W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Dostępność serwisu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi w portalu gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 18.07.2013 r. (strona archiwalna)

Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.01.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

niektóre multimedia zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 17.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Maciej Koziarski, adres poczty elektronicznej maciej.koziarski@mswia.gov.pl oraz zespol.handel@mswia.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 601 15 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na terenie m. st. Warszawy ma kilka budynków, w których możliwe jest załatwianie spraw przez osoby postronne:

  1. przy ul. Batorego 5 w Warszawie,
  2. przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie,
  3. przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie.

 

Wejście do budynków MSWiA jest możliwe po dokonaniu kontroli bezpieczeństwa. Do budynków MSWiA nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Do budynku przy ul. Batorego 5 w Warszawie można dostać się przez biuro przepustek znajdujące się przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie lub przez bramy wjazdowe (wjazd możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu) znajdujące się od ul. Batorego i Rakowieckiej. 

Do budynku biura przepustek można się dostać po kilku stopniach lub zewnętrzną windą dla osób z niepełnosprawnościami przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Biuro podawcze i punkt wydawania przepustek znajduje się po prawej stronie wiatrołapu. Dalsze przejście jest możliwe po okazaniu przepustki. Z budynku biura przepustek na teren wewnętrzny można wydostać się po schodach lub pochylnią dla osób poruszających się na wózkach. 

W celu dostania się do budynku głównego należy poruszać się istniejącymi ciągami pieszymi lub drogami kołowymi do budynku F, który jest ostatnim budynkiem (patrząc od strony biura przepustek) znajdującym się w kompleksie budynków Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do wejścia dla gości do budynku F należy dostać się przez przejazd bramowy (podcień). Wejście do budynku F znajduje się po prawej stronie od przejazdu bramowego, w centralnej części budynku. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego, w pobliżu pochylni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do wejścia prowadzą schody oraz pochylnia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście główne jest zadaszone. W budynku po lewej stronie znajduje się recepcja i stanowisko ochrony. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku inwalidzkim. Dla osób na wózkach inwalidzkich w budynku dostępne są korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze oraz piętrach I-V. W budynku znajdują się 4 windy, które znajdują się przy klatkach schodowych, dostępnych korytarzem, lewej i prawej stronie od wejścia głównego. W każdym pionie windowym znajduje się jedna winda o gabarytach kabiny pozwalających na przewożenie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. We wszystkich windach zainstalowano przyciski z alfabetem Braille'a oraz kontrastowe piętrowskazywacze, a także wyposażono je w komunikaty głosowe. Jedna z wind znajdujących się po lewej stronie zapewnia komunikację na wszystkie kondygnacje budynku (tj.: od piwnicy do Vp), pozostałe windy zapewniają komunikację od parteru do IVp. W budynku na parterze znajdują się dwie toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchu poruszających się na wózku inwalidzkim, a na piętrach od I do IV znajduje się po jednej takiej toalecie. Toalety te znajdują się w pobliżu wind.

Budynek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie, w którym znajduje się Departament Zezwoleń i Koncesji MSWiA, znajduje się poza ogrodzeniem kompleksu budynków ABW i MSWiA przy ul. Rakowieckiej 2a i Batorego 5 w Warszawie. Dla gości dostępne jest wejście główne, które znajduje się od strony drogi wewnętrznej, dostępnej od ul. Rakowieckiej w Warszawie. Dostęp do drogi wewnętrznej nie jest ograniczony. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami ruchu, przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Do budynku można dostać się po schodach lub zewnętrzną windą przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do budynku jest możliwy po wciśnięciu przycisku domofonu zlokalizowanego przy drzwiach zewnętrznych. Dalsze przejście jest możliwe po przejściu kontroli bezpieczeństwa. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przystosowano parter budynku. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się po lewej stronie od wejścia.

Do budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie można dostać się wejściem od strony ul. Samochodowej. W hallu wejściowym znajduje się punkt kontroli bezpieczeństwa i recepcja. Przejście do budynku jest możliwe przez bramki kontroli dostępu, przez które może przejechać osoba na wózku inwalidzkim. Na parterze budynku (po lewej stronie za bramkami) znajduje się toaleta przystosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na pozostałych piętrach nie ma toalet dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro podawcze i punkt obsługi interesanta znajduje się na parterze budynku, na wprost od bramek kontroli bezpieczeństwa. W budynku znajdują się dwie windy, w których zainstalowano przyciski z alfabetem Braille'a oraz kontrastowe piętrowskazywacze. Kabiny wind mają gabaryty umożliwiające korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne. Wyznaczone są miejsca parkingowe wyłącznie na terenie parkingu administrowanego przez KGP.

{"register":{"columns":[]}}