstało 25.02.2013 r. Tworzą je jednostki samorządu szczebla regionalnego: Województwa Śląskie i Opolskie, czeski Kraj Morawsko-Śląski (Moravskoslezský kraj) oraz słowacki Kraj Żyliński (Žilinský kraj). Siedzibą jest Cieszyn.
  Więcej informacji
   
 2. EUWT Tatry z o.o. powstało 20.09.2013 r. Tworzą je Związek Euroregionu Tatry (Polska) i Združenie Región „Tatry” (Słowacja), czyli obie strony Euroregionu Tatry. Siedzibą jest Nowy Targ.
  Więcej informacji
   
 3. EUWT Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy z o.o. powstało 24.03.2014 r. Jego członkami są: Województwa Zachodniopomorskie i Lubuskie, węgierskie Komitaty Vas i Zala oraz szwedzki Region Skania, a członkami stowarzyszonymi – Województwa Dolnośląskie i Opolskie oraz chorwackie Żupanie (regiony) Karlovacka, Primorsko-Goranska i Varażdinska (regiony chorwackie starają się o status pełnoprawnych członków). Siedzibą jest Szczecin.
  Więcej informacji
   
 4. EUWT Novum z o.o. powstało 16.12.2015 r. Tworzą je: Województwo Dolnośląskie, czeskie Kraje Liberecki, Kralowohradecki, Pardubicki i Ołomuniecki, a także polskie i czeskie strony Euroregionów Nysa i Glacensis (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenie Regionalne „Euroregion Nysa”, Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej – Euroregion Glacensis). Siedzibą jest Jelenia Góra.
   

 

Materiały

Rejestr Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej
Wykaz​_EUWT​_z​_siedziba​_w​_RP​_1512​_new.pdf 0.21MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.12.2018 08:53 Natalia Kubik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Natalia Kubik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wykaz Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej 1.0 15.12.2018 08:53 Natalia Kubik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP