W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie „Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”

15.05.2020

Zaproszenie do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie „Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”.

W związku z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”. Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwaną dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Sposób i termin zgłaszania kandydatów

Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych „Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego zaproszenia, należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs – „Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”

w terminie do 22 maja 2020 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

Wymagania w stosunku do kandydatów

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie do prac komisji konkursowej w konkursie „Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”.

Kwalifikacja do komisji konkursowej

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (załącznik B do niniejszego zaproszenia).

Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryterium opisanym w pkt. 2.

Wyłączenie z komisji konkursowej

Przed przystąpieniem do opiniowania ofert każdy członek komisji składa oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów. Wzór oświadczenia określony został w załączniku C do niniejszego zaproszenia. 

Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Zadania członka komisji konkursowej

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

  • czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  • udział w opiniowaniu złożonych ofert w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu 

i zgodnie z regulaminem prac komisji,

  • udział w przygotowywaniu protokołu końcowego z prac komisji. 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.
 

Przetwarzanie danych osobowych

Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazująca kandydatów na członka komisji konkursowej 
w konkursie „Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”, w związku z przetwarzaniem danych osobowych zobowiązuje się do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „RODO”). 

Poniższa informacja skierowana jest do kandydatów wskazanych przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac komisji konkursowej w konkursie „Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020” i stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

1.    Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych, a wykonującym obowiązki administratora jest dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, z siedzibą w Polsce, w Warszawie przy Al. J. Ch. Szucha 23. 
2.    Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych. 
Dane kontaktowe IOD:
adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
adres e-mail: iod@msz.gov.pl
3.    Dane zostały przekazane do MSZ przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z naborem kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert: „Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”.
4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez MSZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym naborem kandydatów na członków komisji konkursowej  w konkursie „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020” w celu powołania komisji konkursowej, zgodnie  z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
5.    Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w formularzu zgłoszenia na członka komisji konkursowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego zaproszenia.
6.    Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
7.    Dane osobowe będą przetwarzane do ogłoszenia wyników konkursu ofert „Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”, a następnie przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2019, poz. 553). 
8.    Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-16 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania oraz w art. 17-19 RODO, o ile będą miały zastosowanie (prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu). 
9.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
10.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa

Materiały

Załącznik A Formularz zgłoszenia
Zalacznik​_A​_-​_Formularz​_zgloszenia.docx 0.02MB
Załącznik B Deklaracja udziału w pracach komisji konkursowej
Zalacznik​_B​_-​_Deklaracja​_udzialu​_w​_pracach​_komisji​_konkursowej.docx 0.02MB
Załącznik C Oświadczenie o braku konfliktu interesów
Zalacznik​_C​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_konfliktu​_interesów.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.05.2020 20:50 Bartosz Kempiński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Bartosz Kempiński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie „Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020” 1.0 15.05.2020 20:50 Bartosz Kempiński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP