W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zadania i kompetencje

1. Wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych:

 • kierowanie działami administracji rządowej: sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 • dysponowanie częścią 45 budżetu państwa.

2. Wynikające z Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej:

1) w dziale sprawy zagraniczne:

 • utrzymywanie stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi;
 • reprezentowanie i ochrona interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym także przed sądami i trybunałami międzynarodowymi, z wyłączeniem organów sądowych Unii Europejskiej i Trybunału Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 • koordynowanie polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w tym działalności organów administracji rządowej oraz podległych im jednostek przez:

a) coroczne opracowywanie, uzgadnianie i wnoszenie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów dokumentu rządowego określającego kierunki i cele polskiej polityki zagranicznej oraz promocji interesów Rzeczypospolitej Polskiej na następny rok, a także opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów wieloletnich strategii w zakresie spraw zagranicznych,

b) opiniowanie pod względem zgodności z tym dokumentem i przedkładanie Prezesowi Rady Ministrów opinii na temat rocznych i wieloletnich planów współpracy zagranicznej ministrów,

c) współuczestniczenie w istotnych dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej relacjach międzynarodowych;

 • reprezentowanie i ochrona interesów polskich obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą, a także współpraca z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspieranie polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą;
 • sprawy z zakresu międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej;
 • kształtowanie międzynarodowego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej;
 • sprawy z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej, a także wspierania działań promujących polską gospodarkę, kulturę, język, turystykę, technikę i naukę realizowanych w ramach innych działań;
 • przedstawianie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej informacji o zadaniach polskiej polityki zagranicznej;
 • ustalanie organizacji i kierowanie działalnością placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz koordynowanie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa placówek.

2) w dziale członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:

 • w zakresie udziału organów administracji rządowej w pracach organów Unii Europejskiej, a w szczególności opracowywanie strategii polityki Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Unii Europejskiej oraz inicjowanie i opracowywanie dokumentów rządowych związanych z udziałem w pracach organów Unii Europejskiej lub opiniowanie ich pod względem zgodności z tą strategią;
 • w zakresie działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej oraz polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie;
 • w zakresie zgodności polskiego systemu prawa z prawem Unii Europejskiej oraz ochroną interesów Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w szczególności:

a) koordynowanie procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawa,

b) przedstawianie Radzie Ministrów opinii o zgodności z prawem Unii Europejskiej rządowych projektów aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz projektów umów międzynarodowych,

c) opiniowanie, na zasadach określonych w regulaminie Sejmu, projektów ustaw co do ich zgodności z prawem Unii Europejskiej,

d) zapewnienie, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

 • przygotowanie organów administracji rządowej do wykonywania zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 • zatrudniania obywateli polskich w instytucjach i agendach Unii Europejskiej.

3. Wynikające z Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów:

 • uczestnictwo, na zasadach określonych w Konstytucji, w ustalaniu polityki państwa, ponosząc za treść i realizację działań Rządu odpowiedzialność w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 • inicjowanie i opracowywanie polityki Rządu w zakresie swojej właściwości, a także przedkładanie inicjatyw, projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach;
 • realizacja polityki Rady Ministrów; 
 • reprezentowanie Rządu przed Sejmem RP na zasadach określonych w ustawie;
 • udział w posiedzeniach Rady Ministrów;
 • kierowanie, nadzór i kontrola działalności podporządkowanych organów, urzędów i jednostek;
 • przedstawianie spraw dotyczących działania podległego resortu na posiedzeniach Rady Ministrów.